Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Баришевська Інна Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Баришевська Інна Володимирівна1983 року народження, українка.

У 2007 році закінчила економічний факультет Миколаївського державного аграрного університету зі спеціальності «Облік і аудит» (диплом МК № 30738425 від 26.02.2007 р.).

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Дисертацію захистила 26 квітня 2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Миколаївського національного аграрного університету (диплом ДК № 015320 від 04 липня 2013 року).

Основні етапи трудової та науково-педагогічної діяльності:
• з 11.09.2008 р. по 24.10.2010 р. – асистент кафедри бухгалтерського обліку Миколаївського державного аграрного університету;
• з 25.10.2010 р. по 30.11.2011 р. – асистент кафедри фінансів Миколаївського державного аграрного університету;
• з 01.12.2011 р. по 30.06.2012 р. – асистент кафедри фінансів Миколаївського державного аграрного університет уна 0,5 ставки посадового окладу за сумісництвом;
• з 10.09.2012 р. по 02.06.2013 р. – асистент кафедри фінансів Миколаївського національного аграрного університетуна 0,5 ставки посадового окладу за сумісництвом;
• з 03.06.2013 р. по 30.08.2013 р. – асистент кафедри фінансів Миколаївського національного аграрного університету;
• 01.09.2013 р. по 30.06.2014 р. - асистент кафедри фінансів і кредиту Миколаївського національного аграрного університету;
• з 01.07.2014 р. по теперішній час – доцент кафедри фінансів , банківської справи та страхування Миколаївського національного аграрного університету.

У 2011 році вступила до аспірантури МДАУ за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У червні 2013 року отримала диплом кандидата економічних наук.

Переможець обласного конкурсу робіт молодих вчених Миколаївської області 2014 року у номінації «Економічні науки».

У грудні 2015 року присвоєно вчене звання доцент кафедри фінансів і кредиту.

Пройшла підвищення кваліфікації (стажування) в Одеському національному економічному університеті з дисциплін: «Бюджетна система», «Податкова система», «Казначейська система виконання бюджету», «Податковий контроль», «Податкові системи зарубіжних країн», «Загальна та спрощена система оподаткування в Україні», «Традиційна та спрощена система оподаткування», «Організація та методика податкових перевірок».

У 2015 р. пройшла стажування - ІІ Міжнародний науковий форум «New economics» м.Краків

 

Напрями наукових досліджень:

Інституціональне забезпечення фінансування розвитку аграрного сектора економіки.

Автор 30 наукових статей та 20 науково-методичних праць. Протягом 2009-2018 н.р. підготувала 45 студентів, які виступили на науково-теоретичній студентській конференції. Є співавтором навчального посібника з грифом МОН України «Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах» (2010).

 

Дисципліни, які викладає:
 1. Банківська система, здобувачам вищої освіти 4 курсу, ступеня бакалавра спеціальності 072 – фінанси, банківська справа та страхування.
 2. Управлінський облік, здобувачам вищої освіти 4 курсу, ступеня бакалавра спеціальності 072 – фінанси, банківська справа та страхування, 071 – облік і оподаткування.
 3. Основи наукових досліджень, здобувачам вищої освіти 4 курсу, ступеня бакалавра спеціальності 071 – облік і оподаткування.
 4. Бюджетування діяльності суб’єктів діяльності, здобувачам вищої освіти 4 курсу, ступеня бакалавра спеціальності 072 – фінанси, банківська справа та страхування.
 5. Інноваційний розвиток підприємства, здобувачам вищої освіти 5 курсу, ступеня магістр спеціальності 071 – облік і оподаткування.
 6. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством, здобувачам вищої освіти 5 курсу, ступеня магістр спеціальності 071 – облік і оподаткування.
 7. Організація наукових досліджень здобувачам вищої освіти 6 курсу, ступеня магістр спеціальності 071 – облік і оподаткування.

 

Список наукових праць:

Навчальні матеріали

 1. Стратегічне управління розвитком аграрних підприємств регіону // Сіренко Н. М., Баришевська І.В. // : [монографія]. — Миколаїв, 2015. — 244 с.
 2. Агробізнес: сучасний стан та перспективи розвитку. Колективна монографія / [О. О. Артеменко, І. В. Баришевська, Л. А. Бахчиванжи та ін]; за ред. Я. В. Сухія, В. С. Ніценка. — Одеса : СВД М.П. Черкасов, 2011. — 316 с.
 3. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах : навч. посібн. для напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Н. М. Сіренко, М. В. Дубініна, І. В. Баришевська, С. В. Сирцева, О. І. Мельник. — Миколаїв : МДАУ, 2010. — 439 с.

Наукові праці

 1. Нормативно-правові та практичні аспекти формування статутного капіталу комерційних банків / І. В. Баришевська, А. Ю. Корабахіна // Науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». — 2015. — № 4. — С. 150—156.
 2. MODERN FORMS OF LABOR PAYMENT AND MOTIVATION IN AGRICULTURE / І. В. Баришевська, Ю. М. Козир // Економічний форум, 2015. — С. 441—445.
 3. Оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств / І. В. Баришевська, В. Гуртовенко // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія «Економічні науки». — № 3. Харків : Вид-во Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, 2015. — С. 206—215.
 4. Особливості формування та обліку фінансових результатів сільськогосподарських підприємств / І. В. Баришевська, Ю. В. Висоцька // Економічний форум. — 2015. — № 1. — С. 250—254. 0,25 д.а.
 5. Управління доходами сільськогосподарських підприємств та напрями їх вдосконалення / І. В. Баришевська, Н. В. Зайченко, І. В. Гріщенко // Економічний форум. — 2015. — № 1. — С. 113—117. 0,25 д.а.
 6. Формування собівартості продукції рослинництва та шляхи її зниження на сільськогосподарських підприємствах / І. В. Баришевська, Т. І. Чаюн // Вісник ХНАУ. — 2014. — № 7. — С. 70—76. 0,37 д.а.
 7. Теоретичні аспекти формування маркетингової стратегії розвитку аграрних підприємств / І. В. Баришевська / Вісник Аграрної науки Причорномор’я МНАУ. — 2014. — № 4. — С. 70—76. 0,56 д.а.
 8. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія, методологія, організація [Текст]: [Колективна монографія] / за заг. ред. д.е.н., проф. О.А. Сарапіної; ХНТУ. — Херсон: Книжкове видавництво ПП Вишемирський В.С., 2014. — 330с. Особистий внесок: Формування стратегії розвитку аграрних підприємств на основі SWOT-аналізу (С. 277—290). 0,81 д.а.
 9. Організаційно-економічний механізм розвитку інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки / І. В. Баришевська, О. І. Мельник // Australian Journal of Scientific Research. — 2014. — № 1 (5) (January-June). — С. 482—488. (матеріали розміщуються в базах даних SCOPUS). 0,37 д.а.
 10. Управління розвитком організаційної культури аграрних підприємств / Н. М. Сіренко, І. В. Баришевська // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. — Том 16. — № 1 (58). — Частина 1. — 2014. — 319 с.
 11. Финансовая стратегия в системе управления аграрных предприятий / Н. М. Сіренко, І. В. Баришевська // 2014.
 12. Методологічні аспекти управління переходом сільськогосподарських підприємств на інноваційний тип розвитку / І. В. Баришевська // Економічний форум. — 2012. — № 4. — С. 275—278.
 13. Особливості стратегічного управління розвитком аграрних підприємств / Н. М. Сіренко, І. В. Баришевська // Економіст. — 2012. — № 2 (304). — С. 17—18.
 14. Результативність системи стратегічного управління розвитком аграрних підприємств / І. В. Баришевська // Економічний простір. — 2012. — № 64. — С. 206—212.
 15. Діагностика типів розвитку аграрних підприємств / І. В. Баришевська // Вісник ХНАУ : Економічні науки. — № 7. — 2011. — С. 178—183.
 16. Механізми державного регулювання аграрного сектору економіки України / І. В. Баришевська // Регіональна бізнес економіка та управління. — 2011. — № 1 (29). — С. 67—72.

Участь у конференціях

 1. Формування стратегії розвитку аграрних підприємств / І. В. Баришевська / Матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного форуму «New economics», Краків, Польща, 1-10 листопада 2015. — С. 29—31.
 2. Організація обліку преміювання та прийоми його удосконалення на сільськогосподарських підприємствах / І. В. Баришевська, І. М. Козир // Міжнародна науково-практ. конференції «Показник та фактори конкурентоспроможності національної економіки». — Днепропетровськ. — 2-3 жовтня 2015. — С. 114—117.
 3. Стратегічне управління розвитком аграрних підприємств / І. В. Баришевська // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки: матер. ХХ міжн. наук.-практ. конф., Одеса, 7-11 вересня 2015 р. Том 1, част. ІІ / національна академія наук України, Інститут досліджень наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, Київ-Одеса, 2015. — С. 97—101.
 4. Збалансована система показників як інструмент управління підприємством / І. В. Баришевська / Матеріали Причорноморської регіональної студентської науково-практичної конференції (23-25 квітень 2015). — 2015.
 5. Соціальна стратегія розвитку аграрного підприємства / І. В. Баришевська / Вдосконалення механізмів активізації економічних процесів та формування конкурентоспроможності національної економіки, регіону, підприємства в умовах глобалізації: тези доповідей міжнародної науково-практичної Інтернет – експозиційної та вербально-демонстраційної конференції 20-24 квітня 2015 р. / ДВНЗ «Ужгородський національний університет» — Ужгород, 2015. — С. 34—36.
 6. Маркетингова стратегія розвитку аграрних підприємств / І. В. Баришевська / МНАУ: 30-річний шлях до успіху : матеріали наук.-практ. конф., (МНАУ, Миколаїв, Україна, 11-13 листопада 2014 р.), — М. — МНАУ-друк, 2014. — С. 234—237.
 7. Методика оцінки потенціалу управління сільськогосподарськими підприємствами / І.В. Баришевська // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 18-20 квітня, 2012. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — С. 95—97.
 8. Стратегічне управління розвитком аграрних підприємств / І. В. Баришевська // Інтеграційні процеси в економіці АПК : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Миколаїв, 28-30 вересня 2011 р. — С. 156—157.
 9. Характеристика методів аналізу аграрних підприємств / І. В. Баришевська // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 27-29 квітня 2011 р. — Миколаїв : МДАУ, 2011.
 10. Типологія розвитку аграрного сектора економіки / Н. М. Сіренко, І. В. Баришевська // Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих науковців: Економіка. Менеджмент і маркетинг невиробничої сфери: теорія, практика, перспективи, 15-16 квітня. — Ялта, 2011.
 11. Вплив інноваційних факторів на тип розвитку аграрних підприємств / І. В. Баришевська // Управление развитием соцыально-экономических систем: глобализация, предпринимательство, устойчивый экономический рост: Труды одиннадцатой международной научной конференции студентов и молодых учених. — Донецк. — 2010.
 12. Особливості стратегічного розвитку аграрних підприємств / І. В. Баришевська // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 13-15 квітня 2010 р. — Миколаїв : МДАУ, 2010.
 13. Напрями розвитку сільськогосподарських підприємств в трансформаційних умовах / І. В. Баришевська // Розвиток агробізнесу в Україні: проблеми, пріоритети, перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 25-27 березня 2010. — м. Житомир.

Патенти:

 1. Навчальний посібник «Управлінський облік» № 70215 від 31.01.17р.
 2. Науковий твір «Методика ідентифікації типу розвитку аграрного підприємства» № 69695 від 13.01.17р.

Методичні рекомендації:

 1. Управлінський облік у схемах і таблицях : методичні рекомендації для проведення практичних занять здобувачам вищої освіти ступеня «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання - травень 2018 р. – 2,75 д.а.
 2. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання : методичні рекомендації для проведення практичних занять здобувачам вищої освіти ступеня бакалавра денної форми навчання спеціальності 072 – фінанси, банківська справа та страхування – листопад 2017 р. – 2,56 д.а.
 3. Банківські операції: методичні рекомендації для виконання практичної роботи здобувачами вищої освіти 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» - вересень 2016 р. – 2,75 д.а.
 4. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : курс лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» 5 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання – листопад 2016 р. – 2,71 д.а.
 5. Облік у банках: курс лекцій для здобувачів вищої освіти «бакалавр» 3 курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» та 4 курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання - лютий 2016.
 6. Інноваційний розвиток підприємства: методичні рекомендації для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 7.03050901 Облік і аудит – листопад 2015.
 7. Організація наукових досліджень: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 8.03050901 Облік і аудит – листопад 2015.
 8. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: методичні рекомендації для проведення практичних занять студентів денної форми навчання спеціальності 7.03050901 (8.03050901) Облік і аудит – вересень 2015.

Профілі викладача у наукометричних базах:
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3851-160X
Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=8KFosa8AAAAJ

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)