Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Мельник Ольга Іванівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Мельник Ольга ІванівнаУ 2001 році вступила до Миколаївського державного аграрного університету (нині – МНАУ) на економічний факультет. У 2006 році здобула кваліфікацію магістра економіста з бухгалтерського обліку і фінансів та отримала диплом з відзнакою.

З вересня 2006 р. працювала на посаді асистента кафедри бухгалтерського обліку, з жовтня 2010 р. – асистента кафедри фінансів і кредиту Миколаївського НАУ.

З грудня 2012 р. по квітень 2015 р. навчалась в аспірантурі Миколаївського НАУ. У 2015 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Розвиток аграрного сектора економіки України на засадах інноваційного підприємництва». З лютого 2017 р. переведена на посаду доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування МНАУ.

Відповідальний секретар приймальної комісії МНАУ – з 2016 по 2018 роки.

Загальний стаж – 12 років, науково-педагогічний – 12 років. Загальна кількість публікацій – 64, наукових праць – 46, навчально-методичних розробок – 18.

 

Напрями наукових досліджень:

Розвиток інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки.

 

Дисципліни, які викладає:
 1. Організація бухгалтерського обліку, І курс освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Облік і оподаткування».
 2. Аудит банківської діяльності, IV курс напряму підготовки «Фінанси і кредит».

 

Основні наукові публікації:

Мельник О.І. – статті у науковому журналі "Вісник аграрної науки Причорномор´я" / "Ukrainian Black Sea region agrarian science" з 2013 року.

 1. Мельник О. І. Запровадження фінансових інновацій у вітчизняній банківській практиці / О. І. Мельник, О. А. Боднар // Modern Economics. - 2018. - № 8. - С. 102-111.
 2. Сіренко Н. М. Креативний клас у формуванні економіки знань / Н. М. Сіренко, О. І. Мельник, І. В. Баришевська // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2018. – Вип.1 (97). - С. 45-54.
 3. Sirenko N. Prospects for implementing participatory budgetingas an effective instrument for implementingbudgetary policy at the local level / N. Sirenko, O. Melnyk, N. Shyshpanova // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. - Vol. 4. - No. 2. - Р. 222-228.
 4. Перков В. В. Фінансовий механізм діяльності аграрних підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Перков, П. А. Добровольський, О. І. Мельник // Modern Economics. – 2018. – № 7. – С. 131-138. – Режим доступу : https://modecon.mnau.edu.ua/financial-mechanizm-of-agricultural-enterprises-activity/
 5. Мельник О. І.Аналіз сучасного стану страхового ринку в Україні [Електронний ресурс] / О. І. Мельник, Л. А. Кульбачна, М. С. Жулім // Modern Economics. – 2018. – № 7. – С. 107-113. – Режим доступу : https://modecon.mnau.edu.ua/analysis-of-the-current-state-of-insurance-market-in-ukraine/
 6. Мельник О. І. Сучасні підходи до оптимізації податків / О. І. Мельник // Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб‘єктів господарювання: освітньо-наукові та виробничі засади : матеріали ІІ міжнарод. наук.-практ. конф., 22-24 листопада 2017 р., Миколаїв. - Миколаїв : МНАУ, 2017. – С.122-125.
 7. Мельник О. І. Оцінка інфраструктури підтримки інноваційного підприємництва [Електронний документ] / О. І. Мельник // Modern Economics. – 2017. – Вип. 1. – С. 31-37. – Електр. текст. дані. – https://modecon.mnau.edu.ua/issue/1-2017/UKR/melnik.pdf.
 8. Syrtseva S. Infrastructure activation of innovative development of Ukrainian agrarian sector / S. Syrtseva, O. Melnyk // Baltic Journal of Economic Studies. – 2017. – Vol.3. – № 5. – P. 400-406.
 9. Melnyk О. Features of influence of innovative entrepreneurship on the development of agricultural sector of economy / О. Melnyk, O. Bodnar, O. Pokrovska // Mechanism of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations: collective monograph / editedby M. Bezpartochnyi / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2017. – Vol. 4. – 119-127 pp.
 10. Стан та перспективи розвитку страхового ринку в Україні / О.І. Мельник, М.С. Жулім, Л.А. Кульбачна // Молодий вчений. – 2017. – № 12 (52). – С. 724–726.
 11. Оцінка інфраструктури підтримки інноваційного підприємництва / О. І. Мельник // Modern economics (Електронне наукове фахове видання). – 2017. – Вип. 1. – С. 31-37.
 12. Роль бизнес-инкубаторов в развитии инновационного предпринимательства / О. И. Мельник // Сборник статей V международного форума молодых ученых «Молодежь для науки и инноваций: разработки и перспективы», Гомель.  2016.  С. 3437.
 13. Мельник О. І. Освітні інновації як один із напрямів модернізації освітнього простору аграрних ВНЗ / О.І. Мельник, І.В. Парфьонова // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – 2016. – Вип. 88. – Ч. 1. – С. 80–83.
 14. Формування ефективного інфраструктурного забезпечення інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки / О. І. Мельник // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін.  Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015.  Том 21.  № 1.  С. 98105.
 15. Мельник О. І. Венчурне фінансування як фактор розвитку інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки / О. І. Мельник // Вісник аграрної науки Причорномор’я.  2015.  Вип. 3 (86).  С. 3340.
 16. Напрями вдосконалення обліку розрахунків з бюджетом сільськогосподарських підприємств / О. І. Мельник, Ю. О. Щербина // Глобальні та національні проблеми економіки (Електронне наукове видання).  2015.  Вип. 8.  С. 721723.
 17. Напрями та методи оптимізації витрат підприємства у ринкових умовах / Ю.Є. Гоцелюк, М.О. Янюк, О. І. Мельник // Глобальні та національні проблеми економіки (Електронне наукове видання).  2015.  Вип. 8.  С. 11291132.
 18. Мельник О. І. Методичні засади побудови та оцінки науково-інноваційного профілю аграрного сектора економіки / О. І. Мельник // Вісник аграрної науки Причорномор’я.  2014.  Вип. 4 (81).  С. 6775.
 19. Оцінка системи інноваційного підприємництва за міжнародними рейтингами / О. І. Мельник // Агросвіт.  2014.  № 24.  С. 6366.
 20. Роль кадрового потенціалу у розвитку інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки / О. І. Мельник // Інвестиції: практика та досвід .  2014.  № 24.  С. 145148.
 21. Мельник О. Тенденції інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України / О. І. Мельник / Instytucjonalne Otoczenie Biznesu : I Międzynarodową Konferencję Innowacyjność-Przedsiębiorczość-Rozwój, Kielce, 29-30 maja 2014 roku.  Kielce, 2014.  С. 216222.
 22. Scientific and educational component as a basis in the system of innovative entrepreneurship in the agrarian sector of economy / O. Melnyk // Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Świat – Polska ; Region Świętokrzyski; Kielce, 2014.  Р. 387395.
 23. Organizational and economic mechanism of innovative entrepreneurship development in the agrarian sector / Inna Baryshevska, Olga Melnyk // Australian Journal of Scientific Research, 2014, No. 1. (5) (January-June). Volume II. "Adelaide University Press". Adelaide, 2014. — P. 482—488.
 24. Сіренко Н. М. Сучасні ідеологічні типи підприємців в аграрному секторі економіки / Н. М. Сіренко, О. І. Мельник // Науковий Вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. — Том 16. — № 1 (58). — Частина 2. — 2014, С. 152—156.
 25. Эффективные подходы к развитию предприятий, отраслей, комплексов : в 3 кн. : монография / [Р. Н. Аксенова, А. В. Бабикова, А. А. Бессонова и др.].  Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2013.  Кн. 3.  172 с. Інноваційне підприємництво як складова стратегії розвитку аграрного сектора економіки / Н. М. Сіренко, О. І. Мельник.  С. 622.
 26. Бюджетно-податкове стимулювання інноваційного розвитку аграрного сектора економіки / Н. Сіренко, О. Мельник // Економіст. — 2013. — №4. — С. 28—32.
 27. Активізація інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки: проблеми і пріоритети / О.І. Мельник // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки. — Мелітополь,  2011.
 28. Инновационное предпринимательство как фактор развития аграрного сектора экономики / О.І. Мельник // Збірник Білоруського державного аграрного технічного університету, 2011.
 29. Фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва в Миколаївській області / О.І. Мельник // Регіональна бізнес-економіка та управління. — Вінниця, 2011.

Участь у конференціях

 1. Сучасні підходи до оптимізації податків / О.І. Мельник // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: освітньо-наукові та виробничі засади», 22-24 листопада 2017 р. – м. Миколаїв. – МНАУ.
 2. Мельник О. І. Розвиток інноваційного підприємництва як явища суспільства знань [Електронний ресурс] / О. І. Мельник // Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: національні, глобалізаційні та євроінтеграційні аспекти : матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Миколаїв, 23-25 листопада 2016 року. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – С. 255–257.
 3. Напрями удосконалення науково-освітнього середовища розвитку аграрного сектора економіки / О.І. Мельник / Тези доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні», 20-22 квітня 2016 р., м. Миколаїв.  Миколаїв: МНАУ, 2016.
 4. Освітні інновації як один із напрямів модернізації освітнього простору навчальних закладів / І.В. Парфьонова, О.І.Мельник // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього простору навчальних закладів», 18 травня 2016 р.  м. Київ.
 5. Складові інституціонального аналізу розвитку інноваційного підприємництва / О.І. Мельник // Матеріали ІІ Міжнародного наукового форуму «New economics», 1-11 листопада 2015 р.  м. Краків.
 6. Проблемні аспекти обліку витрат виробництва у сільськогосподарських підприємствах України / О.І. Мельник, Ю.Є. Гоцелюк // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів і аспірантів «Фінансово-кредитні відносини в Україні: теорія і практика», 22 жовтня, 2015 р.  м. Миколаїв.
 7. Сучасні підходи до формування інноваційних профілів / О. І. Мельник / Тези доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні», 23-25 квітня 2014 р., м. Миколаїв. –– Миколаїв : МНАУ, 2014.
 8. Формування інноваційної інфраструктури як середовища розвитку інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки / О. І. Мельник / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Аграрна наука та вихід на сучасні ринки ЄС”, 28-29 березня 2014 р., м. Львів. –– Львів : ЛНУВМтаБТ, 2014. — С. 48—52.
 9. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств в сучасних умовах / О. І. Мельник / Тези доповідей учасників І Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції студентів і аспірантів «Особливості сучасного функціонування та розвитку фінансової системи: національні та міжнародні аспекти», 14-15 листопада 2013 р., м. Миколаїв. ­— Миколаїв : МНАУ, 2013. — С. 44—46.
 10. Державна підтримка інноваційного розвитку аграрного сектора економіки / О. І. Мельник / Матеріали VІI Міжнародного форуму «Трансфер технологій та інновації: конкурентоспроможна економіка і сталий розвиток», 24-25 жовтня 2013 р., м. Київ. — К. : НТУУ «КПІ», 2013. — С. 204—208.
 11. Теоретические основы развития инновационного предпринимательства / О. И. Мельник / Материалы Международного научного симпозиума «Современное сельское хозяйство: достижения и перспективы», 09-11 октября 2013 г., г. Кишинёв. ­–– Кишинёв : Centruleditorial UASM, 2013. — С. 27—29.
 12. Особливості розвитку інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки / О. І. Мельник / Матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу. ­— Миколаїв, 2013.
 13. Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки : проблеми і пріоритети / Н. М. Сіренко, О. М. Мельник // Трансфер технологій та інновацій : інноваційний розвиток та модернізація економіки : матеріали VI Міжнародного форуму 21-21 грудня 2012 року, Київ. — С. 252—256.
 14. Складові організаційно-економічного механізму розвитку інноваційного підприємництва / О.І. Мельник // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 18-20 квітня, 2012. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — С. 89—91.
 15. Податкове регулювання інноваційної діяльності: вітчизняний та зарубіжний досвід / Н. М. Сіренко, О. І. Мельник // Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів : зб. тез ІІ міжнар. наук.-практ. конференції, 15-16 березня 2012 р., м. Ірпінь.  С. 326327.
 16. Інноваційна діяльність як складова стратегії економічного розвитку Миколаївської області / О. І. Мельник // Інтеграційні процеси в економіці АПК : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Миколаїв, 28-30 вересня 2011 р.  Миколаїв : МДАУ, 2011.  С. 162163.
 17. Інноваційна активність сільськогосподарських підприємств Вознесенського району / О.І. Мельник // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 27-29 квітня 2011 р. — Миколаїв : МДАУ, 2011.
 18. Научно-инновационная деятельность в агропромышленном комплексе / Мельник О.І. // сборник научных статей 5-й Международной научно-практической конференции, Минск : БГАТУ, 21-22 апреля, 2011. — С. 196—198.
 19. Вдосконалення обліку праці та її оплати на сільськогосподарських підприємствах / О.І. Мельник // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, квітень 2010 р.
 20. Формування інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки / О.І. Мельник // Розвиток агробізнесу в Україні: проблеми, пріоритети, перспективи: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., присвячені 10-річчю ф-ту аграр. Менеджменту, 25-27 березня 2010. — Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2010. — 312 с.
 21. Контроль розрахунків за виплатами працівникам на сільськогосподарських підприємствах / О.І. Мельник // матеріали доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, березень 2009 р.
 22. Внутрішньогосподарський облік і контроль запасів на сільськогосподарських підприємствах / О.І. Мельник // Облік і контроль на підприємствах АПК : стан та перспективи розвитку: матеріали доп. міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 жовтня 2007 р. — К. : КНЕУ. — 2007.
 23. Удосконалення контролю виходу і використання продукції молочного скотарства / О.І. Мельник // Тенденції та закономірності розвитку обліково-аналітичного забезпечення в Україні : матеріали доповідей вузівської науково-практичної конференції. — Миколаїв : НУК. — 2007.
 24. Трансформація фінансової звітності підприємств України відповідно до вимог МСФЗ / О.І. Мельник // матеріали доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 11-13 квітня 2006 р. — Миколаїв.
 25. Управлінський облік основних засобів / О.І. Мельник // матеріали доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 11-13 квітня 2006 р. — Миколаїв.
 26. Еволюція аудиту у системі фінансово-господарського контролю / О.І. Мельник // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні : традиції, проблеми, перспективи: Матеріали ІІІ студ. наук. конф., 11-12 березня 2005 р. — К. : Державна академія статистики, обліку та аудиту, 2005.
 27. Роль бухгалтера в економіці ХХІ сторіччя / О.І. Мельник //Лідери АПК ХХІ століття : матеріали VI зльоту іменних стипендіатів і відмінників навчання 26-29 травня 2004 р. / За ред. М.О. Горіна. — Харків : ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2004.
 28. Фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва на Миколаївщині / О.І. Мельник // матеріали студентської науково-практичної конференції. — Херсон : Херсонський державний аграрний університет, 2004.

Патенти:

 1. А. с. Україна. Науковий твір "Методика оцінки рівня інноваційного підприємства в аграрному секторі економіки", №69726; дата реєстр. 16.01.2017 р.

Методичні рекомендації:

 1. Аудит банківської діяльності [Електронний ресурс] : метод. реком. для практичних занять здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальності / уклад. О. І. Мельник. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 24 с.
 2. Аудит банківської діяльності [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання / уклад. О. І. Мельник. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 50 с.
 3. Пам'ятка щодо підготовки і оформлення випускних дипломних робіт [Електронний ресурс] : метод. реком. для підготовки і оформлення випускних магістерських дипломних робіт здобувачами вищої освіти денної форми навчання cпеціальності 072 - фінанси,банківська справа та страхування / уклад. Н. М. Сіренко, А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна та ін. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 79 с.
 4. Банківська система : методичні рекомендації [Електронний ресурс] : для виконання курсових робітздобувачами ступеня вищої освіти «бакалавр» 4 курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної форми навчання / уклад. : Н. М. Сіренко, А. В. Бурковська, Г.М. Рябенко, Т.І. Лункіна, І.В. Баришевська, О.І. Мельник, І.В. Парфьонова, А.Ю. Корабахіна, І.М.Нікуліна, Ю.О.Щербина. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 37 с.
 5. Облік і аудит в галузях АПК [Електронний ресурс] : робочий зошит для здобувачів вищої освіти третього курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» / уклад. : О. І. Мельник, О. А. Боднар. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 84 с.
 6. Організація бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : метод. реком. для проведення практ. занять студ. денної форми навч. спец. 7.03050901 (8.03050901) «Облік і аудит» / уклад. Н. М. Сіренко, О. І. Мельник. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 59 с.
 7. Облік і аудит в галузях АПК [Електронний ресурс] : курс лекцій / О. І. Мельник. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 71 с.

Профілі викладача у наукометричних базах:
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8639-7755
Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=mpc8em4AAAAJ
ResearcherID: D-9667-2018

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)