Наукові праці

 

2001-2009 роки:

№п/п

Назва роботи

Виконавець

1. Conceptual principles of creating the innovative value of a product // Nauka i Studia. — 2009. — 8(20). — P. 40—44.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

2. Scientific Communication and E-Learning / O.Van Cleemput, G.Hofman, G.Van Huylenbroeck, M.Bohme and other. — Kiev, 2009. — 129 p.
3. Венчурний механізм забезпечення інновацій в аграрному секторі економіки України / Н.М.  Сіренко // Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». — 2009.  № 14. — С. 177—185.
4. Використання інноваційних можливостей соціально-економічної системи / Н.М. Сіренко // Економіка АПК. — 2007. — №12. — С. 48—52.
5. Вплив інноваційної активності підприємства на сталий економічний розвиток / Н.М. Сіренко // Наукові праці : Науково-методичний журнал. — Т.72. — Вип.59. —Економічні науки. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім.П.Могили, 2007. — С. 41—43.
6. Дорадча діяльність як фактор забезпечення інноваційного розвитку агарного сектору економіки / Н.М. Сіренко // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Т. 109, Вип. 96. — Миколаїв :  ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. — С. 95—99.
7. Еволюція теорії економічного розвитку // Таврійський науковий вісник. — Херсон, 2009. — № 67. — С.178—184.
8. Земельні відносини в контексті інноваційної моделі розвитку аграрного сектора України / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я, 2009. — Вип. №3 (50). — С. 42—47.
9. Інновації в управлінні розвитком економіки / Н.М. Сіренко // Система менеджменту в умовах інституційно-структурної трансформації економіки України : збір.наук. праць. — К. : ІПК ДСЗУ, 2006. — С. 99—102.
10. Інноваційна діяльність підприємств Миколаївської області / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2007.— №2 (40). — С. 38—43.
11. Інноваційна діяльність як чинник зростання конкурентоспроможності вітчизняних аграрних товаровиробників / Н.М. Сіренко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. — Харків : ХНТУСГ, 2008. — Вип. 71. — С. 340—345.
12. Інноваційна сприйнятливість аграрних підприємств в контексті теорії дифузії інновацій // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. — Харків : ХНТУСГ, 2009. — Вип. 85. — С.341—350.
13. Інноваційне забезпечення аграрного сектора як запорука сталого розвитку України / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв, 2007.— Вип. №4 (43). — С. 46—52.
14. Інноваційний менеджмент стратегічного розвитку підприємств. Розвиток аграрної економічної науки в Україні та її завдання в умовах освоєння ринкової системи господарювання : матеріали Восьмих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників, Київ, 20-21 червня 2006 р./ Ред. Колег. П.Т.Саблука та ін. — К. : ННЦ «ІАЕ», 2006. — С. 176—178.
15. Концептуальні засади інноваційного розвитку аграрної освіти і університетської науки України :  науково-методичне видання. — Миколаїв, 2009. — 48 с.
16. Концептуальні підходи до формування державної програми реалізації інноваційної моделі розвитку аграрного сектора України / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв, 2008. — Вип. №4 (47). — С. 51—57.

17.

Кредитування як складова організаційно-економічного механізму антикризового розвитку підприємств регіонального АПК / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2005. — №3 (31). — С. 97—104.
18. Методологічні аспекти системного підходу в управлінні стратегічним розвитком аграрних підприємств / Н.М. Сіренко // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. — 2008. — Т. 3 — Вип. 16. — С. 153—55.
19. Мотиваційний механізм в системі активізації діяльності аграрних підприємств / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв, 2009. — Вип. №1 (48). — С. 9—15.
20. Науковий потенціал інноваційного розвитку аграрного сектору України / Н.М. Сіренко // Вісник ХНАУ. Серія Економіка АПК і природокористування. — 2008. — № 7. — С. 166—171.
21. Нова роль сільського господарства в економічному розвитку країни / Н.М. Сіренко // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету : Зб. наук. праць. — Біла Церква, 2009. — Вип. 63. — С. 58—61.
22. Організаційно-управлінські проблеми трансформаційної економіки та механізми їх розв’язання / Н.М. Сіренко // Система менеджменту в умовах інституційно-структурної трансформації економіки України : збір. наук. праць. — К. : ІПК ДСЗУ, 2006. — С. 35—42.
23. Особливості впровадження науково-технічних інновацій в аграрному секторі економіки / Н.М. Сіренко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Ред.кол. : Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін. — К., 2009. — Вип. 142. — Ч. 1. — С. 170 —175.
24. Особливості організації внутрішнього аудиту основних засобів / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2006. — №2 (34). — С. 78—83.
25. Особливості та проблеми формування інноваційної моделі розвитку аграрного сектора економіки України / Н.М. Сіренко // Агроінком. — 2008. — № 7–10. — С. 45—47.
26. Перспективи інноваційного розвитку АПК України / Н.М. Сіренко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. — Львів, 2007. — Т. 9. — № 4(35). — Ч. 2. — С. 261—265.
27. Регіональна політика інноваційного розвитку АПК // Регіональна бізнес-економіка та управління. — 2008. — № 3 (19). — С. 119—123.
28. Система державного управління інноваційним процесом в Україні / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2007.— Т.1. — Спец. вип.№3 (41). — С. 190—194.
29. Сіренко Н.М. Стратегія інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України / Н.М. Сіренко. — Миколаїв, 2009. — 416 с.
30. Соціальна функція інноваційної моделі розвитку агропромислового виробництва / Н.М. Сіренко // Економіка АПК. — 2007. — №12. — С. 50 — 54.
31. Стан та перспективи відновлення інтелектуального капіталу аграрного сектора України / Н.М. Сіренко // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць : спец. вип. Аграрна економічна освіта в розбудові конкурентоспроможного сільського господарства України. — К. : КНЕУ, 2009. — С. 546—551.
32. Стратегічне планування антикризового розвитку сільськогосподарських підприємств / Н.М. Сіренко // Економіка АПК. — 2006. — №2. — С. 48—53.
33. Теоретико-методологічні та прикладні аспекти розвитку організаційних формувань / Н.М.  Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2009.— Вип. №4 (51). — С. 14—21.
34. Управління інноваційною системою аграрного підприємства / Н.М. Сіренко // Економіка АПК. — 2009. — №9. — С. 43—46.

35.

Формування збалансованої системи організаційно-економічного механізму антикризового розвитку сільськогосподарських підприємств / Н.М. Сіренко // Економіка і управління.  — К., 2006. — № 2. — С. 60—65.
36. Чинники вибору інноваційної стратегії аграрними підприємствами України / Н.М. Сіренко // Вісник Львівського національного аграрного університету : економіка АПК. — 2009. — № 16(2). — С. 344—349.

37.

Чинники гальмування інноваційного розвитку аграрної галузі України / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2006.— №4 (38). — С. 81—85.

38.

Актуалізація інноваційного розвитку аграрного сектору економіки в мовах глобалізації / Н.М. Сіренко // Наукові праці південного філіалу національного університету біоресурсів і природокористування України : Кримський агротехнологічний університет : Економічні науки. — 2009. — Вип. 121. — С.71—77.
39. Ефективна діяльність сільськогосподарських підприємств для підвищення іміджу товаровиробника. — 2007.

к.е.н., доцент
Бабенко М.Д.

40. Інтеграційні перспективи розвитку сільськогосподарських товаровиробників в умовах оновлення ресурсного потенціалу / М.Д. Бабенко. — 2009.
41. Комп’ютеризація та інформатизація навчального процесу / М.Д. Бабенко. — 2009.
42. Матеріально-технічна база як основа ресурсного потенціалу підприємств сільських територій в умовах недостатності фінансового забезпечення / М.Д. Бабенко. — 2009.
43. Необхідність державного стимулювання розвитку особистих селянських господарств в умовах інтеграції до світового співтовариства / М.Д. Бабенко.— 2007.
44. Особливості обліку дебіторської заборгованості на сільськогосподарських підприємствах / М.Д. Бабенко. — 2009.
45. Перспективи удосконалення обліку оплати праці в сучасних умовах господарювання / М.Д. Бабенко. — 2008.
46. Аграрний ринок вимагає зваженої цінової політики / І.І. Червен,  І.Д. Бурковський, А.В. Бурковська// Економіка АПК. — 2007. — №3. — С. 98 — 104.

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.

47. Вступ України до СОТ – важлива умова її ефективного  виходу на світовий ринок / І.Д. Бурковський, І.В. Кушнір, А.В. Бурковська // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. У III частинах. Серія : Економічні науки. — Випуск 18.  — Черкаси : ЧДТУ, 2007. — С. 55—68.
48. Кооперація агротоваровиробників – важливий напрям забезпечення їх ефективного функціонування / І.Д. Бурковський, А.В. Бурковська  //  Ефективність використання ресурсного потенціалу в умовах сталого розвитку сільського господарства. — Харків : Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2007. — №2. — С. 29—34.
49. Методичні аспекти оцінки ефективності маркетингової   діяльності сільськогосподарських підприємств / А.В. Бурковська  // Економіка АПК – 2005. — №11. — С. 117—119.
50. Основні напрямки підвищення ефективності експортно-імпортної діяльності в аграрній сфері економіки / І.Д. Бурковський, А.В. Бурковська // Вісник аграрної  науки Причорномор’я. — 2007. — Т.1 — №3(42). — С. 105-111.
51. Основні напрямки призупинення та зменшення темпів розвитку інфляційних процесів / І.Д. Бурковський, А.В. Бурковська //  Вісник аграрної  науки Причорномор’я. — 2008. — №4(47). — С. 41—45.
52. Ретроспектива та сучасний стан ринку аграрної продукції Миколаївщини / І.Д. Бурковський, А.В. Бурковська // Економіка АПК. — 2008. — №6. — С.109—113.
53. Ринку аграрної продукції – належний маркетинг / А.В. Бурковська // Вісник аграрної  науки Причорномор’я. — 2004. — №4(28). — С. 77—84.
54. Ринок аграрної продукції повинен регулюватися державою / А.В. Бурковська // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. — Випуск 13. — Черкаси : ЧДТУ, 2005. — С. 125—127.

55.

Розвивати технічне забезпечення фермерських господарств / І.Д. Бурковський, А.В. Бурковська // Економіка АПК. — 2001. — №10. — С.3—5.
56. Розвиток інтеграційних процесів як важлива умова формування ефективного ринку аграрної продукції / А.В. Бурковська // Економіка АПК.  —  2004. — №12. — С.106—109.
57. Розвиток інфраструктури функціонування ринку аграрної продукції / А.В. Бурковська // Методичні основи сучасного дослідження в аграрній економіці. — Частина 3. Сучасні тенденції еволюції методики економічних досліджень. — м. Житомир. — 2005. — С. 98—101.
58. Система кредитування аграрного сектору економіки  потребує удосконалення / А.В. Бурковська // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2005. —  №1(29). — С. 76—81.
59. Стан та проблеми зовнішньоекономічної діяльності регіону / А.В. Бурковська // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2007. — №1(39). — С. 56—62.

60.

Технічний прогрес – основа ефективної еволюції аграрного виробництва / І.Д. Бурковський, А.В. Бурковська, Е.В. Червен // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2001. — №13.— С. 95—99.
61. Формування матеріально-технічної бази сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / І.Д. Бурковський, А.В. Бурковська //  Вісник аграрної  науки Причорномор’я. — 2009. — № 4(51). — С. 52—57.

62.

Щодо економічної сутності  ринку, проблем  його  розвитку та основних напрямів їх вирішення / А.В. Бурковська // Вісник ХНТУСГ. Економічні науки. Ринкова трансформація економіки АПК. — Випуск 30. — Харків, 2004. — С. 227—231.
63. Аналіз збільшення доходів обласних бюджетів / Л.С. Кравчук  // Вісник аграрної науки Причорномор’я 2004.— Т.2, Спец. вип. 2 (26).— С. 165—171.

к.е.н., доцент
Кравчук Л.С.

64.

Врегулювання міжбюджетних відносин та теоретичні аспекти впровадження фіскальної децентралізації в Україні / Л.С. Кравчук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.— 2004. — Т.1, №1.— С. 127—128.

65.

Забезпечення конкурентоспроможності сільськогоспо-дарської продукції в умовах інтеграції до СОТ / Л.С. Кравчук // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2007. —  Т.2, Спец. вип.3 (42). — С. 130—133.
66. Нагальна необхідність формування ефективної податкової політики в аграрному секторі економіки / Л.С. Кравчук // Вісник ХНАУ. Економіка АПК і природокористування. — 2006. — №11. — С. 139—144.

67.

Податкова система України в структурі інструментів державного регулювання перехідної економіки / Л.С. Кравчук // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Вип. 4 (38). — 2006. — С. 155—161.

68.

До питання розвитку овочівництва у Миколаївській області / Г.М. Рябенко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2003. — Вип. 1 (21). — С. 8—11.

к.е.н., доцент
Рябенко Г.М.

69.

Досвід Німеччини щодо створення системи ринкової інформації / Г.М. Рябенко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2004. — Т. 1. — Вип. 2 (26). — С. 263—268.
70. Clusters as a form of centralization vegetable market / G.M. Ryabenko // Nauka i studia, 2009. — № 10(22). — С. 16—21.
71. Поглиблення інтеграційних процесів в овочеконсервному підкомплексі Миколаївської області / Г.М. Рябенко // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. — Т. 6, Вип. 255.— Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. — С. 1588—1593.

72.

Роль маркетингової діяльності у підвищенні конкурентоспроможності овочеконсервного підкомплексу АПК / Г.М. Рябенко // Вісник аграрної науки Причорномор’я — 2007. — Т. 2. — Вип.3 (42).  — С. 114—118.
73. Тенденції розвитку і резерви ефективного ведення регіонального овочівництва / Г.М. Рябенко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2005. — Вип. 1 (29). — С. 106—110.

74.

Теоретичні засади забезпечення конкурентоспроможності овочеконсервного підкомплексу АПК у ринкових умовах / Г.М. Рябенко // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. — Т. 5. — Вип. 233. — Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. — С. 1258—1263.

75.

Як один із напрямів розвитку аграрної сфери пріоритетність інноваційної діяльності виробництва / Т.І. Лункіна // Вісник Сумського національного аграрного університету. — 2008. — № 8/2 (32). — С. 32—35.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

76. Проблеми та заходи ефективного розвитку аграрних підприємств Миколаївської області / Т.І. Лункіна // Збірник наукових праць. — Кам’янець-Подільський. — 2009. —Т.III. — Вип. 17.— С. 228—232.

77.

Ретроспективний огляд функціонування аграрних підприємств Миколаївської області / Т. І. Лункіна // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2009. — Вип. 2 (49). — С. 139—145.

78.

Роль держави в активізації інноваційної діяльності аграрного сектора / Т.І. Лункіна // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. — 2009. — № 2 (22). — С. 56—60.
79. Напрями інтенсивного та інноваційно-інвестиційного розвитку аграрних підприємств / Т.І. Лункіна // Прометей : регіональний зб. наук. праць з екон. — Донецький економіко-гуманітарний інститут МОН України; Інститут економіко-правових досліджень НАН України. — Донецьк : ДЕГІ, 2009. — Вип. 1 (28).— С. 91—93.

 

2010 рік:

№п/п

Назва роботи

Виконавець

1.

Структурна трансформація вартості суспільних благ в постіндустріальній економіці / Н.М. Сіренко // Економіка АПК. — 2010. — №1. — С. 133—137.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

2. Проблеми відповідності змісту фінансової звітності потребам користувачів / Н.М. Сіренко, Г.С. Куліш // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2010. — Вип. 4(57). — С. 33—38.
3. Напрями удосконалення земельного законодавства України / М.Д. Бабенко. — 2010.

к.е.н., доцент
Бабенко М.Д.

4.

Ціноутворення та цінова політика як фактор стабілізації відтворювальних процесів АПК Миколаївської області / Бурковська А.В., Білоус М.М. // Інноваційна економіка. — 2010. — №5. — С. 184—187.

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.

5. Creation of economic-organizing crisis-management mechanism in the agrarian sector of Ukraine / Л.С. Кравчук // Nauka I studia,  Польша. —  4 с.

к.е.н., доцент
Кравчук Л.С.

6. Актуальні аспекти вдосконалення обліку формування фінансових результатів діяльності аграрних підприємств / Л.С. Кравчук // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки. — Вінниця, 2010. — Т. 1, Вип. 5.— С. 81—84.
7. Державні соціальні стандарти у сфері доходів населення України / Л.С. Кравчук // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2010. — Т.1, Вип. 3(54). — С.60—66.
8. Ефективне управління та оптимізація розрахунків з покупцями і замовниками на підприємствах АПК / Л.С. Кравчук // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки. — Вінниця, 2010. — Т. 1, Вип. 5. — С. 7.
9. Облік доходів сільськогосподарських підприємств: проблеми та шляхи вдосконалення / Л.С. Кравчук // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки. — Вінниця, 2010.—Т.1. — Випуск 5. — С. 10—13.
10. Правові основи протидії злочинам у сфері грошового обігу / Л.С. Кравчук // Фінансово-економічна безпека в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали І Всеукраїнської наук.-практ. конф. 24 грудня 2010 р. — м. Одеса : ОДУВС, 2010.
11. Практична реалізація та застосування аналітичної моделі інтегральної оцінки вартості підприємства / Л.С. Кравчук // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. — м. Полтава, 2010. — Вип.105. — С.8.
12. Создание организационно-экономического анти кризисного механизма в аграрной сфере / Л.С. Кравчук // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук»,  М.,2010. — №10. — 5 с.
13. Теоретичні та практичні аспекти реалізації ризик-менеджменту в Україні / Л.С. Кравчук, О.С. Ангелова // Наукові підсумки : збірка наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові підсумки 2010 року». — Ч. 2., 13 грудня 2010 року,   Київ: Наірі, 2010 .— С. 17— 20.
14. Управління прибутком підприємства в сучасних умовах / Л.С. Кравчук, І.С. Кабанова   // Наукові підсумки: збірка наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові підсумки 2010 року». — Ч. 2., 13 грудня 2010 року,   Київ: Наірі, 2010 .— С. 10—13.
15. Характеристика впливаючих факторів на рівень заробітної плати на світовому рівні / Л.С. Кравчук., Л.С. Дзюба // Інноваційна економіка. — Вип. 4(18). — Тернопіль, 2010. — С.110—113.
16. Державна підтримка сільського господарства у країнах з розвиненою економікою / Г.М. Рябенко // Інноваційна економіка: всеукраїнський науково-виробничий журнал. — Збірник наукових праць. — Т. 3 (17). — Тернопіль: Тернопільський інститут агропромислового виробництва УААН, 2010.

к.е.н., доцент
Рябенко Г.М.

17. Методи державного регулювання сільського господарства / Г.М. Рябенко // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. — Т. 3, Вип. 263. — Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. — С. 631—637.
18. Основні пріоритети аграрної державної політики / Г.М. Рябенко // АгроСвіт. — 2010. — № 15 — С. 10—12.
19. Ефективність інтенсифікації виробництва сільськогосподарської продукції на основі No-till технології / Т.І. Лункіна // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2010. — Т. 1, Вип. 3(54). — С. 118—125.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

20. Запровадження інновацій в аграрний сектор – ключ до прискореного розвитку сільського господарства / Т.І. Лункіна // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: зб. наук. праць. — Донецьк : Дон ДУУ, 2010. — Т. XI. — С. 33—40.
21. Рейтингова оцінка фінансово-економічного стану аграрних підприємств як індикатор їх конкурентоспроможності / Д.В. Резніченко // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць : в 9 т. — Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. — Т. 2. — 268 с.

асистент
Резніченко Д.В.

2011 рік:

№п/п

Назва роботи

Виконавець

1. Інтелектуальна рента в моделі інноваційного розвитку аграрного сектору економіки / Н.М. Сіренко // Економіка АПК. — 2011.— №9. — С. 128—132.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

2. Обоснование выбора стратегии инновационного развития аграрного сектора / Н.М. Сиренко // Вестник АПК Верхневолжья. — 2011. — №1(13). — С. 7—10.
3. Інституціональне середовище інноваційного розвитку аграрного сектора / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2011. — Вип. 3(60). — С. 18—23.
4. Управління організаційним забезпеченням стратегічного розвитку підприємств / Н.М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2011. — Т. 1, Вип.43(61). — С. 3—9.
5. Перспективи розвитку органічного сільськогосподарського виробництва в Україні / Н.М. Сіренко, Т.О. Чайка // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2011. — Вип 1(58). — С. 20—27.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.,

к.е.н., асистент
Чайка Т.О.

6. Активізація інвестування сільськогосподарських підприємств / А.В. Бурковська, І.Д. Бурковський // Матеріали ІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 20-21 січня 2011 р. — Умань : Сочінський, 2011. — Ч. 1.— С. 40—43.

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.

7. Інвестування сільськогосподарських підприємств Миколаївщини потребує удосконалення / А.В. Бурковська, І.Д. Бурковський // Економіка АПК. — 2011.
8. Використання фінансового лізингу на сільськогосподарських підприємствах – запорука ефективного господарювання / А.В. Бурковська, Т.І. Лункіна // Облік і фінанси АПК. — 2011. — №4. — С.125—128.

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.,

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

9. Щодо конкурентоспроможності підприємств та їх продукції / Г.М. Рябенко // Збірник наукових праць. Кримський гуманітарний університет. — Ч. 1. — 2011. — С. 229—233.

к.е.н., доцент
Рябенко Г.М.

10. Формування та аналіз показників фінансових результатів / Кравчук Л.С., Ковальчук А.Г., Мовенко Д.О. // Вісник науковця : науково-популярний журнал. — Миколаїв : НУК, 2011. — №3.— С. 30—34.

к.е.н., доцент
Кравчук Л.С.

11. Активізація інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки: проблеми і пріоритети / О.І. Мельник // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету . Економічні науки. — м. Мелітополь. — 2011.

асистент
Мельник О.І.

12. Инновационное предпринимательство как фактор развития аграрного сектора экономики / О.І. Мельник // Збірник Білоруського державного аграрного технічного університету, 2011 р.
13. Фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва в Миколаївській області / О.І. Мельник // Регіональна бізнес-економіка та управління. — Вінниця, 2011.
14. Механізми державного регулювання аграрного сектору економіки України / І.В. Баришевська // Регіональна бізнес економіка та управління. — 2011. — №1(29). — С. 67—72.

к.е.н., асистент
Баришевська І.В.

15. Діагностика типів розвитку аграрних підприємств / І. В. Баришевська // Вісник ХНАУ : Економічні науки. —№ 7. — 2011. — С. 178—183.
16. Выращивание органической продукции растениеводства на базе УНПЦ НГАУ / Т.А. Чайка // Молодой ученый. — 2011. — Т. 2. — №7(30). — С. 158—160.

к.е.н., асистент
Чайка Т.О.

17. Генетически модифицированные организмы в сельском хозяйстве: перспективы и угрозы / Т.А. Чайка // Научные исследования – основа модернизации сельскохозяйственного производства : международная научно-практическая конференция, 9-11 ноября, 2011. — Тюмень. — 2011. — С. 143—146.
18. Ефективність органічного сільського господарства в Україні / Т.О. Чайка // Вісник Полтавської державної аграрної академії. — 2011. — № 4. — С.160—164.
19. Кваліфікована аграрна освіта – запорука успішного розвитку органічного виробництва / Т.О. Чайка // дім, сад, огород. — 2011. — №1. — С.26—28.
20. Організація виробництва продукції рослинництва на базі ННПЦ МДАУ за органічними стандартами // Наукова робота на участь у ХІІІ Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді, 2011. — 48 с.
21. Передумови розвитку ринку органічної продукції в Україні / Т.О. Чайка // Маркетинг і менеджмент інновацій — 2011. — Т. 1. — №4. — С.233—240.
22. Состояние рынка органической продукции Украины и его потенциал / Т.А. Чайка // Вестник Рязанского государственного агротехноглогического университета им. П.А. Костычева : Научно-производственный журнал, 2011. — 4 (12). — С. 63—68.
23. Теоретико-методологічні засади екологізації вищої аграрної освіти в Україні / Т.О. Чайка // Науковий вісник НЛТУ України. — 2011. — 21.19. — С.303—309.
24. Фінансове забезпечення запровадження органічного виробництва в аграрному секторі економіки / Т.О. Чайка // Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій. — К. : 2011. — Ч.2. — С. 288—295.

2012 рік:

№п/п

Назва роботи

Виконавець

1. Державна інноваційна політика в контексті світових інноваційних тенденцій / Н. М. Сіренко // Економіка та управління АПК : збірник наукових праць. — 2012. — Вип. 7 (93). — С. 101—106.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

2. Взаємообумовленість інноваційних технологій в аграрній освіті та органічному виробництві / Н. М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор´я. — 2012. — Вип. 1 (65). — С. 12—19.
3. Концептуальні засади інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України виробництві / Н. М. Сіренко // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал. — 2012. — № 1. — С. 234—240.
4. Внутрішньосистемний потенціал інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України / Н. М. Сіренко // Вісник аграрної науки Причорномор´я. — 2012. — Вип. 2 (66). — С. 16—24.
5. Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки в контексті глобалізації та євроінтеграції / Н. М. Сіренко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. — 2012. — Т. 2, Вип. 1 (4). — С. 265—272.
6. Інвестиційні механізми інноваційного розвитку аграрного сектора економіки / Н. М. Сіренко // Таврійський науковий вісник. — 2012. — Вип. 80.
7. Органічні продукти харчування у забезпеченні продовольчої безпеки України / Н. М. Сіренко, Т. О. Чайка // Економіка АПК. — 2012. — № 1. — С. 43—49.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.,

к.е.н., асистент
Чайка Т.О.

8. Інноваційні технології в органічному землеробстві / Н. М. Сіренко, Т. О. Чайка // Вісник Хмельницького національного університету : Сер. Економічні науки. — Том 2. — № 4. — 2012. — С. 131—135.
9. Особливості стратегічного управління розвитком аграрних підприємств / Н. М. Сіренко, І. В. Баришевська // Економіст. — 2012. — № 2 (304). — С. 17—18.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.,

к.е.н., асистент
Баришевська І.В.

10. Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки : проблеми і пріоритети / Н. М. Сіренко, О. М. Мельник // Трансфер технологій та інновацій : інноваційний розвиток та модернізація економіки : матеріали VI Міжнародного форуму 21-21 грудня 2012 року, Київ. — С. 252—256.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.,

асистент
Мельник О.І.

11. Інновації – перспектива розвитку ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького : Сер. Економічні науки. — Частина  1. — Том 14. — № 1 (51). — 2012. — С. 70—74.

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.,

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

12. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в сільському господарстві / Т. І. Лункіна // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал. — Збірник наукових праць. — Тернопіль : Тернопільський інститут агропромислового виробництва УААН, 2012. — № 9 (35). — С. 49—52.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

13. Методика оцінки рівня економічної стійкості розвитку сільськогосподарських підприємств / Т. І. Лункіна // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії : Економічні науки. — Випуск 2 (5). — Т. 2. — Полтава, 2012. — С. 169—175.
14. Основні аспекти розвитку сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах / Т. І. Лункіна // Вісник аграрної науки Причорномор´я. — 2012. — Вип. 3 (67). — С. 66—72.
15. Основні джерела фінансування сільськогосподарських підприємств / Т. І. Лункіна // Кримський економічний вісник : науковий журнал. — 1 (01), грудень 2012. — Частина 2. — С. 29—31.
16. Основні аспекти формування собівартості продукції рослинництва та шляхи її зниження / Т. І. Лункіна, І. Ю. Мойсеєнко // Актуальні питання сталого розвитку економіки : збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук. Наукова організація «Перспектива». — Х. : Гельветика, 2012. — Т. 2. — С. 55—60.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.,

магістр
Мойсеєнко І.Ю.

17.

Економічна ефективність продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах Вознесенського району / Т. І. Лункіна, І. Ю. Мойсеєнко // Кримський економічний вісник : науковий журнал. — 1 (01), грудень 2012. — Частина 2. — С. 88—91.

18. Шляхи покращення фінансового стану підприємства / Г. М. Рябенко // Інноваційна економіка: всеукраїнський науково-виробничий журнал. — Збірник наукових праць. — Тернопіль : Тернопільський інститут агропромислового виробництва УААН, 2012. — С. 105—108.

к.е.н., доцент
Рябенко Г.М.

19. Методологічні аспекти управління переходом сільськогосподарських підприємств на інноваційний тип розвитку / І. В. Баришевська // Економічний форум. — 2012. — № 4. — С. 275—278.

к.е.н., асистент
Баришевська І.В.

20. Результативність системи стратегічного управління розвитком аграрних підприємств / І. В. Баришевська // Економічний простір. — 2012. — № 64. — С. 206—212.
21. Еко-інновації в органічному агровиробництві / Т. О. Чайка // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету : Економічні науки. — Мелітополь : Люкс, 2012. — № 2 (18). — Т. 3. — С. 255—263.

к.е.н., асистент
Чайка Т.О.

22. Збут органічної продукції: світова практика та вітчизняні реалії / Т. О. Чайка // Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації : Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. — Ч. II, 27-30 березня 2012. — Вінниця. — С. 151—156.
23. Земельно-ресурсний потенціал органічного виробництва в Україні / Т. О. Чайка // Вісник ХНАУ ім. Докучаєва : Серія «Економічні науки», 2012. — С. 323—330.
24. Оценка качества органической продукции / Т. А. Чайка // Финансовый менеджмент аграрних предприятий Украины : Управление фінансами предприятий. — LAP LAMBERT Academic Pablishing Gmbh & Co.KG. — 2012. — С. 8—17.

2013 рік:

№п/п

Назва роботи

Виконавець

1. Сучасний стан садівництва та логістика реалізаційної діяльності садівничих підприємств Миколаївської області / Н. М. Сіренко, Р. Є. Нікітіна // Вісник аграрної науки Причорномор´я. — 2013. — Вип. 3 (73). — С. 29—36.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.,

магістр
Нікітіна Р.Є.

2. Стан та перспективи розвитку регіонального ринку агрострахування / Г. М. Рябенко // Вісник аграрної науки Причорномор´я. — 2013. — Вип. 3 (73). — С. 43—48.

к.е.н., доцент
Рябенко Г.М.

3. Розвиток економіки України: сучасний стан / Т. І. Лункіна // Экономика и управление. — Симферополь, 2013. — № 4. — С. 91—95.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

4. Соціально-екологічна направленість розвитку аграрного сектора України / Т. І. Лункіна // Економіка. Фінанси. Право. — № 7/1. — 2013. — С. 30—32.
5. Сталий економічний розвиток України: сутність, значення / Т. І. Лункіна // Вісник аграрної науки Причорномор´я. — 2013. — Вип. 2 (72). — С. 35—41.
6. Державне фінансування соціального розвитку населення в Україні / Т. І. Лункіна // Вісник аграрної науки Причорномор´я. — 2013. — Вип. 3 (73). — С. 49—53.
7. Особенности формирования социальной ответственности в Украине / Т. І. Лункіна, А. В. Бурковська // Modern Agriculture – Achievements and Prospects : International Scientific Symposium. — 80 th Anniversary of State Agrarian University of Moldova. — Chisinau, October 09-11, 2013. — С. 41—43.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.,

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.

8. Стан і перспективи лізингової діяльності в сільському господарстві України / І. Д. Бурковський, А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Економіка АПК. — № 11. — 2013. — С. 72—77.
9. Развитие сельского хозяйства Украины при условиях экологизации производства / А. В. Бурковская, Т. И. Лункина // Инновационные подходы в управлении агропромышленным комплексом : материалы XII научно-практической конференции, 2-3 июля 2013 г., Барнаул, Россия. — С. 249—251.
10. Членство в ВТО – условие эффективного выхода Украины на мировой рынок / А. В. Бурковская, Т. И. Лункина // Государственное регулирование АПК России в условиях вступления во Всемирную торговую организацию : материалы Международной научно-практической конференции, 5-6 сентября 2013 г., Новосибирск, Россия. — С. 105—110.
11. Державна підтримка кооперації та інтеграції в АПК України: зарубіжний досвід та основні напрями / Т. І. Лункіна, Є. О. Павлюк // Економіст. — № 4. — 2013. — С. 37—39.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.,

аспірант
Павлюк Є.О.

12. Особливості формування фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств / Т. І. Лункіна, Л. В. Мачильська, В. Р. Хабіров // Економічний простір. — № 77. — 2013. — С. 183—191.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.,

магістр
Мачильська Л.В.,
магістр
Хабіров Р.В.

13.
The influence of conventional agriculture to sustainable development of the agricultural sector of economy / Т. Chayka // «Scientific Potential», Sep 2013, Vol. 1, Iss. 1, P. 70—73.

к.е.н., асистент
Чайка Т.О.

14. Екологічні наслідки традиційного сільського господарства / Т. О. Чайка // Вісник ПДАА. — 2013. — № 3. — С. 95—99.
15. Ефективність вирощування органічних продуктів рослинництва на Півдні України / Т. О. Чайка // Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. науч. трудов. — Дн-вск : ГВУЗ ПГАСА, 2013. — Вып. 68. — С. 423—426.
16. Бюджетне фінансування інноваційної діяльності вищих аграрних навчальних закладів / Т. О. Чайка, І. Г. Волкова // Економіст. — № 4. — 2013. — С. 33—36.

к.е.н., асистент
Чайка Т.О.,

асистент
Волкова І.Г.

17. Сутнісні характеристики інноваційної діяльності аграрних ВНЗ / І. Г. Волкова // Вісник аграрної науки Причорномор´я : науковий журнал. — Випуск 1 (71). — 2013. — С. 97—102.

асистент
Волкова І.Г.

2014 рік:

№п/п

Назва роботи

Виконавець

1.

Соціалізація аграрного сектора економіки України / Т. І. Лункіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. — Серія : Економічні науки. — 2014. — Випуск 6. — Частина 4. — С. 152—155.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

2.

Социальная ответственность – одна из основных составляющих экономической безопасности аграрного сектора Украины / А. В. Бурковская, Т. И. Лункина // Интеграция науки и бизнеса в агропромышленном комплексе : международная научно-практическая конференция посвященная 70-летию Курганской ГСХА. — Том 1. — 24-25 апреля 2014. — г. Курган. — С. 97—101.

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.,

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

3.

Основная роль и особенности развития социальной ответственности в Украине / Т. И. Лункина, А. В. Бурковская // Формирование конкурентоспособной экономики АПК региона: теоретический и практический аспекты : материалы XIII международной научно-практической конференции. — 23-24 сентября 2014 г. — г. Барнаул. — С. 322—324.

4.

Особливості застосування АВС-аналізу у процесі формування товарного асортименту сільськогосподарської продукції / А. Ю. Корабахіна // Вісник аграрної науки Причорномор´я — Серія : Економічні науки. — 2014. — Випуск 3 (80). — С. 75—82.

асистент
Корабахіна А.Ю.

2015 рік:

№п/п

Назва роботи

Виконавець

1.

Особливості формування разових трансакційних витрат суб'єктів малого і середнього підприємництва / Н. М. Сіренко, А. Ю. Корабахіна // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія : Економічні науки. — 2015. — Випуск 2 (11). — С. 71—77.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

асистент
Корабахіна А.Ю.

2.

The development of sociaiiyresponsible bussiness of Ukraine / T. Lunkina, A. Burkovskaya // British journal of science, education and culture — № 1 (7), janyary-june. — volume III. — 2015. — P. 385–391.

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.,

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

3. Нормативно-правові та практичні аспекти формування статутного капіталу комерційних банків / І. В. Баришевська, А. Ю. Корабахіна // Науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». — 2015. — № 4. — С. 150—156.

к.е.н., асистент
Баришевська І.В.

асистент
Корабахіна А.Ю.

4.

Роль сільськогосподарського дорадництва в розвитку сільських територій Миколаївської області / А. Ю. Корабахіна // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2015. — № 5.

асистент
Корабахіна А.Ю.

2016 рік:

№п/п

Назва роботи

Виконавець

1. Формування трансакційних витрат сільськогосподарських підприємств під впливом державних інституцій / А. Ю. Корабахіна // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління». — 2016. — № 1 (08). — С. 68—71.

асистент
Корабахіна А.Ю.

2017 рік:

№п/п

Назва роботи

Виконавець

1. Становлення та розвиток соціальної відповідальності: зарубіжний та національний досвід / Н. М. Сіренко, А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Сталий розвиток економіки. — 2017.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.,

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.,

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

2. Економічна глобалізація як фактор підвищення конкурентоспроможності банків України / К. А. Мікуляк, А. В. Бурковська // ЧНУ, м. Миколаїв. — 2017.

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.

3. Прогнозування конкурентоспроможності комерційних банків у сучасних умовах / А. В. Бурковська, К. А. Мікуляк // Електронне наукове видання з економічних наук «ModernEconomics». — Випуск №1. — 2017. — С. 9-17.
4. Систематизація методик визначення фінансової стійкості банківської системи України / О. Ф. Сацура, А. В. Бурковська // ЧНУ, м. Миколаїв. — 2017.
5. Вплив соціально-орієнтованого банківського управління на добробут населення // Moderm Economics.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

6. Корпоративна соціальна відповідальність ведення бізнесу в Україні: сучасний стан та напрями вдосконалення Moderm Economics. — Випуск №1. — 2017. — С. 24—30.
7. Міжнародний досвід формування соціальної відповідальності // Наукові праці. Економіка, 2017.
8. Основна роль і необхідність розвитку соціальної відповідальності в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету.
9. Комплексний підхід до кількісного оцінювання податкових ризиків держави / А. С. Полторак, Ю. В. Волосюк // Актуальні проблеми економіки. — 2017. — № 2 (188). — С. 269—276.

к.е.н., доцент
Полторак А.С.

10. Трансформація системи оподаткування майна в умовах фіскальної децентралізації в Україні / А. С. Полторак, М. Й. Головко // Актуальні проблеми економіки. — 2017. — № 9.
11. Механізм реформування системи оподаткування прибутку юридичних осіб в Україні в умовах фіскальної децентралізації / А. С. Полторак, М. Й. Головко // Актуальні проблеми економіки. — 2017. — № 10.
12. Міжнародні тенденції податкових трансформацій в умовах фіскальної децентралізації / А. С. Полторак, М. Й. Головко // Економіка і управління. — 2017.
13. Еволюційні підходи в формуванні моделі сільського розвитку / О. А. Боднар // Електронне наукове видання з економічних наук Moderm Economics. — № 2. — 2017.

асистент
Боднар О.А.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)