Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Лункіна Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент

 

Лункіна Тетяна Іванівна

У 2004 році закінчила Миколаївський державний аграрний університет з відзнакою за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістра економіста–менеджера. У цьому ж році прийнята на посаду асистента кафедри фінансів Миколаївського ДАУ.

З 2007 по 2010 рік навчалася в аспірантурі Миколаївського ДАУ за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством», науковий керівник Червен І.І., д.е.н., професор, завідувач кафедри організації виробництва та агробізнесу. У квітні 2011 року відбувся захист дисертаційного дослідження на тему «Підвищення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств на основі інтенсифікації виробництва».

У грудні 2011 року отримала диплом кандидата економічних наук. У січні 2014 року отримала вчене звання доцента кафедри фінансів і кредиту.

 

Досягнення та громадські посади:

Секретар вченої ради обліково-фінансового факультету (з вересня 2016 року).

 

Дисципліни, які викладає:
 1. «Фінанси» – для здобувачів ступеня вищої освіти III курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»; 6.030508 «Фінанси і кредит».
 2. «Фінанси підприємств» – для здобувачів ступеня вищої освіти III курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»; 6.030508 «Фінанси і кредит».
 3. «Соціальна відповідальність» – для здобувачів ступеня вищої освіти V курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

 

Коло наукових інтересів:

Соціальна відповідальність аграрного сектора України.

Автор більше 30 наукових статей.

У 2011 році опубліковано монографію на тему: «Забезпечення економічно стійкого розвитку сільськогосподарських підприємств на основі інтенсифікації виробництва».

У грудні 2011 року подано серію наукових робіт «Досягнення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств з урахуванням інтенсивних факторів виробництва» на здобуття премії для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи, що присуджуються Національною Академією Наук України в 2011 р.

18-20 квітня 2012 року студенти обліково-фінансового факультету Миколаївського ДАУ групи Б 4/1: Скнар Ліна Володимирівна та Нікітіна Рєгіна Євгеніївна взяли участь у II турі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Фінанси і кредит», яка була проведена на базі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. В результаті Нікітіна Рєгіна Євгеніївна посіла III призове місце і була нагороджена дипломом III ступеня.

 

Список наукових праць:

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7252-3239
Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=7lpmK-wAAAAJ

Навчальні матеріали

 1. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в сучасних умовах : навчальний посібник / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна. — Миколаїв, 2012. — 201 с.
 2. Забезпечення економічно стійкого розвитку сільськогосподарських підприємств на основі інтенсифікації виробництва / Т. І. Лункіна : монографія. — Миколаїв, 2011. — 196 с.

Наукові праці

Лункіна Т.І. – статті у науковому журналі "Вісник аграрної науки Причорномор´я" / "Ukrainian Black Sea region agrarian science" з 2013 року.

 1. Міжнародний досвід формування соціальної відповідальності // Наукові праці. Економіка, 2017.
 2. Вплив соціально-орієнтованого банківського управління на добробут населення // Moderm Economics.
 3. Основна роль і необхідність розвитку соціальної відповідальності в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – фахове.
 4. Корпоративна соціальна відповідальність ведення бізнесу в Україні: сучасний стан та напрями вдосконалення Moderm Economics. — Випуск №1. — 2017. — С. 24-30.
 5. Становлення та розвиток соціальної відповідальності : зарубіжний та вітчизняний досвід // Сталий розвиток економіки (Індекс Copernicus). – фахове.
 6. Соціальна відповідальність як складова частина збалансованого розвитку держави // Інтелект ХХІ століття. — №5. — 2016. — С.20-23.
 7. Вплив соціальної відповідальності на формування навичок здобувачів вищої освіти // «Agricultural  and  Resource  Economics:  International  Scientific  E-Journal» (Індекс Copernicus) – Vol.2, №4. — 2016. — Р. 131-138.
 8. Особливості органічного виробництва на сільськогосподарських підприємствах в Україні // Наукові праці. Економіка, 2016.
 9. Проблеми утилізації твердих побутових відходів в Україні // Наукові праці. Економіка, 2016. – фахове.
 10. Механізми підвищення рівня фінансування соціального розвитку сільськогосподарських підприємств // Наукові праці. Економіка. — Випуск 267. — Т. 295. — 2016. —С.43-46.
 11. Соціальна відповідальність ведення бізнесу в Україні // Вісник аграрної науки Причорномор’я України. –Випуск №3(91). — 2016. — С.13-19.
 12. Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств на соціаальних засадах / Т.І. Лункіна, Т. П. Бєлоусова // Наукові праці. Економіка. — Випуск 263. — Т. 275. — 2016. —С.129-132.
 13. Законодавче регулювання корпоративної соціальної відповідальності в Україні потребує удосконалення // Галицький економічний вісник. –№1 (50) — 2016. —32-37.
 14. Вплив фінансової децентралізації на суспільно-економічний розвиток регіонів України // Актуальні проблеми економіки. — №11 (185). — 2016. — С.230-237. - реєстрація в науково-метричній базі «Scopus», Індекс Copernicus
 15. Особливості виникнення і розвитку бірж у країнах світу / Т. І. Лункіна, А. В. Бурковська, І. Д. Бурковський // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць : Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». — Випуск 4 (87). — 2015.
 16. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні / Т. І. Лункіна, А. В. Бурковська // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — 2015. — Випуск 4 (87).
 17. Банківська система України: особливості діяльності сьогодення / Т. І. Лункіна, А. В. Бурковська // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — 2015. — № 3. — С. 3—9.
 18. Вплив фінансової децентралізації на суспільно-економічний розвиток регіонів України / Т. І. Лункіна, А. В. Бурковська, А. Ю. Корабахіна // Актуальні проблеми економіки.
 19. Аналіз основних тенденцій сталого розвитку України / Т. І. Лункіна // Економічний дискурс. — 2015. — № 4. — С. 45—53.
 20. The development of sociaiiyresponsible bussiness of Ukraine / T. Lunkina, A. Burkovskaya // British journal of science, education and culture — № 1 (7), janyary-june. — volume III. — 2015. — P. 385—391.
 21. Інвестування аграрного сектора економіки України / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Вiсник аграрної науки Причорномор’я. — 2014. — № 4 (81). — С. 41—46.
 22. Социальная направленность аграрных предприятий Украины / Т. И. Лункина, А. В. Бурковская // Материалы XIII Международной научно-практической конференции, 23-24 сентября 2014 г., Барнаул. — С. 1—7.
 23. Основная роль и особенности развития социальной ответственности в Украине / Т. И. Лункина, А. В. Бурковская // Формирование конкурентоспособной экономики АПК региона: теоретический и практический аспекты : материалы XIII международной научно-практической конференции. — 23-24 сентября 2014 г. — г. Барнаул. — С. 322—324.
 24. Соціалізація аграрного сектора економіки України / Т. І. Лункіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. — Серія : Економічні науки. — 2014. — Випуск 6. — Частина 4. — С. 152—155.
 25. Социальная ответственность – одна из основных составляющих экономической безопасности аграрного сектора Украины / А. В. Бурковская, Т. И. Лункина // Интеграция науки и бизнеса в агропромышленном комплексе : международная научно-практическая конференция посвященная 70-летию Курганской ГСХА. — Том 1. — 24-25 апреля 2014. — г. Курган. — С. 97—101.
 26. Стан і перспективи лізингової діяльності в сільському господарстві України / А. В. Бурковська, І. Д. Бурковський, Т. І. Лункіна // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. — 2013. — № 11. — С. 72—77.
 27. Державне фінансування соціального розвитку населення в Україні / Т. І. Лункіна // Вісник аграрної науки Причорномор´я. — 2013. — Вип. 3 (73). — С. 49—53.
 28. Сталий економічний розвиток України: сутність, значення / Т. І. Лункіна // Вісник аграрної науки Причорномор´я. — 2013. — Вип. 2 (72). — С. 35—41.
 29. Соціально-екологічна направленість розвитку аграрного сектора України / Т. І. Лункіна // Економіка. Фінанси. Право. — № 7/1. — 2013. — С. 30—32.
 30. Розвиток економіки України: сучасний стан / Т. І. Лункіна // Экономика и управление. — Симферополь, 2013. — № 4. — С. 91—95.
 31. Державна підтримка кооперації та інтеграції в АПК України: зарубіжний досвід та основні напрями / Т. І. Лункіна, Є. О. Павлюк // Економіст. — № 4. — 2013. — С. 37—39.
 32. Економічна ефективність продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах Вознесенського району / Т. І. Лункіна, І. Ю. Мойсеєнко // Кримський економічний вісник : науковий журнал. — 1 (01), грудень 2012. — Частина 2. — С. 88—91.
 33. Інновації – перспектива розвитку ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького : Сер. Економічні науки. — Частина  1. — Том 14. — № 1 (51). — 2012. — С. 70—74.
 34. Методика оцінки рівня економічної стійкості розвитку сільськогосподарських підприємств / Т. І. Лункіна // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії : Економічні науки. — Випуск 2 (5). — Т. 2. — Полтава, 2012. — С. 169—175.
 35. Основні аспекти розвитку сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах / Т. І. Лункіна // Вісник аграрної науки Причорномор´я. — 2012. — Вип. 3 (67). — С. 66—72.
 36. Основні аспекти формування собівартості продукції рослинництва та шляхи її зниження / Т. І. Лункіна, І. Ю. Мойсеєнко // Актуальні питання сталого розвитку економіки : збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук. Наукова організація «Перспектива». — Х. : Гельветика, 2012. — Т. 2. — С. 55—60.
 37. Основні джерела фінансування сільськогосподарських підприємств / Т. І. Лункіна // Кримський економічний вісник : науковий журнал. — 1 (01), грудень 2012. — Частина 2. — С. 29—31.
 38. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в сільському господарстві / Т. І. Лункіна // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал. — Збірник наукових праць. — Тернопіль : Тернопільський інститут агропромислового виробництва УААН, 2012. — № 9 (35). — С. 49—52.
 39. Використання фінансового лізингу на сільськогосподарських підприємствах – запорука ефективного господарювання / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Облік і фінанси АПК. — 2011. — № 4. — С. 125—128.
 40. Ефективність інтенсифікації виробництва сільськогосподарської продукції на основі No-till технології / Т. І. Лункіна // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2010. — Т. 1, Вип. 3 (54). — С. 118—125.
 41. Запровадження інновацій в аграрний сектор – ключ до прискореного розвитку сільського господарства / Т.І. Лункіна // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: зб. наук. праць. — Донецьк : Дон ДУУ, 2010. — Т. XI. — С. 33—40.
 42. Напрями інтенсивного та інноваційно-інвестиційного розвитку аграрних підприємств / Т.І. Лункіна // Прометей : регіональний зб. наук. праць з екон. — Донецький економіко-гуманітарний інститут МОН України; Інститут економіко-правових досліджень НАН України. — Донецьк : ДЕГІ, 2009. — Вип. 1 (28). — С. 91—93.
 43. Проблеми та заходи ефективного розвитку аграрних підприємств Миколаївської області / Т. І. Лункіна // Збірник наукових праць. — Кам’янець-Подільський. — 2009. — Т. III. — Вип. 17. — С. 228—232.
 44. Ретроспективний огляд функціонування аграрних підприємств Миколаївської області / Т. І. Лункіна // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2009. — Вип. 2 (49). — С. 139—145.
 45. Роль держави в активізації інноваційної діяльності аграрного сектора / Т. І. Лункіна // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. — 2009. — № 2 (22). — С. 56—60.
 46. Як один із напрямів розвитку аграрної сфери пріоритетність інноваційної діяльності виробництва / Т. І. Лункіна // Вісник Сумського національного аграрного університету. — 2008. — № 8/2 (32). — С. 32—35.

Участь у конференціях

 1. Формування соціальної відповідальності у майбутніх фахівців аграрного сектора : матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 26-28 квітня, 2017. — Миколаїв : МНАУ, 2017. – подано до друку.
 2. Основні засади розвитку соціальної відповідальності : міжнародна науково-практична конференція, Львів, травень 2017 р. – подано до друку.
 3. Соціальна відповідальність як інструмент досягнення сталого (збалансованого) розвитку держави : міжнародна науково-практична конференція : Цілі Сталого розвитку : глобальні та національні виміри м. Київ, Академія праці, соціальних відносин і туризму,  5-6 квітня 2017 р. – подано до друку.
 4. Основні аспекти корпоративної соціальної відповідальності : міжнародна науково-практична конференція «Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання : національні, євро інтеграцій та євро інтеграційні аспекти», МНАУ, 23-25 листопада, 2016 р. – подано до друку.
 5. «Зелена логістика» невід’ємна складова соціальної відповідальності підприємств міжнародна науково-практична конференція «Логістичний менеджмент : проблеми та перспективи», м. Умань, 17-18 листопада 2016. — С. 26-29.
 6. Про необхідність удосконалення законодавчого регулювання корпоративної соціальної відповідальності в Україні : міжнародна науково-практична конференція «Формування, механізм зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах», м. Тернопіль, 22-24 вересня, 2016 р. — С.200-202.
 7. Особенности развития социально-ответственного агробизнеса в Украине : сборник международной научно-практической конференции «Украина – Болгария – Европейский Союз : современное состояние и перспективы». — Т.1, г. Варна, сентябрь, 2016 г. — С. 103-106.
 8. Роль фінансової децентралізації у забезпеченні ефективного розвитку територій / Т. І. Лункіна, А. В. Бурковська, А. Ю. Корабахіна // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Агроекологічні, соціальні та економічні аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій», 26 февраля 2016. — Полтава, ПГАА. — С. 99—102.
 9. Розвиток соціально-культурної сфери України за допомогою корпоративної соціальної відповідальності / Т. І. Лункіна, А. В. Бурковська // Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації : міжнародна науково-практична конференція, 29 січня 2016 р., Клайпеда (Литва). — С. 96—99.
 10. Закордонний досвід виникнення і розвитку бірж / Т. І. Лункіна, А. В. Бурковська // ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів і аспірантів «Фінансово-кредитні відносини в Україні: теорія і практика» (м. Миколаїв, МНАУ, 22 жовтня 2015 р.).
 11. Влияние социальной ответственности на инновационное развитие Украины / Т. И. Лункина, А. В. Бурковская // Формирование инфраструктуры развития регионального АПК : теория и практика : материалы XVI международной научно-практической конференции, Барнаул, 24-25 сентября 2015. — С. 301—303.
 12. Популяризація принципів соціальної відповідальності в суспільстві через освітньо-виховний процес / Т. І. Лункіна, А. В. Бурковська // Наукові здобутки на шляху до вдосконалення економіки країни : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 серпня 2015. — Частина ІІ. Дніпропетровськ. — С. 26—29.
 13. Розвиток соціальної відповідальності в університетах України / Т. І. Лункіна, А. В. Бурковська // Науково-економічний розвиток : менеджмент, фінанси та аудит : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 липня, 2015. Ч. 2. — м. Київ. — С. 51—53.
 14. Особливості кредитування підприємств аграрної сфери економіки України / Т. І. Лункіна, А. В. Бурковська // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та фінансів», Київ-Санкт-Петербург-Вена, 29 квітня 2015 р.
 15. Социальная ответственность – одна из основных составляющих экономической безопасности агарного сектора Украины / Т. И. Лункина, А. В. Бурковская // Интеграция науки и бизнеса в агропромышленном комплексе : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию Курганской ГСХА, 24-25 апреля 2014 г.
 16. Членство в ВТО – условие эффективного выхода Украины на мировой рынок / А. В. Бурковская, Т. И. Лункина // Государственное регулирование АПК России в условиях вступления во Всемирную торговую организацию : материалы Международной научно-практической конференции, 5-6 сентября 2013 г., Новосибирск, Россия. — С. 105—110.
 17. Развитие сельского хозяйства Украины при условиях экологизации производства / А. В. Бурковская, Т. И. Лункина // Инновационные подходы в управлении агропромышленным комплексом : материалы XII научно-практической конференции, 2-3 июля 2013 г., Барнаул, Россия. — С. 249—251.
 18. Основні засади зрівноваженого розвитку в аграрному секторі / Т. І. Лункіна // Перспективи розвитку України в умовах глобальної кризи: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 14-15 червня 2013 року. — Дніпропетровськ. — С. 28—29.
 19. Стан сучасної економіки України / Т. І. Лункіна, А. В. Бурковская // Финансовая система Украины: проблемы и перспективы развития в условиях трансформации соціально-экономических отношений, 16-18 мая 2013 года, Севастополь. — С. 23—24.
 20. Економіка України: рейтингова оцінка в світі / Т. І. Лункіна // Формування конкурентоспроможної національної економіки:світовий досвід та вітчизняні реалії : міжнародна науково-практична конференція, 19-20 квітня 2013 року. — Херсон. — С. 31—32.
 21. Фінансові аспекти господарювання агропідприємств / Т. І. Лункіна // Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління : збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції, 16-17 січня, 2013. — Дніпропетровськ. — С. 100—102.
 22. Особливості функціонування маркетингу в сіль кому господарстві / Т.І. Лункіна // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 18-20 квітня, 2012. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — С. 87—89.
 23. Використання фінансового лізингу на сільськогосподарських підприємствах – запорука ефективного господарювання / Т. І. Лункіна // матер. Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 27-29 квітня 2011 р. — Миколаїв : МДАУ, 2011.
 24. Инвестиционная деятельность аграрного сектора экономики Николаевской области / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Научные исследования – основа модернизации сельскохозяйственного производства: международная научно-практическая конференція 9-11 ноября 2011 г. — Тюмень, 2011. — С. 103—106.
 25. Лізинг – як один із інструментів підвищення ефективності господарювання аграрного сектору України / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Запровадження МСФЗ в Україні: проблеми та перспективи для аграрного сектору: тези доповідей VIIміжнародної науково-практичної конференції ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН, 25 листопада 2011 р. — Київ, 2011. — С. 349—351.
 26. Підвищення економічної стійкості сільськогосподарських умов на основі лізингових послуг / Т. І. Лункіна // Матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 27-29 квітня 2011 р., Миколаїв : 2011. — С. 32—34.
 27. Інновації визначають подальше майбутнє сільського господарства / Т. І. Лункіна // Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку: матеріали II міжнародної науково-практичної конференції. — м. Макіївка, 2010. — Т. 3. — С. 86—89.
 28. Інновації – передумова інтенсивного розвитку аграрних підприємств // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 13-15 квітня 2010 р. — Миколаїв : МДАУ, 2010. — С. 6—7.
 29. Економічна стійкість підприємства: сутність, значення / Т. І. Лункіна // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 15-17 квітня 2009 р. — Миколаїв : МДАУ, 2009. — С. 30—31.
 30. Інновації як інструмент економічного розвитку аграрного виробництва / Т.І. Лункіна // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 9-11 квітня 2008 р. — Миколаїв : МДАУ, 2008. — С. 65—68.
 31. Інноваційно-інвестиційний розвиток аграрного сектору економіки, державна підтримка / Т. І. Лункіна // Соціально-економічна політика та розвиток регіонів в умовах постіндустріального суспільства : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — Дніпропетровськ, 2008. — Т. I — С. 232—233.
 32. Особливості розвитку управлінського обліку у сільськогосподарських підприємствах / Т. І. Лункіна // Бухгалтерський облік в сучасних умовах: стан та напрями розвитку : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. 1 грудня 2008 р. — Миколаїв, 2008.
 33. Підвищення рівня інтенсивності аграрних підприємств на основі інноваційно-інвестиційного / Т. І. Лункіна // Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку: матеріали I міжнародної науково-практичної конференції. — Макіївка, 2009. — Т. II. — С. 344—347.
 34. Пріоритетність інноваційної діяльності як один із напрямів розвитку аграрної сфери виробництва / Т. І. Лункіна // Аграрний форум – 2008 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — Суми, 2008. — С. 160—162.

Методичні видання

 1. Гроші і кредит : методичні рекомендації» для виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти ступеня «бакалавр» денної форми навчання, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування, 2017 р.
 2. МКРВО : методичні рекомендації для виконання практичної роботи здобувачами ступеня вищої освіти «магістр» 6 курсу спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання, 2017 р.
 3. Соціальна відповідальність : методичні рекомендації для виконання практичної роботи здобувачами ступеня вищої освіти «магістр» 5 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання, 2017 р.
 4. Фінанси підприємств : методичні рекомендації для виконання курсових робіт студентами денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2014.
 5. Фінанси : тестові завдання для проведення I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит» та спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит», 2013.
 6. Фінанси підприємств : робочий зошит студента напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит», 2013.
 7. Гроші та кредит : методичні рекомендації для практичних занять студентів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік», 2013.
 8. Гроші та кредит : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030601 «Менеджмент», 2013.
 9. Гроші та кредит : методичні рекомендації для підготовки до модульних контрольних робіт студентами III курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030601 «Менеджмент», 2012.
 10. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : методичні рекомендації для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 2012.
 11. Організація і методика аудиту в банках : методичні рекомендації для контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 8.050106 «Облік і аудит», 2012.
 12. Фінанси підприємств : методичні рекомендації для виконання контрольної роботи слухачами факультету перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціальностей 7.03060101 «Менеджмент організацій» та 7.03050901 «Облік і аудит», 2012.
 13. Фінанси підприємств : методичні рекомендації для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» та 6.030509 «Облік і аудит», 2012.
 14. Фінанси підприємств : методичні рекомендації для виконання курсових робіт для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509  «Облік і аудит», 2011.
 15. Фінанси : методичні рекомендації для виконання контрольної роботи слухачами факультету перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціальностей 7.050201 «Менеджмент організацій та 7.050106 «Облік і аудит», 2012.
 16. Фінанси : методичні рекомендації для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» та 6.030509 «Облік і аудит», 2011.

Інша діяльність Лункіної Т.І. протягом 2016-2017 н.р.:

1. Підвищення кваліфікації «Сбалансированные экономико-правовые процессы в обществе и бизнес-среде в условиях глобализации», Экономический университет, г. Варна, Болгария, сентябрь 2016.

2. Форум «Бізнес і університети» 2016. Навички для України 2030: погляд бізнесу, Київ, жовтень 2016 р.

3. Науковий твір – препринт «Соціалізація освіти як засіб підвищення соціальної відповідальності в аграрному секторі», МНАУ, 2016. — 30 с.

4. Отримано авторське свідоцтво наукового твору – препринту «Соціалізація освіти як засіб підвищення соціальної відповідальності в аграрному секторі», // Державна служба інтелектуальної власності України. — №70161. — 30.01.2017. — 30 с.

5. Участь у семінарі «Використання інструментів торговельної політики для формування спроможності національного бізнесу», 16 листопада, 2016 р.

6. Участь у тренінгу «Коучинг-технології в менеджменті та освіті», 24.01.2017, м. Київ.

Список рекомендованої літератури з дисциплін:

 

Фінанси підприємств

1. Азаренкова Г. М. Фінаси підприємств : навч. посібн. для самост. вивчення дисципліни / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. — 3-тє вид., випр. і доп. — К. : Знання-Прес, 2009. — 299 с.

2. Гриньова В. М. Фінанси підприємств : навч. посібн. 3-тє вид., стереот. / В. Гриньова. — К. : Знання-Прес, 2006. — 423 с.

3. Онисько С. М. Фінанси підприємств : підручник / С. Онисько. — Львів, 2006.

4. Податковий кодекс України : станом на 10 груд. 2010 року : (відповідає офіц. текстові). — К. : Алтера; Центр учбової літератури, 2011. — 488 с.

5. Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств : навч. посібн. / Р. А. Слав’юк. — К. : ЦУЛ, 2002. — 460 с.

6. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств : навч. посібн / О. С. Філомоненков. — К. : Кондор, 2005.

7. Шило В. П. Міжнародні фінанси : теорет.-практичн. посібн. / В. П. Шило. — К. : Кондор, 2010.

Фінанси

1. Василик О. Д. Теорія фінансів : підручн. / О. Д. Василик. — К. : КНІОС, 2003. — 416 с.

2. Кудряшов В. П. Фінанси : навч.посіб. / В. П. Кудряшов. — Херсон : Олді-плюс, 2006. — 352 с.

3. Опарін В. М. Фінанси : навч. посібн., 3-тє вид., без змін. / В. М. Опарін. — К. : КНЕУ, 2006. — 240 с.

4. Романенко О. Р. Фінанси : підручник. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 312 с.

5. Теорія фінансів : навч.посібн. / П. М. Леоненко, П. І. Юхименко [ред. О.Д. Василика]. — К. : Центрнавч. літератури, 2005.

6. Фінанси : навч. посібн. / В. С. Загорський, О. Д. Вовчак, І. Г. Благун, І. Р. Чуй. — К. : Знання, 2006. — 247 с.

Соціальна відповідальність

1. Колот А. М. Соціальна відповідальність : навч. посіб. / А. М. Колот, О. А. Грішнова. — К. : КНЕУ, 2014. — 552 с.

2. Охріменко О. О. Соціальна відповідальність : навч. посіб. / О. О. Охріменко, Т. В. Іванов. — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2015. — 180 с.

3. Кузьмін О. Є. Соціальна відповідальність : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. В. Пирог, Л. І. Чернобай, С. Б. Романишин, Н. О. Вацик. — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2016. — 328 с.

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)