Участь у конференціях

Участь викладачів у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських науково-практичних конференціях – публікація тез:

2004-2009 роки:

№п/п

Назва роботи

Виконавець

1. Інноваційні передумови підвищення конкурентоспроможності аграрного виробництва / Н.М. Сіренко // Формування конкурентоспроможності підприємств АПК в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 листопада 2007 року. — Полтава : ПДАА, 2007. — С. 185—186.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

2. Інноваційні фактори забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні / Н.М. Сіренко // Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період : матеріали Десятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників, Київ, 10-11 квіт. 2008 р. / Редкол. : П.Т. Саблук та ін. — К. : ННЦ «ІАЕ», 2008. — С. 389—392.
3. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності підприємства / Н.М. Сіренко // Проблеми ринку продукції АПК в умовах глобалізації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25 травня 2007 р. — Миколаїв, 2007. — С. 143—145.
4. Методологічні аспекти управління формуванням інтелектуального капіталу / Н.М. Сіренко // матеріали доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 15-17 квітня 2009 р. — Миколаїв, 2009. — С. 122—124.
5.

Методологія формування результативної системи управління антикризовою діяльністю підприємств / Н.М. Сіренко // Актуальні проблеми сучасного менеджменту : матеріали науково-практичної конференції / За наук. ред. О.Д.&nbps;Гудзинського. — К. : ІПК ДСЗУ, 2005. — С. 66—72.

6. Механізми формування системи інноваційного розвитку аграрних підприємств / Н.М. Сіренко // матеріали доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 9-11 квітня 2008 р. — Миколаїв, 2008. — С. 171—173.
7. Науково-технічний прогрес в моделях економічного зростання / Н.М. Сіренко // Розвиток інноваційної культури суспільства : проблеми та перспективи: матеріали ІV науково-практичної конференції, 26 червня 2009 р. — Сімферополь : Центр розвитку освіти, науки та інновацій, 2009. — С. 39—42.
8. Основні концептуальні положення стратегії інноваційного розвитку аграрної науково-освітньої системи України / Н.М. Сіренко // Аграрна освіта та наука: стан і перспективи розвитку: матеріали науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2009 р., Миколаїв. — Миколаїв : МДАУ, 2009. — С. 15—19.
9.

Сутність основних законів управління інноваційною діяльністю / Н.М. Сіренко // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу. — Миколаїв, 2007. — С. 160—161.

10. Трансформація земельних відносин як фактор формування конкурентних переваг АПК / Н.М. Сіренко // Трансформація земельних відносин до ринкових умов господарювання : матеріали Других річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників південного регіону України, 22-23 січня 2009 р., Миколаїв / Ред.кол. : В.С. Шебанін, П.Т. Саблук та ін. — Миколаїв, 2009. — С. 61—63
11.

Фінансове забезпечення інноваційного розвитку АПК / Н.М. Сіренко // Фінансові проблеми формування і розвитку аграрного ринку : матеріали Дев´ятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників, Київ, 26-27 квітня 2007 р. / Ред. колег. П.Т. Саблук та ін. — К. : ННЦ «ІАЕ», 2007. — С. 311—314.

12.

Врегулювання міжбюджетних відносин та теоретичні аспекти впровадження фіскальної децентралізації в Україні / Л.С. Кравчук // Фінансово-правові засади перспектив розвитку економіки України: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. Хмельницький, 4-6 грудня. — Хмельницьк : ТУП, 2005. — С. 67—70.

к.е.н., доцент
Кравчук Л.С.

13.

Еволюція місцевого оподаткування / Л.С. Кравчук // Методичні основи сучасного дослідження в аграрній економіці: матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції. Житомир, 3-5 березня. — Житомир : Державний агроекологічний університет, 2005. — Ч. 3. — С. 200—203.

14.

Застосування класичних методів управління прибутком сільськогосподарських підприємств / Л.С. Кравчук // Реформування економіки України: стан та перспективи : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. — Київ, 26-27 листопада 2009.

15.

Наукові аспекти взаємообумовленості економічного розвитку та механізму оподаткування аграрних підприємств / Л.С. Кравчук // матеріали всеукраїнської наукової конференції. — Умань, 18-19 грудня, 2009.

16.

Податок на прибуток як засіб впливу на ділову активність підприємства / Л.С. Кравчук // Актуальні проблеми сучасної науки : матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 23-25 жовтня. — ТОВ «ТК Меганом», 2006. — С. 32—34.
17.

Забезпечення конкурентоспроможного виробництва овочевої продукції у Миколаївській області / Г.М. Рябенко // Ефективність використання ресурсного потенціалу в умовах сталого розвитку сільського господарства : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 1-2 березня. — Харків : ХНАУ, 2007. — С. 82—87.

к.е.н., доцент
Рябенко Г.М.

18.

Забезпечення овочеконсервного підкомплексу регіону / Г.М. Рябенко // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 20-22 квітня. — Миколаїв : МДАУ, 2005. — С. 74—75.

19.

Поглиблення інтеграційних зв’язків в овочеконсервному під комплексі / Г.М. Рябенко // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 9-11 квітня. — Миколаїв : МДАУ, 2008. — С. 23—24.

20. Формування системи маркетингу в аграрній сфері економіки / Г.М. Рябенко // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 11-13 квітня. — Миколаїв : МДАУ, 2007. — С. 18—19.
21. Економічна стійкість підприємства: сутність, значення / Т.І. Лункіна // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 15-17 квітня 2009 р. — Миколаїв : МДАУ, 2009. — С. 30—31.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

22. Інновації як інструмент економічного розвитку аграрного виробництва / Т.І. Лункіна // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 9-11 квітня 2008 р. — Миколаїв : МДАУ, 2008. — С. 65—68.
23. Інноваційно-інвестиційний розвиток аграрного сектору економіки, державна підтримка / Т.І. Лункіна // Соціально-економічна політика та розвиток регіонів в умовах постіндустріального суспільства : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — Дніпропетровськ, 2008. — Т. I — С. 232—233.
24. Особливості розвитку управлінського обліку у сільськогосподарських підприємствах / Т.І. Лункіна // Бухгалтерський облік в сучасних умовах: стан та напрями розвитку : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. 1 грудня 2008 р. — Миколаїв, 2008.
25. Підвищення рівня інтенсивності аграрних підприємств на основі інноваційно-інвестиційного / Т.І. Лункіна // Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку: матеріали I міжнародної науково-практичної конференції. — Макіївка, 2009. — Т. II. — С. 344—347.
26. Пріоритетність інноваційної діяльності як один із напрямів розвитку аграрної сфери виробництва / Т.І. Лункіна // Аграрний форум – 2008 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — Суми, 2008. — С. 160—162.
27. Внутрішньогосподарський облік і контроль запасів на сільськогосподарських підприємствах / О.І. Мельник // Облік і контроль на підприємствах АПК : стан та перспективи розвитку: матеріали доп. міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 жовтня 2007 р. — К. : КНЕУ. — 2007.

асистент
Мельник О.І.

28. Еволюція аудиту у системі фінансово-господарського контролю / О.І. Мельник // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні : традиції, проблеми, перспективи: Матеріали ІІІ студ. наук. конф., 11-12 березня 2005 р. — К. : Державна академія статистики, обліку та аудиту, 2005.
29. Контроль розрахунків за виплатами працівникам на сільськогосподарських підприємствах / О.І. Мельник // матеріали доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, березень 2009 р.
30.

Роль бухгалтера в економіці ХХІ сторіччя / О.І. Мельник //Лідери АПК ХХІ століття : матеріали VI зльоту іменних стипендіатів і відмінників навчання 26-29 травня 2004 р. / За ред. М.О. Горіна. — Харків : ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2004.

31.

Трансформація фінансової звітності підприємств України відповідно до вимог МСФЗ / О.І. Мельник // матеріали доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 11-13 квітня 2006 р. — Миколаїв.

32.

Удосконалення контролю виходу і використання продукції молочного скотарства / О.І. Мельник // Тенденції та закономірності розвитку обліково-аналітичного забезпечення в Україні : матеріали доповідей вузівської науково-практичної конференції. — Миколаїв : НУК. — 2007.

33. Управлінський облік основних засобів / О.І. Мельник // матеріали доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 11-13 квітня 2006 р. — Миколаїв.
34. Фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва на Миколаївщині / О.І. Мельник // матеріали студентської науково-практичної конференції. — Херсон : Херсонський державний аграрний університет, 2004.

2010 рік:

№п/п

Назва роботи

Виконавець

1.

Prospects of Agrarian Education and Academic Science Development in Ukraine / Н.М. Сіренко // Край на научное развитие: материали 5-й международной научной конференции, 7-25 января 2010. — Т. 3. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2010. — С. 3—5.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

2. Світовий досвід кредитування сільськогосподарських товаровиробників / Г.М. Рябенко // Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 жовтня. — Вінниця : Вінницький національний аграрний університет. — 2010.

к.е.н., доцент
Рябенко Г.М.

3.

Наукові аспекти взаємообумовленості економічного розвитку та механізму оподаткування аграрних підприємств / Л.С. Кравчук // Фінансова система України: стан, проблеми, перспективи: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 2-3 червня. — м. Херсон. — Колос. ХДАУ. — 2010. — С. 278.

к.е.н., доцент
Кравчук Л.С.

4. Оцінка взаємозалежності розвитку та ефективності аграрного виробництва із сучасними умовами податкового регулювання / Л.С. Кравчук // Інноваційно-орієнтовані засади максимального використання потенціальних можливостей виробництва в умовах євроінтеграції: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 14-15 жовтня. — 2010 р. — м. Тернопіль.
5.

Оцінка ефективності портфельних інвестицій у ризик-менеджменті / Л.С. Кравчук // Достижения высшей школы – 2010: материалы ІI международной научно-практической конференции. — Бял ГРАД-БГ . — София, Болгария. — 2010.

6.

Формування фінансових результатів сільськогосподарських підприємств / Volume 4 Ekonomiczne nauki. Przemysl. Nauka i studia. // Наука и образование без границ – 2010: материалы ІI международной научно-практической конференции 7-15 грудня.

7.

Шахрайство з фінансовими ресурсами та його вплив на соціально-економічний розвиток держави / Л.С. Кравчук // Сборник научных трудов по материалам международной науч.-практ. конференции. Проект SWorld «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития. — Т. 14. — Юридические и политические науки. — Одесса : Черноморье, 2010. — 87 с.

8.

Інновації визначають подальше майбутнє сільського господарства / Т.І. Лункіна // Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку: матеріали II міжнародної науково-практичної конференції. — м. Макіївка, 2010. — Т. 3. — С. 86—89.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

9.

Інновації – передумова інтенсивного розвитку аграрних підприємств // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 13-15 квітня 2010 р. — Миколаїв: МДАУ, 2010. — С. 6—7.

10. Вдосконалення обліку праці та її оплати на сільськогосподарських підприємствах / О.І. Мельник // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, квітень 2010 р.

асистент
Мельник О.І.

11. Формування інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки / О.І. Мельник // Розвиток агробізнесу в Україні: проблеми, пріоритети, перспективи: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., присвячені 10-річчю ф-ту аграр. Менеджменту, 25-27 березня 2010. — Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2010. — 312 с.
12. Вплив інноваційних факторів на тип розвитку аграрних підприємств / І.В. Баришевська // Управление развитием соцыально-экономических систем: глобализация, предпринимательство, устойчивый экономический рост: Труды одиннадцатой международной научной конференции студентов и молодых учених. — Донецк. — 2010.

к.е.н., асистент
Баришевська І.В.

13.

Напрями розвитку сільськогосподарських підприємств в трансформаційних умовах / І.В. Баришевська // Розвиток агробізнесу в Україні: проблеми, пріоритети, перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 25-27 березня 2010. — м. Житомир.

14.

Особливості стратегічного розвитку аграрних підприємств / І.В. Баришевська // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 13-15 квітня 2010 р. — Миколаїв : МДАУ, 2010.

2011 рік:

№п/п

Назва роботи

Виконавець

1.

Фінансовий механізм активізації інноваційної діяльності аграрних підприємств / Н.М. Сіренко // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 27-29 квітня 2011 р. — Миколаїв : МДАУ, 2011. — С.21 — 23.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

2.

Типологія розвитку аграрного сектора економіки / Сіренко Н.М., І.В. Баришевська // Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих науковців: Економіка. Менеджмент і маркетинг невиробничої сфери: теорія, практика, перспективи, 15-16 квітня. — Ялта, 2011.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

к.е.н., асистент
Баришевська І.В.

3.

Активізація інвестування сільськогосподарських підприємств України / А.В. Бурковська // Актуальні питання сучасної економіки: матеріали ІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції. — Умань, 2011.

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.

4.

Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств Миколаївщини / А.В. Бурковська // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 27-29 квітня. — Миколаїв : МДАУ, 2011.

5. Инвестиционная деятельность аграрного сектора экономики Николаевской области / А.В. Бурковська, Т.І. Лункіна // Научные исследования – основа модернизации сельскохозяйственного производства: международная научно-практическая конференція 9-11 ноября 2011 г. — Тюмень, 2011. — С.103—106.

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

6. Лізинг – як один із інструментів підвищення ефективності господарювання аграрного сектору України / А.В. Бурковська, Т.І. Лункіна // Запровадження МСФЗ в Україні: проблеми та перспективи для аграрного сектору: тези доповідей VII міжнародної науково-практичної конференції ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН, 25 листопада 2011 р. — Київ, 2011. — С. 349—351.
7. Особливості оподаткування сільськогосподарських товаровиробників / Г.М. Рябенко // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 27-29 квітня 2011 р. — Миколаїв : МДАУ, 2011.

к.е.н., доцент
Рябенко Г.М.

8. Щодо конкурентоспроможності підприємств та їх продукції / Г.М. Рябенко // Економіка, менеджмент, маркетинг і логістика: теорія, практика, перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих науковців, 15-16 квітня 2011 р. — Ялта. РВНЗ КГУ, 2011. — 408 с.
9. Marketing role in transitional economy of Ukraine / Volume 5 Ekonomiczne nauki. Przemysl. Nauka i studia // kluczowe aspekty nauukowej dziajalnohci – 2011: materiajy VII mikdzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji 07 – 15 stycznia 2011 roku.

к.е.н., доцент
Кравчук Л.С.

10. Аграрні кризи та їх особливості в Україні / Л.С. Кравчук // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 27-29 квітня 2011 р. — Миколаїв : МДАУ, 2011. С. — 25—27.
11.

Международная степень магистра по бизнес-администрированию и агроконсалтингу в Причерноморском регионе / Л.С. Кравчук // Академическая мобильность 2011: проблемы и перспективы развития: материалы международной конференции, 17-18 мая 2011. — Санкт-Петербург. — 2011. — С. 108—113.

12.

Формування прибутку в сільськогосподарських підприємствах України в умовах кризи / Л.С. Кравчук // Економіка, менеджмент, маркетинг і логістика: теорія, практика, перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих науковців, 15-16 квітня 2011. — Ялта. — 2011. — С. 138—141.

13.

Використання фінансового лізингу на сільськогосподарських підприємствах – запорука ефективного господарювання / Т.І. Лункіна // матер. Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 27-29 квітня 2011 р. — Миколаїв : МДАУ, 2011.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

14. Підвищення економічної стійкості сільськогосподарських умов на основі лізингових послуг / Т.І. Лункіна // Матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 27-29 квітня 2011 р., Миколаїв : 2011. — С. 32—34.
15. Інноваційна активність сільськогосподарських підприємств Вознесенського району / О.І. Мельник // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 27-29 квітня 2011 р. — Миколаїв : МДАУ, 2011.

асистент
Мельник О.І.

16. Научно-инновационная деятельность в агропромышленном комплексе / Мельник О.І. // сборник научных статей 5-й Международной научно-практической конференции, Минск : БГАТУ, 21-22 апреля, 2011. — С. 196—198.
17. Стратегічне управління розвитком аграрних підприємств / І. В. Баришевська // Інтеграційні процеси в економіці АПК : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Миколаїв, 28-30 вересня 2011 р. — С. 156—157.

к.е.н., асистент
Баришевська І.В.

18.

Характеристика методів аналізу аграрних підприємств / І.В. Баришевська // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 27-29 квітня 2011 р. — Миколаїв : МДАУ, 2011.

19.

Місце органічної теорії в органічному виробництві / Т.О. Чайка // Теорія та практика розвитку інноваційної економіки : міжнародна науково-практична конференція, 29-30 вересня, 2011. — Одеса, 2011. — С. 71—74.

к.е.н., асистент
Чайка Т.О.

20. Нормативно-правове регулювання органічного виробництва в Україні : Економіко-правові виклики 2012 року : матеріали доповідей науково-практичної конференції, 4 листопада 2011 р.  — Львів. — 2011. — С. 150—-154.
21.

Органічне виробництво в контексті стійкого розвитку аграрного сектора економіки / Т.І. Чайка // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 27-29 квітня 2011 р. — Миколаїв : МДАУ, 2011. С. 45—47.

22. Основы эффективности системы обработки почвы в органическом сельском хозяйстве / Т.А. Чайка // Основы рационального природопользования : материалы IIIмеждународной научно-практической конференции, 26-28 октября 2011 г. — Саратов. — С. 474—480.
23.

Сутність та значення органічної продукції в системі конкурентоспроможного аграрного виробництва / Т.О. Чайка // Формування конкурентоспроможного виробничого потенціалу сільського господарства в умовах глобалізації розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 14-23 вересня 2011 р. — Харків, 2011.

24. Конкурентоспроможність аграрного сектора економіки України в умовах поглиблення інтеграційних процесів / Д.В. Резніченко // Економіка, менеджмент, маркетинг і логістика: теорія, практика, перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих науковців, 27 - квітня 2011 р. — Ялта. РВНЗ КГУ, 2011. — 408 с.

асистент
Резніченко Д.В.

25. Конкурентоспроможність аграрного сектора економіки України в умовах поглиблення інтеграційних процесів / Д.В. Резніченко //матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 27-29 квітня 2011 р. — Миколаїв : МДАУ, 2011. С. — 39—41.

2012 рік:

№п/п

Назва роботи

Виконавець

1. Маркетинг в діяльності вищих навчальних закладів / Н.М. Сіренко // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 18-20 квітня, 2012. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — С. 82—83.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

2. Банківське кредитування сільськогосподарських підприємств / А.В. Бурковська // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 18-20 квітня, 2012. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — С. 83—85.

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.

3. Досвід державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників за кордоном / Г.М. Рябенко // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 18-20 квітня, 2012. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — С. 85—87.

к.е.н., доцент
Рябенко Г.М.

4. Особливості функціонування маркетингу в сільському господарстві / Т.І. Лункіна // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 18-20 квітня, 2012. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — С. 87—89.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

5. Складові організаційно-економічного механізму розвитку інноваційного підприємництва / О.І. Мельник // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 18-20 квітня, 2012. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — С. 89—91.

асистент
Мельник О.І.

6. Методика оцінки потенціалу управління сільськогосподарськими підприємствами / І.В. Баришевська // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 18-20 квітня, 2012. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — С. 95—97.

к.е.н., асистент
Баришевська І.В.

7. Обґрунтована митна політика – важлива умова конкурентоспроможності національної економіки / Д.В. Резніченко //  матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 18-20 квітня, 2012. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — С. 91—93.

асистент
Резніченко Д.В.

8. Місце та роль фінансової системи в розвитку органічного агровиробництва в Україні / Т.О. Чайка // Фінансова система України : стан, проблеми, перспективи : Збірник тез II Всеукраїнської науково-практичної конференції¸ 18-19 квітня 2012 р. — Херсон. — Ред. Вид-во. центр «Колос». — ХДАУ. — 2012. — С. 261—263.

к.е.н., асистент
Чайка Т.О.

9. Сучасна концепція розвитку органічного виробництва в аграрному секторі економіки / Т.О. Чайка // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 18-20 квітня, 2012. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — С. 93—95.
10. Державний лізинг як засіб оновлення матеріально-технічної бази аграрних підприємств / Є.О. Павлюк // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 18-20 квітня, 2012. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — С. 98—99.

аспірант
Павлюк Є.О.

11. Взаємовідносини аграрних ВНЗ в процесі здійснення інноваційної діяльності / І.Г. Волкова // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 18-20 квітня, 2012. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — С. 102—104.

асистент
Волкова І.Г.

12. Проблеми впровадження інновацій у сфері сільського господарства України / О.С. Устименко // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 18-20 квітня, 2012. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — С. 100—102.

лаборант
Устименко О.С.

2013 рік:

№п/п

Назва роботи

Виконавець

1. Научно-образовательный кластер как основа инновационной деятельности аграрного ВУЗа / Н. Н. Сиренко, И. Г. Волкова // Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию Томского сельскохозяйственного института – филиала ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет», 29-30 октября, г. Томск, 2013.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

асистент
Волкова І.Г.

2. Стан сучасної економіки України / Т. І. Лункіна, А. В. Бурковская // Финансовая система Украины: проблемы и перспективы развития в условиях трансформации социально-экономических отношений, 16-18 мая 2013 года, Севастополь. — С. 23—24.

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

3. Фінансові аспекти господарювання агропідприємств / Т. І. Лункіна // Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління : збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції, 16-17 січня, 2013. — Дніпропетровськ. — С. 100—102.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

4. Економіка України: рейтингова оцінка в світі / Т. І. Лункіна // Формування конкурентоспроможної національної економіки:світовий досвід та вітчизняні реалії : міжнародна науково-практична конференція, 19-20 квітня 2013 року. — Херсон. — С. 31—32.
5. Основні засади зрівноваженого розвитку в аграрному секторі / Т. І. Лункіна // Перспективи розвитку України в умовах глобальної кризи: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 14-15 червня 2013 року. — Дніпропетровськ. — С. 28—29.
6. Особливості розвитку інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки / О. І. Мельник / Матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу. ­— Миколаїв, 2013.

асистент
Мельник О.І.

7. Теоретические основы развития инновационного предпринимательства / О. И. Мельник / Материалы Международного научного симпозиума «Современное сельское хозяйство: достижения и перспективы», 09-11 октября 2013 г., г. Кишинёв. ­— Кишинёв : Centruleditorial UASM, 2013. — С. 27—29.
8. Державна підтримка інноваційного розвитку аграрного сектора економіки / О. І. Мельник / Матеріали VІI Міжнародного форуму «Трансфер технологій та інновації: конкурентоспроможна економіка і сталий розвиток», 24-25 жовтня 2013 р., м. Київ. — К. : НТУУ «КПІ», 2013. — С. 204—208.
9. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств в сучасних умовах / О. І. Мельник / Тези доповідей учасників І Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції студентів і аспірантів «Особливості сучасного функціонування та розвитку фінансової системи: національні та міжнародні аспекти», 14-15 листопада 2013 р., м. Миколаїв. ­— Миколаїв : МНАУ, 2013. — С. 44—46.
10. Екологізація вищої аграрної освіти на засадах органічного агровиробництва / Т. О. Чайка // Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку регіональної економіки : збірник тез Всеукраїнської інтернет-конференції молодих вчених і студентів 28-29 березня 2013 року, Миколаїв. — С. 124—127.

к.е.н., асистент
Чайка Т.О.

11. Використання інноваційних технологій в органічному землеробстві / Т. О. Чайка // Органічне виробництво і продовольча безпека, Житомир : Полісся, 2013. — С. 245—219.
12. Оценка результативности органического сельского хозяйства / Т. А. Чайка // Основы рационального природопользования : IV междунар. науч.-практ. конф., 16-18 мая 2013 г. — Саратов, Россия, 2013. — С. 431—437.
13. Оценка эффективности органического агропроизводства / Т. А. Чайка // Физико-технические проблемы создания новых технологий в агропромышленном комплексе : материалы международной научно-практической конференции. — Ставрополь : «Параграф», 2013. — С. 238—244.
14. Предпосылки гармоничного эко-социо-экономического развития Украины / Т. А. Чайка // Инновационные подходы в управлении агропромышленным комплексом : материалы XII международной научно-практической конференции / Алтайский отдел ГНУ СибНИИЭСХ Россельхозакадемии ; под науч. ред. Г. М. Гриценко. — Барнаул, 2013. — С. 262—265.
15. Формирование маркетинговой стратегии аграрных ВУЗов / И. Г. Волкова // Материалы XII международной научно-практической конференции "Инновационные подходы в управлении агропромышленным комплексом", 2-3 июля, г. Барнаул, 2013.

асистент
Волкова І.Г.

2014 рік:

№п/п

Назва роботи

Виконавець

1.

Сільськогосподарське дорадництво – запорука сталого розвитку сільських територій України / Н. М. Сіренко, А. Ю. Корабахіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 198-річчю ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2 жовтня 2014 р. — Харків. — С. 268—270.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

асистент
Корабахіна А.Ю.

2. Фінансова грамотність в Україні : сучасні тенденції / Т. І. Лункіна // Формування фінансової обізнаності громадян України : роль системи освіти : науково-методичний семінар, березень 2014. — Миколаїв : МНАУ.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

3.

Соціальна відповідальність як одна із складових економічної безпеки держави / Т. І. Лункіна // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, квітень, 2014. — Миколаїв : МНАУ, 2014.

4.

Управління трансакційними витратами сільськогосподарських підприємств / А. Ю. Корабахіна // Матеріали VI Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», Умань. — 2014. — С. 66—68.

асистент
Корабахіна А.Ю.

2015 рік:

№п/п

Назва роботи

Виконавець

1.  Особливості використання земель сільськогосподарського призначення: трансакційний аспект / Н. М. Сіренко, А. Ю. Корабахіна // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності», 10–12 грудня, 2015 р. — Кременчук. — С. 394—396.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

асистент
Корабахіна А.Ю.

2. Особливості кредитування підприємств аграрної сфери економіки України / Т. І. Лункіна, А. В. Бурковська // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та фінансів», Київ-Санкт-Петербург-Вена, 29 квітня 2015 р.

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

3.  Перспективи впровадження інфляційного таргетування в Україні / А. Ю. Корабахіна // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та фінансів», Київ-Санкт-Петербург-Вена, 29 квітня 2015 р.

асистент
Корабахіна А.Ю.

4.  Оцінка впливу логістичної діяльності на розміри трансакційних витрат сільськогосподарських підприємств / А. Ю. Корабахіна // Матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 7 травня, 2015 р.
5.  Зарубіжний досвід фінансового забезпечення сільськогосподарських товаровиробників / А. Ю. Корабахіна // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю», 26 листопада 2015 р. — Мукачево. — С. 401—404.
6.  Формування трансакційних витрат сільськогосподарських підприємств під впливом фінансової інфраструктури / А. Ю. Корабахіна // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «Фінансово-кредитні відносини в Україні: теорія і практика», 2015. — Миколаїв.

2016 рік:

№п/п

Назва роботи

Виконавець

1. Формування трансакціних витрат під впливом ризиків діяльності у сільськогосподарських підприємствах / Н. М. Сіренко, А. Ю. Корабахіна // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання», 18–20 лютого 2016. — Кременчуг. — С. 19—21.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

асистент
Корабахіна А.Ю.

2. Кредитування сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах / Н. М. Сіренко, А. Ю. Корабахіна // Матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 2016 р.
3. Роль фінансової децентралізації у забезпеченні ефективного розвитку регіону / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна, А. Ю. Корабахіна // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Агроекологічні, соціальні та економічні аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій, 26 лютого 2016 р. — Полтава. — С. 99—102.

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

асистент
Корабахіна А.Ю.

2017 рік:

№п/п

Назва роботи

Виконавець

1. Соціальна відповідальність як інструмент досягнення сталого (збалансованого) розвитку держави : міжнародна науково-практична конференція : Цілі Сталого розвитку : глобальні та національні виміри м. Київ, Академія праці, соціальних відносин і туризму, 5-6 квітня 2017 р.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

 
2. Основні засади розвитку соціальної відповідальності : міжнародна науково-практична конференція, Львів, травень 2017 р.
3. Застосування овердрафту в Україні : матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу МНАУ, 26-28 квітня 2017 р., м. Миколаїв: МНАУ.

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.

4. Формування соціальної відповідальності у майбутніх фахівців аграрного сектора : матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 26-28 квітня, 2017. — Миколаїв : МНАУ, 2017.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

5. The use of foreign experience in collecting taxes on real estate in Ukraine / A. S. Poltorak, K. E. Gavenko, I. V. Ivanova // Areas of scientific thought – 2016/2017 : materials of the XII International scientific and practical conference (December 30, 2016 — January 7, 2017). — Sheffield: Science and Education Ltd, 2017. — С. 11–13.

к.е.н., доцент
Полторак А.С.

6. Фінансове забезпечення розвитку трудового потенціалу сільських територій України / Н. О. Шишпанова // Причорноморська регіональна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу «Фінансове та інноваціно-інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку аграрного сектора», 2017 р.

асистент
Шишпанова Н.О.

7. Інструментальна база інформаційного навчального простору / Практичні можливості та перспективи використання в освітньому процесі сучасних інформаційних технологій : матеріали науково-практичного семінару, 11 травня 2017 р., м. Миколаїв / Міністерство освіти і науки України; Миколаївський національний аграрний університет. — Миколаїв : МНАУ, 2017. — С. 7—11.

асистент
Боднар О.А.

   
8. Pоль громадськості в формуванні стратегії сільського розвитку базового рівня // Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу і аудиту в управлінні економічними процесами світової та національної економіки : матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції, 17 травня 2017 р., м. Миколаїв / Міністерство освіти і науки України; МНАУ. — Миколаїв : МНАУ, 2017. — С. 85—87.
9. Туризм як інструмент сільського розвитку в умовах глобалізації // Сучасні тенденції розвитку світової економіки : збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р. Том ІІ. — Харків : ХНАДУ, 2017. — С. 125—127.
10. Реконфігурація сільських цінностей як чинник сільського розвитку // Причорноморська регіональна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу. — МНАУ, 2017 р.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)