Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Бабенко Микола Дмитрович

кандидат економічних наук, доцент

 

Бабенко Микола ДмитровичУ 2002 році закінчив Миколаївський державний аграрний університет та отримав повну вищу освіту за фахом «Облік і аудит», присвоєно кваліфікацію магістр з бухгалтерського обліку та фінансів. У грудні 2005 року захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю – Економіка сільського господарства і АПК. З 2007 року зарахований на посаду доцента кафедри фінансів Миколаївського ДАУ. У 2012 році присвоєне вчене звання доцента кафедри фінансів.

 

Дисципліни, які викладає:
 1. «Фінанси» – для здобувачів вищої освіти III курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 2. «Фінанси підприємств» – для здобувачів вищої освіти III курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

 

Сфера наукових інтересів:

Активізація і підвищення ефективності розвитку агропромислової інтеграції та кооперації в АПК регіону.

Автор 8 основних наукових статей та 13 науково-методичних праць. У 2008 році опубліковано практикум з теорії економічного аналізу для практичних занять і самостійної роботи здобувачами вищої освіти напрямів підготовки «Облік і аудит», «Менеджмент», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». У 2010 році опубліковано навчальний посібник «Економіка праці та соціально-трудові відносини».

 

Список наукових праць:

Навчальні матеріали

 1. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібн. / М. Д. Бабенко. — 2010.
 2. Теорія економічного аналізу : практикум для виконання практичних занять і самостійної роботи / М. Д. Бабенко. — 2007.

Наукові праці

 1. Напрями удосконалення земельного законодавства України / М. Д. Бабенко. — 2010.
 2. Інтеграційні перспективи розвитку сільськогосподарських товаровиробників в умовах оновлення ресурсного потенціалу / М. Д. Бабенко. — 2009.
 3. Комп’ютеризація та інформатизація навчального процесу / М. Д. Бабенко. — 2009.
 4. Матеріально-технічна база як основа ресурсного потенціалу підприємств сільських територій в умовах недостатності фінансового забезпечення / М. Д. Бабенко. — 2009.
 5. Особливості обліку дебіторської заборгованості на сільськогосподарських підприємствах / М. Д. Бабенко. — 2009.
 6. Перспективи удосконалення обліку оплати праці в сучасних умовах господарювання / М. Д. Бабенко. — 2008.
 7. Ефективна діяльність сільськогосподарських підприємств для підвищення іміджу товаровиробника. — 2007.
 8. Необхідність державного стимулювання розвитку особистих селянських господарств в умовах інтеграції до світового співтовариства / М. Д. Бабенко. — 2007.

Методичні видання

 1. Фінанси підприємств : методичні рекомендації для виконання курсових робіт студентами денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2014.
 2. Фінанси підприємств : робочий зошит студента напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит», 2013.
 3. Гроші та кредит : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030601 «Менеджмент», 2013.
 4. Фінанси підприємств : методичні рекомендації для виконання курсових робіт для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2011.
 5. Управлінський облік : методичні рекомендації для виконання самостійної роботи для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2010.
 6. Управлінський облік : методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів навчання напряму підготовки 6.050100 «Облік і аудит», 2010.
 7. Управлінський облік : методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050100 «Облік та аудит», 2009.
 8. Аналіз і облік ЗЕД : методичні рекомендації для виконання практичних занять і самостійних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6030601 «Менеджмент», 2008.
 9. Бухгалтерський облік : методичні рекомендації для виконання практичних завдань для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6050106 «Облік і аудит», 2008.
 10. Бухгалтерський облік : методичні рекомендації для виконання практичних завдань студентами денної форми навчання напряму підготовки 6030601 «Менеджмент», 2008.
 11. Бухгалтерський облік : робочий зошит для практичних завдань для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6050106 «Облік та аудит», 2008.
 12. Аудит : методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6050200 «Менеджмент організацій», 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 2007.
 13. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт для студентів економічного факультету денної і заочної форми навчання спеціальності 7050106 «Облік і аудит», 2007.
 14. Облік ЗЕД : методичні вказівки для практичних занять для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання  спеціальності 7050106 «Облік і аудит», 2007.
 15. Облік ЗЕД : робочий зошит для виконання практичних  завдань для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 7050106 «Облік і аудит», 2007.
 16. Облік ЗЕД : тести для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання  спеціальності 7050106 «Облік і аудит», 2007.

Список рекомендованої літературі з дисціплін:

Фінанси підприємств

 1. Азаренкова Г. М. Фінаси підприємств : навч. посібн. для самост. вивчення дисципліни / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. — 3-тє вид., випр. і доп. — К. : Знання-Прес, 2009. — 299 с.
 2. Гриньова В. М. Фінанси підприємств : навч. посібн. / В.Гриньова. — 3-тє вид., стереот. — К.: Знання-Прес, 2006. — 423 с.
 3. Онисько С. М. Фінанси підприємств : підручник / С. М. Онисько. — Львів, 2006
 4. Податковий кодекс України : від 02.12.2010 № 2755-VI [електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/податковий кодекс
 5. Слав’юк Р.  А. Фінанси підприємств : навч. посібн. / Р. А. Слав’юк. — К. : ЦУЛ, 2002. — 460 с.
 6. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств : навч. посібн. / О. С. Філомоненков. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К. : МАУП, 2008. — 328 с.
 7. Шило В. П. Міжнародні фінанси : теорет.-практичн. посібн. / В. П. Шило. — К. : Кондор, 2010. — 346 с.

Фінанси

 1. Василик О. Д. Теорія фінансів : підручн. / О. Д. Василик. — К. : КНІОС, 2003. — 416 с.
 2. Загорський В. С. Фінанси : навч. посібн. / В. С. Загорський, О. Д. Вовчак, І. Г. Благун, І. Р. Чуй. — К. : Знання, 2006. — 247 с.
 3. Кудряшов В. П. Фінанси : навч. посіб. / В. П. Кудряшов. — Херсон : Олді-плюс, 2006. — 352 с.
 4. Опарін В. М. Фінанси : навч. посібн. / В. М. Опарін. — 3-тє вид., без змін. — К. : КНЕУ, 2006. — 240 с.
 5. Романенко О. Р. Фінанси : підручник. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 312 с.
 6. Теорія фінансів : навч. посібн. / П. М. Леоненко, П. І. Юхименко [ред. О.Д. Василика]. — К. : Центр. навч. літератури, 2005. — 187 с.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)