Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Шишпанова Наталія Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхуавння

 

Шишпанова Наталія ОлександрівнаУ 2010 році закінчила Миколаївський державний аграрний університет та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію «магістр менеджер-економіст» з відзнакою.

З 2010 р. по 2012 р. працювала асистентом кафедри світового сільського господарства і зовнішньоекономічної діяльності.

З 2012 р. по 2015 р. навчалася в очній аспірантурі МНАУ за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

В липні 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Державне регулювання розвитку трудового потенціалу сільських територій».

З вересня 2016 р. – асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

З липня 2018 р. – доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

 

Напрями наукових досліджень:

Фінансовий механізм розвитку трудового потенціалу сільських територій.

 

Дисципліни, які викладає:
 1. «Страхування» – для здобувачів вищої освіти IІІ курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
 2. «Бюджетний менеджмент» – для здобувачів вищої освіти VI курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
 3. «Страхові послуги» – для здобувачів вищої освіти ІV курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».
 4. «Бюджетна система» – для здобувачів вищої освіти ІV курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» та 6.030509 «Облік і аудит».
 5. «Страховий менеджмент» – для здобувачів вищої освіти V курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківської справи та страхування».
 6. «Фінансовий контролінг» – для здобувачів вищої освіти V курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківської справи та страхування».
 7. «Страхування майна та відповідальності» – для здобувачів вищої освіти V курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківської справи та страхування».
 8. «Актуарні розрахунки та андерайтинг у страхових організаціях» – для здобувачів вищої освіти V курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківської справи та страхування».
 9. «Перестрахувальні операції» – для для здобувачів вищої освіти VI курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківської справи та страхування».
 10. «Особове страхування» – для для здобувачів вищої освіти VI курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківської справи та страхування».

 

Список наукових праць:

 1. Комар Н. О. Застосування структурного аналізу системи мотивації трудової діяльності для підвищення ефективності використання трудових ресурсів сільських територій / Н. О. Комар // Бізнес навігатор: науково-виробничий журнал. — Херсон, 2010. — № 21. — С. 61—64.
 2. Шишпанова Н. О. Систематизація підходів до визначення сутності трудового потенціалу сільських територій / Н. О. Шишпанова // Україна: аспекти праці, науково-економічний та суспільно-політичний журнал. — Київ, 2013. — № 5. — С. 8—16.
 3. Шишпанова Н. О. Особливості зайнятості населення сільських територій / Н. О. Шишпанова // Вісник ХНАУ. — Харків, 2013. — № 4. — С. 214—219.
 4. Шишпанова Н. О. Основні фази процесу відтворення трудового потенціалу сільських територій / Н. О. Шишпанова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв : МНАУ, 2013. — Випуск 4 (74). — С. 64—70.
 5. Шишпанова Н. О. Вплив демографічної ситуації на відтворення трудового потенціалу сільських територій / Н. О. Шишпанова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв : МНАУ, 2015. — Випуск 1 (82). — С. 85—92.
 6. Шишпанова Н. О. Актуальні проблеми зайнятості населення сільських територій та стратегічні напрямки їх вирішення / Н. О. Шишпанова // Сталий розвиток економіки: Міжнародний науково-виробничий журнал. — Хмельницький, 2015. — № 2 (27). — С. 214—219. (входить до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus Journals Master List).
 7. Шишпанова Н. О. Державна політика розвитку трудового потенціалу сільських територій / Н. О. Шишпанова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв : МНАУ, 2015. — Випуск 4 (74). — С. 49—58.
 8. Шишпанова Н. А. Современные проблемы устойчивого развития сельский территорий Украины / Н. А. Шишпанова // Сборник научных статей «Интегрированные основы инновационного и устойчивого развития экономики». — Пенза, 2013. — С. 27—29.
 9. Shyshpanova N. A. An education as a determining factor of formation of a rural employment potential in the conditions of transition to a knowledge economy / N. A. Shyshpanova // International Journal of Economics and Society: Provides researchers, policymakers, and institutions with current perspectives on both theory and practice. — Memphis, USA, 2015. — V1I1. — P. 134—137.
 10. Шишпанова Н. О. Напрями державної політики щодо підвищення якості життя у сільській місцевості / Н. О. Шишпанова // Economics, management, law: problems and prospects: Collection of scientific articles. Vol. 1 — Agenda Publishing House, Coventry, United Kindom, 2015. — P. 148—151 (збірник розміщений в міжнародній базі цитування РИНЦ).
 11. Комар Н.О. Застосування структурного аналізу системи мотивації трудової діяльності для підвищення ефективності використання трудових ресурсів сільських територій / Н.О. Комар // Бізнес навігатор: науково-виробничий журнал. – Херсон, 2010. - №21. – 61-64.
 12. Шишпанова Н.О. Систематизація підходів до визначення сутності трудового потенціалу сільських територій / Н.О. Шишпанова // Україна: аспекти праці, науково – економічний та суспільно – політичний журнал. – Київ, 2013. - №5. – С. 8-16.
 13. Шишпанова Н.О. Особливості зайнятості населення сільських територій / Н.О. Шишпанова // Вісник ХНАУ. – Харків, 2013. - №4. – С. 214-219.
 14. Шишпанова Н.О. Основні фази процесу відтворення трудового потенціалу сільських територій / Н.О. Шишпанова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – Випуск 4 (74). – С. 64-70.
 15. Шишпанова Н.О. Вплив демографічної ситуації на відтворення трудового потенціалу сільських територій / Н.О. Шишпанова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – Випуск 1 (82). – С. 85-92.
 16. Шишпанова Н.О. Актуальні проблеми зайнятості населення сільських територій та стратегічні напрямки їх вирішення / Н.О. Шишпанова // Сталий розвиток економіки: Міжнародний науково-виробничий журнал. – Хмельницький, 2015. – №2 (27). – С. 214-219. (входить до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus Journals Master List).
 17. Шишпанова Н.О. Державна політика розвитку трудового потенціалу сільських територій / Н.О. Шишпанова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – Випуск 4 (74). – С. 49-58.
 18. Шишпанова Н.А. Современные проблемы устойчивого развития сельский территорий Украины / Н.А. Шишпанова // Сборник научных статей «Интегрированные основы инновационного и устойчивого развития экономики». – Пенза, 2013. – С. 27-29
 19. Shyshpanova N.A. An education as a determining factor of formation of a rural employment potential in the conditions of transition to a knowledge economy / N.A. Shyshpanova // International Journal of Economics and Society: Provides researchers, policymakers, and institutions with current perspectives on both theory and practice. – Memphis, USA, 2015. – V1I1. – P. 134-137.
 20. Шишпанова Н.О. Напрями державної політики щодо підвищення якості життя у сільській місцевості / Н.О. Шишпанова // Economics, management, law: problems and prospects: Collection of scientific articles. Vol. 1 - Agenda Publishing House, Coventry, United Kindom, 2015. – P. 148-151 (збірник розміщений в міжнародній базі цитування РИНЦ).
 21. Шишпанова Н.О. Регуляторна політика держави у сфері відтворення і використання трудового потенціалу сільських територій / Н.О. Шишпанова. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 19 с. – (препринт / МНАУ).
 22. Шишпанова Н.О. Проблеми та перспективи розвитку андеррайтингу в менеджменті страхової компанії / Н.О.Шишпанова, К.В.Михайловська // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – м. Бердянськ, 2016. – Випуск 4(36).

Статті у виданнях іноземних держав

 1. Шишпанова Н.О. Фінансовий ринок України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку / Н.О. Шишпанова, А.О. Іванов / Modern Economics. - Миколаїв: МНАУ, 2017. - №1. - с. 66-72.

Участь у конференціях

 1. Комар Н. О. Роль держави в регулюванні інвестиційних процесів в аграрному секторі економіки Миколаївської області / Н. О. Комар // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізацій них викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених — Хмельницький, 22-25 вер. 2010 р. — С. 149—150.
 2. Комар Н. О. Формування інвестиційного клімату для залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор Миколаївської області / Н. О. Комар // Продуктивні сили та продовольча безпека країни : матеріали Другої міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених (у заочній формі). — Київ, 2010 р. — С. 146—149.
 3. Шишпанова Н. О. Оцінка стану сільськогосподарського виробництва Миколаївської області / Н. О. Шишпанова // Формування конкурентоспроможного виробничого потенціалу сільського господарства в умовах глобалізації розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. — Харків : ХНАУ, 14-23 вер. 2011. — С. 162—164.
 4. Шишпанова Н. О. Організаційно-економічні проблеми зайнятості населення сільських територій / Н. О. Шишпанова // Інтеграційні процеси в економіці АПК : матеріали Всеук. наук.-практ. конф. — Миколаїв : МДАУ, 28-30 вер. 2011. — С. 94—96.
 5. Шишпанова Н. О. Фактори формування трудових ресурсів сільських територій / Н. О. Шишпанова // Актуальні питання теорії та практики менеджменту : матеріали ІІІ-ої Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених — Луганськ : ТОВ «Віртуальна реальність, 21-22 бер. 2012. — С. 219—221.
 6. Шишпанова Н. О. Інвестиційне забезпечення розвитку трудового потенціалу сільських територій / Н. О. Шишпанова // Формування ефективних стратегій розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств України : збірник тез Всеукр. інтернет-конф. молодих вчених і студентів — Миколаїв, 21 січ. 2013. — С. 245—248.
 7. Шишпанова Н. О. Соціально-економічна сутність трудового потенціалу сільських територій / Н. О. Шишпанова // Мateriály IX mezinárodní vědecko-praktické konference «Efektivní nástroje moderních věd – 2013». — Publishing House “Education and Science” s.r.o. 27 duben 05 květen 2013. — С. 69—72.
 8. Шишпанова Н. А. Возпроизводство трудового потенциала сельских территорий как фактор обеспечения их устойчивого развития / Н. А. Шишпанова // Инновационные подходы в управлении агропромышленным комплексом : материалы ХІI Междунар. науч.-практ. конф. — Барнаул : Алтайский отдел ГНУ СибНИИЭСХ Россельхозакадемии, 2-3 июля 2013. — С. 221—223.
 9. Шишпанова Н. О. Принципи дослідження сутності трудового потенціалу сільських територій / Н. О. Шишпанова // Проблеми сучасної економіки : збірник матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. — Донецьк : ГО «СІЕУ», 27-28 вер. 2012. Ч. 1. — С. 96—99.
 10. Шишпанова Н. О. Кількісна та якісна характеристика трудового потенціалу сільських територій / Н. О. Шишпанова // Фінансово-економічна безпека держави в умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. — Львів : ЛЕФ, 25-26 квіт. 2014. — Ч. 3. — С. 53—56.
 11. Шишпанова Н. О. Дослідження компонентної структури трудового потенціалу сільських територій / Н. О. Шишпанова // Транснаціоналізація економічних систем: тенденції та перспективи розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. — Миколаїв : Видавничий дім «Гельветика», 18 квіт. 2014. — С. 117—120.
 12. Шишпанова Н. О. Соціальна інфраструктура сільських територій як фактор розвитку їх трудового потенціалу / Н. О. Шишпанова // Ринкові економічні механізми сталого розвитку: інноваційне та фінансове забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. — Дніпропетровськ : Видавничий дім «Гельветика», 9-10 трав. 2014. — С. 101—103.
 13. Шишпанова Н. О. Актуальні питання соціально-економічного розвитку сільських територій / Н. О. Шишпанова // Аграрна наука – освіта – виробництво: сучасний стан, проблеми та перспективи інтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 30-річчю Миколаївського національного аграрного університету — Миколаїв : МНАУ, 12-14 лист. 2014. — С. 83—85.
 14. Шишпанова Н. О. Роль міграційних процесів у відтворенні трудового потенціалу сільських територій / Н. О. Шишпанова // Інноваційні засади сталого розвитку національного господарства: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. — Кам’янець-Подільський : Видавничий дім «Гельветика», 21-22 лист. 2014. — С. 101—104.
 15. Комар Н.О. Роль держави в регулюванні інвестиційних процесів в аграрному секторі економіки Миколаївської області / Н.О.Комар // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізацій них викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених (Хмельницький, 22-25 вер. 2010р.) – Хмельницький. – С. 149-150.
 16. Комар Н.О. Формування інвестиційного клімату для залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор Миколаївської області / Н.О. Комар // Продуктивні сили та продовольча безпека країни : матеріали Другої міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених (у заочній формі). – Київ, 2010р. – С. 146-149.
 17. Шишпанова Н.О. Оцінка стану сільськогосподарського виробництва Миколаївської області / Н.О. Шишпанова // Формування конкурентоспроможного виробничого потенціалу сільського господарства в умовах глобалізації розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Харків, 14-23 вер. 2011) – Харків: ХНАУ. – С. 162-164.
 18. Шишпанова Н.О. Організаційно-економічні проблеми зайнятості населення сільських територій / Н.О. Шишпанова // Інтеграційні процеси в економіці АПК : матеріали Всеук. наук.-практ. конф. (Миколаїв, 28-30 вер. 2011) – Миколаїв: МДАУ. – С.94-96.
 19. Шишпанова Н.О. Фактори формування трудових ресурсів сільських територій / Н.О. Шишпанова // Актуальні питання теорії та практики менеджменту : матеріали ІІІ-ої Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (Луганськ, 21-22 бер. 2012) – Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність. – С. 219-221.
 20. Шишпанова Н.О. Інвестиційне забезпечення розвитку трудового потенціалу сільських територій / Н.О. Шишпанова // Формування ефективних стратегій розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств України : збірник тез Всеукр. інтернет-конф. молодих вчених і студентів (Миколаїв, 21 січ. 2013) – Миколаїв. – С. 245-248 
 21. Шишпанова Н.О. Соціально-економічна сутність трудового потенціалу сільських територій / Н.О. Шишпанова // Мateriály IX mezinárodní vědecko-praktické konference «Efektivní nástroje moderních věd –  2013» (Praha, 27 duben 05 květen 2013.) – Publishing House “Education and Science” s.r.o. – С. 69-72.
 22. Шишпанова Н.А. Возпроизводство трудового потенциала сельских территорий как фактор обеспечения их устойчивого развития / Н.А. Шишпанова // Инновационные подходы в управлении агропромышленным комплексом : материалы ХІI Междунар. науч.-практ. конф. (Барнаул, 2-3 июля 2013) – Барнаул: Алтайский отдел ГНУ СибНИИЭСХ Россельхозакадемии. – С. 221-223.
 23. Шишпанова Н.О. Принципи дослідження сутності трудового потенціалу сільських територій / Н.О. Шишпанова // Проблеми сучасної економіки : збірник матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Донецьк, 27-28 вер. 2012) – Донецьк: ГО «СІЕУ». – Ч. 1. – С. 96-99.
 24. Шишпанова Н.О. Кількісна та якісна характеристика трудового потенціалу сільських територій / Н.О. Шишпанова // Фінансово-економічна безпека держави в умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.(Львів, 25-26 квіт. 2014) – Львів: ЛЕФ. – Ч.3. – С. 53-56.
 25. Шишпанова Н.О. Дослідження компонентної структури трудового потенціалу сільських територій / Н.О. Шишпанова // Транснаціоналізація економічних систем: тенденції та перспективи розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Миколаїв, 18 квіт. 2014) – Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика». – С. 117-120.
 26. Шишпанова Н.О. Соціальна інфраструктура сільських територій як фактор розвитку їх трудового потенціалу / Н.О. Шишпанова // Ринкові економічні механізми сталого розвитку: інноваційне та фінансове забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 9-10 трав. 2014) – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика». – С. 101-103.
 27. Шишпанова Н.О. Актуальні питання соціально – економічного розвитку сільських територій / Н.О. Шишпанова // Аграрна наука – освіта – виробництво: сучасний стан, проблеми та перспективи інтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 30-річчю Миколаївського національного аграрного університету (Миколаїв, 12-14 лист. 2014) – Миколаїв: МНАУ. – С. 83-85.
 28. Шишпанова Н.О. Роль міграційних процесів у відтворенні трудового потенціалу сільських територій / Н.О. Шишпанова // Інноваційні засади сталого розвитку національного господарства: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Камянець – Подільський, 21-22 лист. 2014) – Кам’янець – Подільський : Видавничий дім «Гельветика». – С. 101-104.
 29. Шишпанова Н.О. Методичні основи управління ризиками в страхових компаніях / Н.О. Шишпанова, А.О. Іванов // Фінансова та соціальна інфраструктура в забезпеченні інноваційного розвитку економіки України : Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів і аспірантів (Миколаїв, 22 жовт.2016р.) – Миколаїв: МНАУ. – С.68-70
 30. Шишпанова Н.О. Формування трудового потенціалу сільських територій в умовах розвитку суспільства знань / Н.О.Шишпанова // Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: національні, глобалізаційні та євроінтеграційні аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Миколаїв, 23-25 лист. 2016) – Миколаїв: МНАУ – С.266-270
 31. Шишпанова Н.О. Фінансове забезпечення розвитку трудового потенціалу сільських територій України / Н.О.Шишпанова // Причорноморська регіональна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу «Фінансове та інноваціно-інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку аграрного сектора», 2017р., м.Миколаїв.

Патенти:

Авторські свідоцтва:

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №69690 від 13.01.2017р. Науковий твір «Регуляторна політика держави у сфері відтворення і використання трудового потенціалу сільських територій».
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 69689 від 13.01.2017р. Стаття «An education as a determining factor of formation of a rural employment potential in the conditions of transition to a knowledge economy».

Методичні рекомендації:

 1. Шишпанова Н. О. Страхування майна та відповідальності [Електронний ресурс] : курс лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня "Магістр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної форми навчання / Н. О. Шишпанова. – Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 91 с.
 2. Пам'ятка щодо підготовки і оформлення випускних дипломних робіт [Електронний ресурс] : метод. реком. для підготовки і оформлення випускних магістерських дипломних робіт здобувачами вищої освіти денної форми навчання cпеціальності 072 - фінанси,банківська справа та страхування / уклад. Н. М. Сіренко, А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна та ін. – Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 79 с.
 3. Страховий менеджмент [Електронний ресурс] : метод. реком. для проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти ступеня "магістра" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної форми навчання / уклад. : Н. М. Сіренко, Н. О. Шишпанова. – Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 33 с.
 4. Страховий менеджмент [Електронний ресурс] : метод. реком. щодо написання курсової роботи з дисципліни "Страховий менеджмент" здобувачами вищої освіти ступеня "магістр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної форми навчання / уклад. : Н. М. Сіренко, Н. О. Шишпанова. – Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 40 с.
 5. Шишпанова Н. О. Страховий менеджмент [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня "магістр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної форми навчання / Н. О. Шишпанова. – Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 169 с.
 6. Шишпанова Н. О. Фінансовий контролінг [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня "магістр"спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної форми навчання / Н. О. Шишпанова. – Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 86 с.

Профілі викладача у наукометричних базах:
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8347-5682
Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=uc3MMWQAAAAJ

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)