Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Баришевська Інна Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент

 

Баришевська Інна ВолодимирівнаУ 2007 році закінчила Миколаївський державний аграрний університет та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіст з бухгалтерського обліку і фінансів.

У 2008 році прийнята на посаду асистента кафедри бухгалтерського обліку.

З 2010 року переведена на посаду асистента кафедри фінансів Миколаївського ДАУ.

У 2011 році вступила до аспірантури МДАУ за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У червні 2013 року отримала диплом кандидата економічних наук.

Переможець обласного конкурсу робіт молодих вчених Миколаївської області 2014 року у номінації «Економічні науки».

У грудні 2015 року присвоєно вчене звання доцент кафедри фінансів і кредиту.

 

Дисципліни, які викладає:
 1. «Облік у банках» – для здобувачів вищої освіти IІІ курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».
 2. «Облік у банках» – для здобувачів вищої освіти IV курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».
 3. «Управлінський облік» – для здобувачів вищої освіти IV курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».
 4. «Управлінський облік» – для здобувачів вищої освіти IV курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».
 5. «Банківська система» – для здобувачів вищої освіти IV курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».
 6. «Банківські операції» – для здобувачів вищої освіти IV курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».
 7. «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання» – для здобувачів вищої освіти IV курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».

 

Коло наукових інтересів:

Стратегічне управління розвитком аграрних підприємств регіону.

Автор 16 наукових статей та 11 науково-методичних праць. Протягом 2009-2016 н.р. підготувала 35 студентів, які виступили на науково-теоретичній студентській конференції. Є співавтором навчального посібника з грифом МОН України «Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах» (2010).

 

Список наукових праць:

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3851-160X
Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=8KFosa8AAAAJ

Навчальні матеріали

 1. Стратегічне управління розвитком аграрних підприємств регіону // Сіренко Н. М., Баришевська І.В. // : [монографія]. — Миколаїв, 2015. — 244 с.
 2. Агробізнес: сучасний стан та перспективи розвитку. Колективна монографія / [О. О. Артеменко, І. В. Баришевська, Л. А. Бахчиванжи та ін]; за ред. Я. В. Сухія, В. С. Ніценка. — Одеса : СВД М.П. Черкасов, 2011. — 316 с.
 3. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах : навч. посібн. для напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Н. М. Сіренко, М. В. Дубініна, І. В. Баришевська, С. В. Сирцева, О. І. Мельник. — Миколаїв : МДАУ, 2010. — 439 с.

Наукові праці

 1. Нормативно-правові та практичні аспекти формування статутного капіталу комерційних банків / І. В. Баришевська, А. Ю. Корабахіна // Науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». — 2015. — № 4. — С. 150—156.
 2. MODERN FORMS OF LABOR PAYMENT AND MOTIVATION IN AGRICULTURE / І. В. Баришевська, Ю. М. Козир // Економічний форум, 2015. — С. 441—445.
 3. Оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств / І. В. Баришевська, В. Гуртовенко // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія «Економічні науки». — № 3. Харків : Вид-во Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, 2015. — С. 206—215.
 4. Особливості формування та обліку фінансових результатів сільськогосподарських підприємств / І. В. Баришевська, Ю. В. Висоцька // Економічний форум. — 2015. — № 1. — С. 250—254. 0,25 д.а.
 5. Управління доходами сільськогосподарських підприємств та напрями їх вдосконалення / І. В. Баришевська, Н. В. Зайченко, І. В. Гріщенко // Економічний форум. — 2015. — № 1. — С. 113—117. 0,25 д.а.
 6. Формування собівартості продукції рослинництва та шляхи її зниження на сільськогосподарських підприємствах / І. В. Баришевська, Т. І. Чаюн // Вісник ХНАУ. — 2014. — № 7. — С. 70—76. 0,37 д.а.
 7. Теоретичні аспекти формування маркетингової стратегії розвитку аграрних підприємств / І. В. Баришевська / Вісник Аграрної науки Причорномор’я МНАУ. — 2014. — № 4. — С. 70—76. 0,56 д.а.
 8. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія, методологія, організація [Текст]: [Колективна монографія] / за заг. ред. д.е.н., проф. О.А. Сарапіної; ХНТУ. — Херсон: Книжкове видавництво ПП Вишемирський В.С., 2014. — 330с. Особистий внесок: Формування стратегії розвитку аграрних підприємств на основі SWOT-аналізу (С. 277—290). 0,81 д.а.
 9. Організаційно-економічний механізм розвитку інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки / І. В. Баришевська, О. І. Мельник // Australian Journal of Scientific Research. — 2014. — № 1 (5) (January-June). — С. 482—488. (матеріали розміщуються в базах даних SCOPUS). 0,37 д.а.
 10. Управління розвитком організаційної культури аграрних підприємств / Н. М. Сіренко, І. В. Баришевська // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. — Том 16. — № 1 (58). — Частина 1. — 2014. — 319 с.
 11. Финансовая стратегия в системе управления аграрных предприятий / Н. М. Сіренко, І. В. Баришевська // 2014.
 12. Методологічні аспекти управління переходом сільськогосподарських підприємств на інноваційний тип розвитку / І. В. Баришевська // Економічний форум. — 2012. — № 4. — С. 275—278.
 13. Особливості стратегічного управління розвитком аграрних підприємств / Н. М. Сіренко, І. В. Баришевська // Економіст. — 2012. — № 2 (304). — С. 17—18.
 14. Результативність системи стратегічного управління розвитком аграрних підприємств / І. В. Баришевська // Економічний простір. — 2012. — № 64. — С. 206—212.
 15. Діагностика типів розвитку аграрних підприємств / І. В. Баришевська // Вісник ХНАУ : Економічні науки. — № 7. — 2011. — С. 178—183.
 16. Механізми державного регулювання аграрного сектору економіки України / І. В. Баришевська // Регіональна бізнес економіка та управління. — 2011. — № 1 (29). — С. 67—72.

Участь у конференціях

 1. Формування стратегії розвитку аграрних підприємств / І. В. Баришевська / Матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного форуму «New economics», Краків, Польща, 1-10 листопада 2015. — С. 29—31.
 2. Організація обліку преміювання та прийоми його удосконалення на сільськогосподарських підприємствах / І. В. Баришевська, І. М. Козир // Міжнародна науково-практ. конференції «Показник та фактори конкурентоспроможності національної економіки». — Днепропетровськ. — 2-3 жовтня 2015. — С. 114—117.
 3. Стратегічне управління розвитком аграрних підприємств / І. В. Баришевська // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки: матер. ХХ міжн. наук.-практ. конф., Одеса, 7-11 вересня 2015 р. Том 1, част. ІІ / національна академія наук України, Інститут досліджень наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, Київ-Одеса, 2015. — С. 97—101.
 4. Збалансована система показників як інструмент управління підприємством / І. В. Баришевська / Матеріали Причорноморської регіональної студентської науково-практичної конференції (23-25 квітень 2015). — 2015.
 5. Соціальна стратегія розвитку аграрного підприємства / І. В. Баришевська / Вдосконалення механізмів активізації економічних процесів та формування конкурентоспроможності національної економіки, регіону, підприємства в умовах глобалізації: тези доповідей міжнародної науково-практичної Інтернет – експозиційної та вербально-демонстраційної конференції 20-24 квітня 2015 р. / ДВНЗ «Ужгородський національний університет» — Ужгород, 2015. — С. 34—36.
 6. Маркетингова стратегія розвитку аграрних підприємств / І. В. Баришевська / МНАУ: 30-річний шлях до успіху : матеріали наук.-практ. конф., (МНАУ, Миколаїв, Україна, 11-13 листопада 2014 р.), — М. — МНАУ-друк, 2014. — С. 234—237.
 7. Методика оцінки потенціалу управління сільськогосподарськими підприємствами / І.В. Баришевська // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 18-20 квітня, 2012. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — С. 95—97.
 8. Стратегічне управління розвитком аграрних підприємств / І. В. Баришевська // Інтеграційні процеси в економіці АПК : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Миколаїв, 28-30 вересня 2011 р. — С. 156—157.
 9. Характеристика методів аналізу аграрних підприємств / І. В. Баришевська // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 27-29 квітня 2011 р. — Миколаїв : МДАУ, 2011.
 10. Типологія розвитку аграрного сектора економіки / Н. М. Сіренко, І. В. Баришевська // Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих науковців: Економіка. Менеджмент і маркетинг невиробничої сфери: теорія, практика, перспективи, 15-16 квітня. — Ялта, 2011.
 11. Вплив інноваційних факторів на тип розвитку аграрних підприємств / І. В. Баришевська // Управление развитием соцыально-экономических систем: глобализация, предпринимательство, устойчивый экономический рост: Труды одиннадцатой международной научной конференции студентов и молодых учених. — Донецк. — 2010.
 12. Особливості стратегічного розвитку аграрних підприємств / І. В. Баришевська // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 13-15 квітня 2010 р. — Миколаїв : МДАУ, 2010.
 13. Напрями розвитку сільськогосподарських підприємств в трансформаційних умовах / І. В. Баришевська // Розвиток агробізнесу в Україні: проблеми, пріоритети, перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 25-27 березня 2010. — м. Житомир.

Методичні видання

 1. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : Методичні рекомендації для проведення практичних занять студентів денної форми навчання спеціальності 7.03050901 (8.03050901) Облік і аудит, 2015.
 2. Інноваційний розвиток підприємства : Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 7.03050901 Облік і аудит, 2015.
 3. Облік у банках : Робочий зошит для виконання практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 2015.
 4. Організація наукових досліджень : Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 8.03050901 Облік і аудит, 2015.
 5. Облік у банках : Методичні рекомендації для проведення практичних занять студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2014.
 6. Фінанси підприємств : Методичні рекомендації для виконання курсових робіт студентами денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2014.
 7. Бухгалтерський облік і фінансова звітність : Методичні рекомендаціїдля виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент», 2012.
 8. Основи наукових досліджень : Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2012.
 9. Управлінський облік : Опорний конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2012.
 10. Бухгалтерський облік і прийняття управлінських рішень : Методичні рекомендації для виконання практичних завдань студентами денної форми навчання спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 2011.
 11. Бухгалтерський облік : Опорний конспект лекцій для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», 2011.

Список рекомендованої літератури з дисциплін:

Управлінський облік

 1. Атамас П. Й. Управлінський облік : навч. посіб. / П. Й. Атамас. — К. : ЦУЛ, 2009. — 2-е вид. — 440 с.
 2. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський управлінський облік : підручник / Т. В. Давидюк, З. Ф. Канурна, Н. М. Малюга, Л. В. Чижевська. — Житомир : Рута, 2005. — 480 с.
 3. Гарасим П. М. Курс управлінського обліку : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. — К. : Знання, 2007. — 314 с.
 4. Голов С. Ф. Управлінський облік : підручник / С. Ф. Голов. — К. : Лібра, 2006. — 704 с.
 5. Добровський В. М. Управлінський облік : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / С. Ф. Голов, Л. В. Гнилицька, Р. С. Коршикова. — К. : КНЕУ, 2003. — 235 с.
 6. Лишиленко О. В. Бухгалтерський управлінський облік : навч. посібн. / О. В Лишиленко. — К. : Центр навч. літер., 2006. — 254 с.
 7. Шеремет А. Д. Управленческий учет : учебное пособие / А. Д. Шеремет. — М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. — 512 с.

Облік у банках

 1. Васюренко О. В. Облік і аудит у банках : навч. посіб. / О. В. Васюренко. — К. : Вид-во «Знання», 2006. — 613 с.
 2. Волкова І. А. Бухгалтерський облік у банках : навч. посіб. / І. А. Волкова, О. Ю. Калініна. — К. : ЦУЛ, 2009. — 520 с.
 3. Герасимович А. М. Облік і аудит в банках : підруч. / А. М. Герасимович, Л. М. Кіндрацька, Т. В. Кривов’яз. — К. : КНЕУ, 2005. — 536 с.
 4. Кіндрацька Л. М. Облік у банках : навч. посіб. / Л. М. Кіндрацька, Ю. К. Семеніченко, М. Ю. Тюхляєва. — К. : КНЕУ, 2006. — 404 с.
 5. Кіндрацька Л. М. Фінансовий та управлінський облік у банках : підруч. / Л. М. Кіндрацька. — К. : КНЕУ, 2008. — 816 с.
 6. Литвин Н. Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ) : підруч. / Н. Б. Литвин — К. : «Хай-Тек Прес», 2010. — 608 с.
 7. Снігурська Л. П. Облік у банках (у схемах і таблицях) : навч. посіб. / Л. П. Снігурська; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. М. Кіндрацької; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». — К. : КНЕУ, 2009. — 519 с.
 8. Табачук Г. П. Фінансовий облік у банках : навч. посіб. / Г. П. Табачук, О. М. Сарахман, Т. М. Бречко. — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 424 с.
Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)