Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Мельник Ольга Іванівна

кандидат економічних наук, доцент

 

Мельник Ольга Іванівна

З грудня 2012 р. по квітень 2015 р. навчалась в аспірантурі Миколаївського НАУ. У 2015 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Розвиток аграрного сектора економіки України на засадах інноваційного підприємництва». З травня 2015 р. переведена на посаду старшого викладача кафедри фінансів і кредиту МНАУ.

Загальний стаж – 10 років, науково-педагогічний – 10 років. Загальна кількість публікацій – 50, наукових праць – 34, навчально-методичних розробок – 16.

 

Досягнення та громадські посади:

Нагороджена Подякою Міністерства аграрної політики та продовольства України (2013 рік).

Відповідальний секретар приймальної комісії (з 2016 року).

Переможець обласного конкурсу робіт молодих учених Миколаївської області у номінації «Економічні науки» (2016 рік).

 

Дисципліни, які викладає:
 1. «Організація бухгалтерського обліку» – для здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
 2. «Аудит банківської діяльності» – для здобувачів вищої освіти напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».

 

Коло наукових інтересів:

Розвиток інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки.

Є співавтором навчального посібника з грифом МОН України «Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах» (2010 р.).

 

Список наукових праць

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8639-7755
Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=mpc8em4AAAAJ

Наукові праці

Мельник О.І. – статті у науковому журналі "Вісник аграрної науки Причорномор´я" / "Ukrainian Black Sea region agrarian science" з 2013 року.

 1. Features of influence of innovative entrepreneurship on the development of agricultural sector of economy / О. Melnyk, O. Bodnar, O. Pokrovska // Mechanism of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 4 Vol. / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2017. – Vol. 4. – 119-127 pp. (розділ в колективній монографії)
 2. Стан та перспективи розвитку страхового ринку в Україні / О.І. Мельник, М.С. Жулім, Л.А. Кульбачна // Молодий вчений. – 2017. – № 12 (52). – С. 724–726.
 3. Оцінка інфраструктури підтримки інноваційного підприємництва / О. І. Мельник // Modern economics (Електронне наукове фахове видання). – 2017. – Вип. 1. – С. 31-37.
 4. Роль бизнес-инкубаторов в развитии инновационного предпринимательства / О. И. Мельник // Сборник статей V международного форума молодых ученых «Молодежь для науки и инноваций: разработки и перспективы», Гомель.  2016.  С. 3437.
 5. Освітні інновації як один із напрямів модернізації освітнього простору навчальних закладів / О.І. Мельник, І.В. Парфьонова // Збірник статей за результатами Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього простору навчальних закладів», Київ.  2016.
 6. Формування ефективного інфраструктурного забезпечення інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки / О. І. Мельник // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін.  Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015.  Том 21.  № 1.  С. 98105.
 7. Венчурне фінансування як фактор розвитку інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки / О. І. Мельник // Вісник аграрної науки Причорномор’я.  2015.  Вип. 3 (86).  С. 3340.
 8. Напрями вдосконалення обліку розрахунків з бюджетом сільськогосподарських підприємств / О. І. Мельник, Ю. О. Щербина // Глобальні та національні проблеми економіки (Електронне наукове видання).  2015.  Вип. 8.  С. 721723.
 9. Напрями та методи оптимізації витрат підприємства у ринкових умовах / Ю.Є. Гоцелюк, М.О. Янюк, О. І. Мельник // Глобальні та національні проблеми економіки (Електронне наукове видання).  2015.  Вип. 8.  С. 11291132.
 10. Методичні засади побудови та оцінки науково-інноваційного профілю аграрного сектора економіки / О. І. Мельник // Вісник аграрної науки Причорномор’я.  2014.  Вип. 4 (81).  С. 6775.
 11. Оцінка системи інноваційного підприємництва за міжнародними рейтингами / О. І. Мельник // Агросвіт.  2014.  № 24.  С. 6366.
 12. Роль кадрового потенціалу у розвитку інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки / О. І. Мельник // Інвестиції: практика та досвід .  2014.  № 24.  С. 145148.
 13. Тенденції інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України / О. І. Мельник / Instytucjonalne Otoczenie Biznesu : I Międzynarodową Konferencję Innowacyjność-Przedsiębiorczość-Rozwój, Kielce, 29-30 maja 2014 roku.  Kielce, 2014.  С. 216222.
 14. Scientific and educational component as a basis in the system of innovative entrepreneurship in the agrarian sector of economy / O. Melnyk // Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Świat – Polska ; Region Świętokrzyski; Kielce, 2014.  Р. 387395.
 15. Organizational and economic mechanism of innovative entrepreneurship development in the agrarian sector / Inna Baryshevska, Olga Melnyk // Australian Journal of Scientific Research, 2014, No. 1. (5) (January-June). Volume II. "Adelaide University Press". Adelaide, 2014. — P. 482—488.
 16. Сучасні ідеологічні типи підприємців в аграрному секторі економіки / Н. М. Сіренко, О. І. Мельник // Науковий Вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. — Том 16. — № 1 (58). — Частина 2. — 2014, С. 152—156.
 17. Эффективные подходы к развитию предприятий, отраслей, комплексов : в 3 кн. : монография / [Р. Н. Аксенова, А. В. Бабикова, А. А. Бессонова и др.].  Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2013.  Кн. 3.  172 с. Інноваційне підприємництво як складова стратегії розвитку аграрного сектора економіки / Н. М. Сіренко, О. І. Мельник.  С. 622.
 18. Бюджетно-податкове стимулювання інноваційного розвитку аграрного сектора економіки / Н. Сіренко, О. Мельник // Економіст. — 2013. — №4. — С. 28—32.
 19. Активізація інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки: проблеми і пріоритети / О.І. Мельник // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки. — Мелітополь,  2011.
 20. Инновационное предпринимательство как фактор развития аграрного сектора экономики / О.І. Мельник // Збірник Білоруського державного аграрного технічного університету, 2011.
 21. Фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва в Миколаївській області / О.І. Мельник // Регіональна бізнес-економіка та управління. — Вінниця, 2011.

Участь у конференціях

 1. Сучасні підходи до оптимізації податків / О.І. Мельник // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: освітньо-наукові та виробничі засади», 22-24 листопада 2017 р. – м. Миколаїв. – МНАУ.
 2. Розвиток інноваційного підприємництва як явища суспільства знань / О.І. Мельник // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: національні, глобалізаційні та євроінтеграційні аспекти», 23-25 листопада 2016 р. – м. Миколаїв. – С. 255-257.
 3. Напрями удосконалення науково-освітнього середовища розвитку аграрного сектора економіки / О.І. Мельник / Тези доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні», 20-22 квітня 2016 р., м. Миколаїв.  Миколаїв: МНАУ, 2016.
 4. Освітні інновації як один із напрямів модернізації освітнього простору навчальних закладів / І.В. Парфьонова, О.І.Мельник // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього простору навчальних закладів», 18 травня 2016 р.  м. Київ.
 5. Складові інституціонального аналізу розвитку інноваційного підприємництва / О.І. Мельник // Матеріали ІІ Міжнародного наукового форуму «New economics», 1-11 листопада 2015 р.  м. Краків.
 6. Проблемні аспекти обліку витрат виробництва у сільськогосподарських підприємствах України / О.І. Мельник, Ю.Є. Гоцелюк // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів і аспірантів «Фінансово-кредитні відносини в Україні: теорія і практика», 22 жовтня, 2015 р.  м. Миколаїв.
 7. Сучасні підходи до формування інноваційних профілів / О. І. Мельник / Тези доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні», 23-25 квітня 2014 р., м. Миколаїв. –– Миколаїв : МНАУ, 2014.
 8. Формування інноваційної інфраструктури як середовища розвитку інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки / О. І. Мельник / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Аграрна наука та вихід на сучасні ринки ЄС”, 28-29 березня 2014 р., м. Львів. –– Львів : ЛНУВМтаБТ, 2014. — С. 48—52.
 9. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств в сучасних умовах / О. І. Мельник / Тези доповідей учасників І Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції студентів і аспірантів «Особливості сучасного функціонування та розвитку фінансової системи: національні та міжнародні аспекти», 14-15 листопада 2013 р., м. Миколаїв. ­— Миколаїв : МНАУ, 2013. — С. 44—46.
 10. Державна підтримка інноваційного розвитку аграрного сектора економіки / О. І. Мельник / Матеріали VІI Міжнародного форуму «Трансфер технологій та інновації: конкурентоспроможна економіка і сталий розвиток», 24-25 жовтня 2013 р., м. Київ. — К. : НТУУ «КПІ», 2013. — С. 204—208.
 11. Теоретические основы развития инновационного предпринимательства / О. И. Мельник / Материалы Международного научного симпозиума «Современное сельское хозяйство: достижения и перспективы», 09-11 октября 2013 г., г. Кишинёв. ­–– Кишинёв : Centruleditorial UASM, 2013. — С. 27—29.
 12. Особливості розвитку інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки / О. І. Мельник / Матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу. ­— Миколаїв, 2013.
 13. Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки : проблеми і пріоритети / Н. М. Сіренко, О. М. Мельник // Трансфер технологій та інновацій : інноваційний розвиток та модернізація економіки : матеріали VI Міжнародного форуму 21-21 грудня 2012 року, Київ. — С. 252—256.
 14. Складові організаційно-економічного механізму розвитку інноваційного підприємництва / О.І. Мельник // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 18-20 квітня, 2012. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — С. 89—91.
 15. Податкове регулювання інноваційної діяльності: вітчизняний та зарубіжний досвід / Н. М. Сіренко, О. І. Мельник // Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів : зб. тез ІІ міжнар. наук.-практ. конференції, 15-16 березня 2012 р., м. Ірпінь.  С. 326327.
 16. Інноваційна діяльність як складова стратегії економічного розвитку Миколаївської області / О. І. Мельник // Інтеграційні процеси в економіці АПК : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Миколаїв, 28-30 вересня 2011 р.  Миколаїв : МДАУ, 2011.  С. 162163.
 17. Інноваційна активність сільськогосподарських підприємств Вознесенського району / О.І. Мельник // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 27-29 квітня 2011 р. — Миколаїв : МДАУ, 2011.
 18. Научно-инновационная деятельность в агропромышленном комплексе / Мельник О.І. // сборник научных статей 5-й Международной научно-практической конференции, Минск : БГАТУ, 21-22 апреля, 2011. — С. 196—198.
 19. Вдосконалення обліку праці та її оплати на сільськогосподарських підприємствах / О.І. Мельник // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, квітень 2010 р.
 20. Формування інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки / О.І. Мельник // Розвиток агробізнесу в Україні: проблеми, пріоритети, перспективи: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., присвячені 10-річчю ф-ту аграр. Менеджменту, 25-27 березня 2010. — Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2010. — 312 с.
 21. Контроль розрахунків за виплатами працівникам на сільськогосподарських підприємствах / О.І. Мельник // матеріали доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, березень 2009 р.
 22. Внутрішньогосподарський облік і контроль запасів на сільськогосподарських підприємствах / О.І. Мельник // Облік і контроль на підприємствах АПК : стан та перспективи розвитку: матеріали доп. міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 жовтня 2007 р. — К. : КНЕУ. — 2007.
 23. Удосконалення контролю виходу і використання продукції молочного скотарства / О.І. Мельник // Тенденції та закономірності розвитку обліково-аналітичного забезпечення в Україні : матеріали доповідей вузівської науково-практичної конференції. — Миколаїв : НУК. — 2007.
 24. Трансформація фінансової звітності підприємств України відповідно до вимог МСФЗ / О.І. Мельник // матеріали доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 11-13 квітня 2006 р. — Миколаїв.
 25. Управлінський облік основних засобів / О.І. Мельник // матеріали доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 11-13 квітня 2006 р. — Миколаїв.
 26. Еволюція аудиту у системі фінансово-господарського контролю / О.І. Мельник // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні : традиції, проблеми, перспективи: Матеріали ІІІ студ. наук. конф., 11-12 березня 2005 р. — К. : Державна академія статистики, обліку та аудиту, 2005.
 27. Роль бухгалтера в економіці ХХІ сторіччя / О.І. Мельник //Лідери АПК ХХІ століття : матеріали VI зльоту іменних стипендіатів і відмінників навчання 26-29 травня 2004 р. / За ред. М.О. Горіна. — Харків : ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2004.
 28. Фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва на Миколаївщині / О.І. Мельник // матеріали студентської науково-практичної конференції. — Херсон : Херсонський державний аграрний університет, 2004.

Методичні видання

 1. Банківська система : методичні рекомендації для виконання курсових робіт здобувачами вищої освіти 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / Н. М. Сіренко та ін.  Миколаїв: МНАУ, 2016.  60 с.
 2. Облік і аудит в галузях АПК : робочий зошит для здобувачів вищої освіти 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» / О. І. Мельник, І. В. Парфьонова.  Миколаїв: МНАУ, 2016.  40 с.
 3. Організація бухгалтерського обліку : методичні рекомендації для проведення практичних занять студентів денної форми навчання спеціальності 7.03050901 (8.03050901) «Облік і аудит» / Н. М. Сіренко, О. І. Мельник.  Миколаїв: МНАУ, 2015.  48 с.
 4. Облік і аудит в галузях АПК : курс лекцій для студентів напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» / Н. М. Сіренко, О. І. Мельник.  Миколаїв: МНАУ, 2014.  70 с.
 5. Фінанси підприємств : Методичні рекомендації для виконання курсових робіт студентами денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2014.
 6. Організація обліку : методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит». — Миколаїв : МНАУ, 2013. — 26 с.
 7. Організація обліку : курс лекцій для студентів спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» / Н.М. Сіренко, О.І. Мельник. — Миколаїв : МНАУ, 2013. — 60 с.
 8. Організація обліку : методичні рекомендації для практичних занять для студентів 5-го курсу спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» денної форми навчання / Н.М. Сіренко, О.І. Мельник. — 2012. — 58 с.
 9. Бухгалтерський облік : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання  спеціальності 6.050100 «Агрономія», 2011.
 10. Бухгалтерський облік : методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи для студентів III курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» / Сіренко Н.М., Дубініна М.В., Мельник О.І., Лугова О.І. – 2010 р. – 72 с.
 11. Бухгалтерський облік та прийняття управлінських рішень : методичні рекомендації для виконання контрольної роботи для студентів 6-го курсу заочної форми навчання спеціальності 8.050201 «Менеджмент організацій» / Н. М. Сіренко, О. А. Боднар, О. І. Мельник, І. М. Лесік. — 2010. — 21 с.
 12. Управлінський облік : методичні рекомендації для виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Н. М. Сіренко, О. А. Боднар, О. І. Мельник, І. М. Лесік. — 2010. — 74 с.
 13. Управлінський облік : методичні вказівки для виконання практичних занять для студентів денної форми навчання  спеціальності 7.050106 «Облік та аудит», 2009.
 14. Управлінський облік : методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік та аудит», 2009.
 15. Методичні рекомендації з проходження виробничої практики з організації обліку і аудиту спеціальності 7.050106 «Облік та аудит», 2008.
 16. Фінансовий облік : методичні рекомендації до виконання курсових po6iт для студентів III курсу денної форми навчання (IV курсу заочної форми навчання) економічного факультету напряму підготовки 6.030509 «Облік i аудит», 2008.

Список рекомендованої літературі з дисціплін

Організація бухгалтерського обліку

 1. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах України : підруч. / [А. М. Коваленко, А. Г. Харитонова, С. О. Мальшакова та ін.]; За заг. ред. А. М. Коваленко. — Дніпропетровськ : ВКК «Баланс-Клуб», 2009. — 736 с.
 2. Гнатишин Л. Б. Організація обліку : навч. посіб. / Л. Б. Гнатишин, О. С. Прокопишин. — Львів : «Магнолія 2006», 2014. — 432 с.
 3. Організація обліку у підприємствах сільськогосподарської галузі : навч. посібн. / Шило В. П., Сопко В. В., Ільїна С. Б., Васьков В. Н. — К. : Конкорд, 2011. — 268 с.
 4. Кужельний М. В. Організація обліку : Підручник / М. В. Кужельний, С. О. Левицька. — Рівне : НУВГП, 2010. — 206 с.
 5. Сльозко Т. М. Організація обліку : Навч. пос. / Т. М. Сльозко. — К. : Центр навчальної літератури, 2008. — 224 с.
 6. Сук Л. К. Організація бухгалтерського обліку : Підручник / Л. К. Сук, П. Л. Сук. — К. : Каравела, 2009. — 624 с.

 

Аудит банківської діяльності

 1. Кірєєв О. І. Внутрішній аудит у банку : навч. посіб. / О.І. Кірєєв.  К. : ЦУК, 2006.  220 с.
 2. Коцовська Р. Р. Банківські операції : навч. посіб. / Р. Р. Коцовська, О. П. Павлишин, Л. М. Хміль.  К. : УБС НБУ : Знання, 2010.  390 с.
 3. Крівцова Т. О. Контроль і аудит у банках : навч. посіб. / Т.О. Крівцова.  Харків: Вид.ХНЕУ, 2006.  184 с.
 4. Погореленко Н. П. Внутрішній аудит у банку : навч. посіб. / Н.П. Погореленко.  Львів: «Новий Світ – 2000», 2012.  270 с.
 5. Прасолова С. П. Банківські операції : навч. посіб. / С. П. Прасолова.  К. : Центр навчальної літератури, 2013  568 с.
Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)