Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Боднар Олена Андріївна

асистент

 

Боднар Олена АндріївнаУ 2005 році закінчила Миколаївський державний аграрний університет (нині – Миколаївський національний аграрний університет) та отримала диплом з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» (кваліфікація – економіст з бухгалтерського обліку і фінансів).

У 2005 році прийнята на посаду асистента кафедри бухгалтерського обліку МДАУ.

У 2013 році вступила до аспірантури МНАУ за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

У 2013 році отримала сертифікат 1С:ПРОФЕСІОНАЛ, який засвідчує, успішне складання сертифікованого іспиту на знання особливостей та застосування програми «1С:Бухгалтерія для України».

У 2015 році отримала сертифікат, який засвідчує, успішне складання сертифікованого іспиту на відповідність рівня кваліфікації вимогам, що пред'являються фірмою 1С, при організації навчального процесу в Центрі сертифікованого навчання Миколаївський національний аграрний університет (м. Миколаїв). Викладач ЦСО. Курс «Використання прикладного рішення «1С:Бухгалтерія для України».

З 01.09.2016 р. – асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

 

Дисципліни, які викладає:
 1. «Основи наукових досліджень» – для здобувачів вищої освіти 4 курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».
 2. «Кредитування підприємств» – для здобувачів вищої освіти 4 курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».
 3. «Гроші і кредит» – для здобувачів вищої освіти 3 курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».
 4. «Казначейська справа» – для здобувачів вищої освіти 4 курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».
 5. «Облік і аудит в галузях АПК» – для здобувачів вищої освіти 3 курсу напряму підготовки 6.090101 «Агрономія».
 6. «Інвестиційне кредитування» – для здобувачів вищої освіти 3 курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».
 7. «Проектне фінансування» – для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за кваліфікацією магістр з фінансів.

 

Коло наукових інтересів:

Пріоритетні напрями розвитку села.

Автор 20 наукових статей, співавтор 13 науково-методичних праць. Учасник 34 наукових конференцій різного рівня (міжнародні, всеукраїнські, регіональні).

Протягом 2005-2017 н.р. підготувала 92 студентів, які виступили на науково-теоретичній студентській конференції та/або взяли участь в інтернет-конференціях.

 

Список наукових праць:

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8574-4962
Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=7Ao4WzwAAAAJ

Наукові праці

 1. Еволюційні підходи в формуванні моделі сільського розвитку / О.А. Боднар // Електронне наукове видання з економічних наук Moderm Economics. – №2. –  2017.   –  Режим доступу : http://modecon.mnau.edu.ua/evolutionary_approach_in_forming_a_model_rural_development/
 2. Інституційне забезпечення сільського розвитку / О.А. Боднар // Вісник аграрної науки Причорномор’я.– Вип. 4. (92). – 2016. – С.61 - 69.  –  Режим доступу : http://visnyk.mnau.edu.ua/statti/2016/n92v4r2016bodnar.pdf
 3. Децентралізація як основний чинник сільського розвитку / О. А. Боднар // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Вип. 1. (88). — 2016. — С. 42—51. — Режим доступу : http://visnyk.mnau.edu.ua/n88v1r2016bodnar/
 4. Особливості нормативно-правового забезпечення державного управління розвитком сільських територій / О. А. Боднар // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». — Випуск № 4. — 2015 р. — Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-4-2015/12-vipusk-4-berezen-2015-r/534-bodnar-o-a-osoblivosti-normativno-pravovogo-zabezpechennya-derzhavnogo-upravlinnya-rozvitkom-silskikh-teritorij
 5. Сравнительный анализ понятий «развитие сельских территорий» и «сельское развитие» / Е. Боднар // Весник Совета молодых ученых Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева. — № 1. — 2015. — С. 257—260.
 6. Дослідження поняттєвого апарату соціально-економічного розвитку села / О. А. Боднар // ОБЛІК, ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки / Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2. — 2014. — С. 107—114.
 7. Умови і чинники регулювання соціально-економічного розвитку / О. А. Боднар // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. — Випуск 11 (41). — Ч. 2. — 2014. — С. 52—59.
 8. Формування системи виробничо-господарської діяльності сільських територій регіону як елемент поліпшення соціально-економічного стану / О. А. Боднар // Збірник наукових праць Донецького державного університету «Управління економічним розвитком промислових підприємств регіону». — Серія «Економіка». — Т. ХІV. — Вип. 262. — Донецьк : ДонДУ. — 2013. — С. 45—51.
 9. Реформирование административно-территориального устройства как инновационный контекст в развитии сельских территорий / Е. Боднар // L’Association 1901 "SEPIKE": Social Еdukational Prodject Of Improving Knowledge in Economiсs, 23.10.13. — C. 166—170.
 10. Сущность государственного регулирования социально-экономических процессов в селе / Е. А. Боднар // Вестник Воронежского государственного университета. Серия «Экономика и управление». — 2013. — № 2. — С. 15—20.
 11. Формування моделі програмної реалізації стратегії соціально-економічного розвитку сільських територій регіону / О. А. Боднар // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / за ред. М.І. Бахмата. — Вип. 20. — Т. 2. — Камянець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс». — 2012. — С. 74—77.
 12. Розвиток соціальної інфраструктури в сільській місцевості Миколаївської області / О. А. Боднар // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. — Випуск 9 (33). — Ч. 1. — Луцьк, 2012. — С. 86—91.
 13. Удосконалення системи управління соціально-економічним розвитком сільських територій / О. А. Боднар // Таврійський науковий вісник Науковий журнал. — Вип. 80. — Херсон : Грінь Д. С. — 2012. — С. 263—267.
 14. Роль сільськогосподарського дорадництва у розвитку сільських територій / О. А. Боднар // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Управління економічним розвитком промислових підприємств». — Серія «Економіка». — Т. ХІІІ. — Донецьк: ДонДУУ, 2012. — С. 24—30.
 15. Вплив соціально-економічного розвитку села на рівень життя сільського населення регіону / В. В. Лагодієнко, О. А. Боднар // Журнал «Економіст». — № 2. — 2012 р. — С. 50—51.
 16. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємств сільської місцевості регіону / О. А. Боднар // Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету «Вісник ХНАУ». Серія «Економічні науки». — № 12. — ХНАУ , 2011 р. — С. 207—212.
 17. Аналіз стану трудових ресурсів села як складової виробничого потенціалу / О. А. Боднар // Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету «Вісник ХНАУ». Серія «Економічні науки». — № 8. — ХНАУ, 2011 р. — С. 245—250.
 18. Залежність рівня життя сільського населення від соціально-економічного розвитку села в регіоні / О. А. Боднар // Вісник Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 4. — 2011. — С. 458—461.
 19. Развитие сельских территорий Украины / Е. А. Боднар // Сборник научных трудов по материалам ХIV Международной научно-практической конференции «Инновационные направления развития АПК и повышение конкурентоспособности предприятий, отраслей и комплексов – вклад молодых ученых». — Ярославль : Изд-во ФГОУ ВПО «Ярославская ГСХА», 2011. — С. 216—222.
 20. Контроль бюджетного фінансування на підприємствах АПК / О. А. Боднар // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки. — Вінниця, 2010. — Випуск 5, том 2. — С. 17—20.

Участь у конференціях

 1. Туризм як інструмент сільського розвитку в умовах глобалізації / О.А. Боднар // Сучасні тенденції розвитку світової економіки : збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 26 травня 2017 р. Том ІІ. – Харків : ХНАДУ, 2017. – С.125-127.
 2. Pоль громадськості в формуванні стратегії сільського розвитку базового рівня / О.А. Боднар //  Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу і аудиту в управлінні економічними процесами світової та національної економіки : матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції, 17 травня 2017 р., м. Миколаїв / Міністерство освіти і науки України; МНАУ. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – С. 85-87.
 3. Інструментальна база інформаційного навчального простору / О.А. Боднар // Практичні можливості та перспективи використання в освітньому процесі сучасних інформаційних технологій : матеріали науково-практичного семінару, 11 травня 2017 р., м. Миколаїв / Міністерство освіти і науки України; Миколаївський національний аграрний університет. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – С. 7-11.
 4. Реконфігурація сільських цінностей як чинник сільського розвитку / О.А. Боднар // Причорноморська регіональна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу. – МНАУ, 2017 р.
 5. Екологічний компонент сільського розвитку та екологічний імператив» / О.А. Боднар //  Міжнародна науково-практичнa конференція “Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: глобалізаційні та євроінтеграційні аспекти. – МНАУ, 2016 р.
 6. Европейский опыт формирования долгосрочной политики сельского развития / Е. Боднар // V международный форум молодых ученых «Молодежь для науки и инноваций: разработки и перспективы», посвященного 10-летию Совета молодых ученых. — Гомель, 2016.
 7. Аналіз загального рівня соціально-економічного розвитку сільських територій / О. А. Боднар // Сучасні проблеми методології та організації бухгалтерського обліку, економічного аналізу і аудиту в умовах переходу на МСФЗ і МСА : матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції, 15 травня 2015 р. — Миколаїв : МНАУ, 2015. — С. 38—40.
 8. Підтримання рівноваги сільсько-міського континууму / О. А. Боднар // Конференція професорсько-викладацького складу МНАУ, м. Миколаїв — 2016 р.
 9. Социальное сельское хозяйство как инновационный подход в развитии сельских территорий / Е. Боднар // Современные проблемы экономики. 4-ая Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых: труды конференции. — Єреван. — ОМУ ЕГУ : 2016. — С. 152—156.
 10. Інтеграція соціально незахищених верств населення та внутрішньо переміщених осіб у виробничу діяльність на селі / О. А. Боднар, С. О. Горбач, В. В. Галкін // Міжнародна науково-практична конференція «Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації». Клайпеда. — 2016.
 11. Політика сільського розвитку в контексті євроінтеграційної перспективи / О. А. Боднар // Аграрна наука, освіта, виробництво: європейський досвід для України:матеріали Міжнародної науково-практичної конференції , 17-18 листоп. 2015. — Житомир : ЖНАЕУ, 2015. — С. 789—794.
 12. Конкурeнтоспроможність як базис соціально-економічного розвитку в аграрному секторі / О. А. Боднар // Маркетингове управління конкурентоспроможністю : VІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей, Днепропетровськ, 26 березня 2015. — Дніпропетровськ, Університет Альфреда Нобеля, 2015. — С. 47—48.
 13. Необхідність підвищення якості життя в сільській місцевості / О. А. Боднар // Конференція професорсько-викладацького складу МНАУ, м. Миколаїв — 2015 р.
 14. Людський капітал як визначальний фактор конкурентоспроможності аграрного сектора / Е. А. Боднар // Аграрна наука – освіта – виробництво: сучасний стан, проблеми та перспективи інтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю Миколаївського національного аграрного університету, 12-14 листопада 2014 р., м. Миколаїв. — МНАУ, 2014. — С. 28—30.
 15. Особливості сталого розвитку сільських територій в розвинених європейських країнах / О. А. Боднар // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (26 квітня 2014 р). / відп. ред. І.Б. Садовська. Ч. 1. — Луцьк : РВВ Луцького національного технічного університету, 2014. — С. 53—56.
 16. Формирование организационно - экономического механизма инновационно-инвестиционной деятельности в АПК как одно из направлений устойчивого социально-экономического развития / Е. Боднар // Интеграция науки и бизнеса в агропромышленном комплексе. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию Курганской ГСХА (24-25 апреля 2014 г.). — Курган : Изд-во Курганской ГСХА, 2014. — В 3-х т. — Т. 1. — С. 81—85.
 17. Проблемы и современные тенденции развития украинского села / Е. Боднар // Актуальные вопросы аграрной науки и научное обеспечение АПК : материалы международной научно-практической конференции, 16-17 апреля 2014 г. — Великолукская ГСХА, Россия, 2014. — С. 163—166.
 18. Стратегическое планирование социально-экономического развития сельских территорий региона / Е. Боднар // Международный симпозиум "Современное сельское хозяйство – достижения и перспективы". — Молдова. — Chişinău : Centrul editorial UASM, 2013. — С. 169-174.
 19. Формирование стратегии развития сельских территорий региона / Е. А. Боднар // Аграрная наука – сельскому хозяйству: сборник статей: в 3 кн. / VIII Международная научно-практическая конференция (6-7 февраля 2013 г.). Барнаул : РИО АГАУ, 2013. Кн. 1. — С. 245—247.
 20. Стан соціальної інфраструктури села в регіоні / О. А. Боднар // Причорноморська регіональна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу — МДАУ, 2012.
 21. Створення інформаційно-консультаційних центрів як один із пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку сільських територій регіону / О. А. Боднар // Механізми і методи управління соціально-економічним розвитком підприємств і галузей економіки : Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція матеріали конференції, м. Донецьк, 3 квітня 2012 р., ДонДУУ / під ред. Поважного О. С. — Донецьк : ТОВ «Технопарк», 2012. — 176 с.
 22. Роль сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в розвитку сільських територій регіону / О. А. Боднар // Кооперативний маркетинг в агробізнесі: проблеми і перспективи розвитку в Україні : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої міжнародному року кооперативів (м. Житомир. 5-7 квітня 2012 р.). — Житомир. Вид-во ЖНАЕУ, 2012. — 394 с.
 23. Суб’єкти економічної діяльності сільських територій Миколаївщини: стан та перспективи розвитку / О. А. Боднар // Фінансово-економічні проблеми сучасного світу: шляхи і перспективи їх вирішення на мікро-, макро- та мега рівнях. Тези доповідей І всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / Кременчук, Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля, 2012 — 296 с.
 24. Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку сільських територій регіону / О. А. Боднар // Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. — Вінниця : ФОП Рогальська І. О., 2012. — 188 с.
 25. Роль сільськогосподарського виробництва в розвитку сільських територій / О. А. Боднар // Аграрна наука ХХІ століття: реалії та перспективи [Текст] матеріали ІІ міжнародної наук.-практ. конф. — Т. 1. — Дніпропетровськ, 28.02.2012-1.03.2012: тези доповідей / [редкол.: Л. А. Запара (відпов. ред.) та ін.]. — Дніпропетровськ : ДДАУ, 2012. — 88 с.
 26. Розвиток аграрних підприємств регіону в умовах економічної кризи / О. Боднар // Х Міжнародна конференція молодих науковців «Ольвійський форум – 2011: Світова криза: прояви, наслідки, шляхи подолання». — Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. Студентські наукові студії: Молодіжний науковий журнал. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. — Випуск 1 (22). — 2011. — 96 с.
 27. Основні проблеми соціально-економічного розвитку сільських територій / О. Боднар // Матеріали ІІІ всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки». 1 частина. Уманський національний університет садівництва. Умань. 2011. — 230 с.
 28. Забезпечення зайнятості сільського населення регіону / О. А. Боднар // Інтеграційні процеси в економіці АПК: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 28-30 вересня 2011 р. м. Миколаїв: тези доповідей / гол. редактор В. С. Шебанін. — Миколаїв, 2011. — 212 с.
 29. Економічні умови функціонування аграрних підприємств регіону / О. А. Боднар // Причорноморська регіональна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу МДАУ, 2011.
 30. Особливості використання світового досвіду в регулюванні агропромислового виробництва / О. А. Боднар // Причорноморська регіональна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу МДАУ, 2010.
 31. Проблема внутрішньогосподарського контролю на сільськогосподарських підприємствах / О. А. Боднар // Причорноморська регіональна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу МДАУ. — 2009 р.
 32. Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами / О. А. Боднар // Причорноморська регіональна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу МДАУ. — 2008 р.
 33. Контролінг і управлінський облік: проблеми визначення в умовах України / О.А. Цурікова // Причорноморська регіональна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу МДАУ. — 2007 р.
 34. Проблема запровадження управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах України / О. А. Цурікова // Збірка «Тенденції та закономірності розвитку обліково-аналітичного забезпечення в Україні: Тези доповідей на вузівської науково-практичної конференції. — Миколаїв : НУК, 2007. — 156 с.

Методичні видання

 1. Фінансування і кредитування : методичні рекомендації для проходження виробничої практики зі спеціалізації здобувачами вищої освіти ступеня «магістр»  спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання», травень 2017.
 2. Облік і аудит в галузях АПК : робочий зошит для здобувачів вищої освіти третього курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.090101 «Агрономія»,  грудень 2016.
 3. Облік в бюджетних установах і організаціях : методичні рекомендації для виконання контрольної роботи для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 8.050106 «Облік і аудит», 2012.
 4. Звітність бюджетних установ і організацій : конспект лекцій для студентів спеціальності 8.050106 «Облік і аудит», 2012.
 5. Облік в бюджетних установах і організаціях : конспект лекцій для студентів спеціальності 8.050106 «Облік і аудит», 2011.
 6. Звітність бюджетних установ : методичні рекомендації для виконання контрольної роботи для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 8.050106 «Облік і аудит», 2011.
 7. Облік в бюджетних установах і організаціях : методичні рекомендації для виконання практичних завдань студентами спеціальності 8.050106 «Облік і аудит», 2010.
 8. Управлінський облік : тестові завдання для контролю знань студентам спеціальності 6.050100 «Облік і аудит», 2009.
 9. Організація і методика аудиту : методичні вказівки для практичних занять студентам спеціальності 6.050100 «Облік і аудит», 2009.
 10. Організація і методика аудиту : тестові завдання для контролю знань денної форми навчання спеціальності 6.050100 «Облік і аудит», 2008.
 11. Управлінський облік : методичні вказівки для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит», 2008.
 12. Фінансовий облік в галузях народного господарства : методичні вказівки для виконання контрольних робіт студентами денної форми навчання спеціальності 6.050100 «Облік і аудит», 2007.
 13. Управлінський облік : методичні вказівки для виконання практичних занять студентами денної форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит», 2006.
Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)