Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Бурковська Алла Валентинівна

кандидат економічних наук, доцент

 

Бурковська Алла ВалентинівнаУ 1986 році закінчила Одеський інженерно-будівельний інститут з відзнакою. Працювала інженером ПТО МПМК-2 треста «Миколаївсільбуд».

З 1997 року працює в МНАУ. У 1999 році закінчила Миколаївську державну аграрну академію з відзнакою за спеціальністю «Облік і аудит». У 2005 році прийнята на посаду старшого викладача кафедри фінансів Миколаївського державного аграрного університету.

У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК на тему: Становлення та ефективний розвиток регіонального ринку аграрної продукції.

У 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.

 

Дисципліни, які викладає:
 1. «Гроші та кредит» – для здобувачів ступеня вищої освіти 3 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030502 «Економічна кібернетика».
 2. «Казначейська справа» – для здобувачів ступеня вищої освіти 4 курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».
 3. «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції» – для здобувачів ступеня вищої освіти 5 курсу спеціальності 7.03060104, 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
 4. «Фінансова думка України» – для здобувачів ступеня вищої освіти 2 курсу напряму підготовки 6.050508 «Фінанси і кредит».
 5. «Міжнародні фінансові організації»  для здобувачів ступеня вищої освіти 2 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

 

Коло наукових інтересів:

Функціонування і розвиток регіонального ринку аграрної продукції.

Автор 44 наукових статей та 22 науково-методичних праць. Протягом 2016-2017 н.р. підготувала 18 здобувачів вищої освіти, які виступили на науково-теоретичних студентських конференціях та керувала науковою роботою 5 здобувачів вищої освіти при написанні ними наукових статей. Протягом 2016-2017 н.р. керувала науковою роботою двох студентів при написанні ними наукових робіт на конкурс.

З дисципліни «Гроші та кредит» щорічно проводяться наукові семінари: «Ступені захисту валют світу» (2009-2010 н.р.); «Роль дорогоцінних каменів у житті суспільства» (2010-2011 н.р.); «Еволюційний розвиток форм існування грошей» (2011-2012 н.р.); «Історія валют світу» та «Особливості проведення грошових реформ у країнах світу» (2012-2013 н.р.); «Особливості формування грошових систем у країнах світу» (2013-2014 н.р.); «Інфляційні процеси в країнах світу: причини та наслідки» (2014-2015 н.р.); «Міжнародні фінансово-кредитні установи та напрями їх співробітництва з Україною» (2015-2016 н.р.); «Досвід захисту грошових одиниць в країнах світу» (2016-2017 н.р.)

 

Список наукових праць:

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4158-1721
Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ch1vn0AAAAAJ

Навчальні матеріали

 1. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в сучасних умовах : навчальний посібник / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна. — Миколаїв, 2012. — 201 с.

Наукові праці

 1. Становлення та розвиток соціальної відповідальності: зарубіжний та національний досвід / Н. М. Сіренко, А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Сталий розвиток економіки. — 2017. — подано до друку (Індекс Copernicus).
 2. Прогнозування конкурентоспроможності комерційних банків у сучасних умовах / А. В. Бурковська, К. А. Мікуляк // Електронне наукове видання з економічних наук «ModernEconomics». — Випуск №1. — 2017. — С. 9-17.
 3. Систематизація методик визначення фінансової стійкості банківської системи України / О. Ф. Сацура, А. В. Бурковська // ЧНУ, м. Миколаїв. — 2017. — подано до друку
 4. Економічна глобалізація як фактор підвищення конкурентоспроможності банків України / К. А. Мікуляк, А. В. Бурковська // ЧНУ, м. Миколаїв. — 2017. — подано до друку
 5. Соціальна відповідальність ведення бізнесу в Україні / Н. М. Сіренко, А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Вип. 3 (91). — 2016.— С. 13-19.
 6. Вплив фінансової децентралізації на суспільно-економічний розвиток регіонів України / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна, А. Ю. Корабахіна // Актуальні проблеми економіки.
 7. Особливості виникнення і розвитку бірж у країнах світу / А. В. Бурковська, І. Д. Бурковський, Т. І. Лункіна // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць : Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». — Випуск 4 (87). — 2015.
 8. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — 2015. — Випуск 4 (87).
 9. Банківська система України: особливості діяльності сьогодення / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — 2015. — № 3. — С. 3—9.
 10. The development of sociaiiyresponsible bussiness of Ukraine / T. Lunkina, A. Burkovskaya // British journal of science, education and culture – № 1 (7), janyary-june. – volume III. – 2015. – P. 385–391.
 11. Основная роль и особенности развития социальной ответственности в Украине / Т. И. Лункина, А. В. Бурковская // Формирование конкурентоспособной экономики АПК региона: теоретический и практический аспекты : материалы XIII международной научно-практической конференции. — 23-24 сентября 2014 г. — г. Барнаул. — С. 322—324.
 12. Социальная ответственность – одна из основных составляющих экономической безопасности аграрного сектора Украины / А. В. Бурковская, Т. И. Лункина // Интеграция науки и бизнеса в агропромышленном комплексе : международная научно-практическая конференция посвященная 70-летию Курганской ГСХА. — Том 1. — 24-25 апреля 2014. — г. Курган. — С. 97—101.
 13. Аспекти організаційно-економічного забезпечення конкуренто-спроможності сільськогосподарських підприємств / А. В. Бурковська, Д. А. Радько // Кримський економічний вісник. — 2014. — № 1 (08). — С. 79—81.
 14. Звіт про фінансові результати : особливості складання за міжнародними та національними стандартами в Україні / В. Г. Горошко, А. В. Бурковська // Агросвіт. — 2014. — № 1. — С. 34—38.
 15. Стан і перспективи лізингової діяльності в сільському господарстві України / А. В. Бурковська, І. Д. Бурковський, Т. І. Лункіна // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал. — 2013. — № 11. — С. 72—77.
 16. Інновації – перспектива розвитку ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького : Сер. Економічні науки. — Частина  1. — Том 14. — № 1 (51). — 2012. — С. 70—74.
 17. Активізація інвестування сільськогосподарських підприємств / А.В. Бурковська, І.Д. Бурковський // Матеріали ІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», 20-21 січня 2011 р. — Умань : Сочінський, 2011. — Ч. 1.— С. 40—43.
 18. Використання фінансового лізингу на сільськогосподарських підприємствах – запорука ефективного господарювання / А.В. Бурковська, Т.І. Лункіна // Облік і фінанси АПК. — 2011. — №4. — С.125—128.
 19. Інвестування сільськогосподарських підприємств Миколаївщини потребує удосконалення / А.В. Бурковська, І.Д. Бурковський // Економіка АПК. — 2011.
 20. Ціноутворення та цінова політика як фактор стабілізації відтворювальних процесів АПК Миколаївської області / А.В. Бурковська, М.М. Білоус // Інноваційна економіка. — 2010. — №5. — С. 184—187.
 21. Формування матеріально-технічної бази сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / І.Д. Бурковський, А.В. Бурковська //  Вісник аграрної  науки Причорномор´я. — 2009. — № 4(51). — С. 52—57.
 22. Основні напрямки призупинення та зменшення темпів розвитку інфляційних процесів / І.Д. Бурковський, А.В. Бурковська //  Вісник аграрної  науки Причорномор´я. — 2008. — №4(47). — С. 41—45.
 23. Ретроспектива та сучасний стан ринку аграрної продукції Миколаївщини / І.Д. Бурковський, А.В. Бурковська // Економіка АПК. — 2008. — №6. — С.109—113.
 24. Вступ України до СОТ – важлива умова її ефективного  виходу на світовий ринок / І.Д. Бурковський, І.В. Кушнір, А.В. Бурковська // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. У III частинах. Серія : Економічні науки. — Випуск 18.  — Черкаси : ЧДТУ, 2007. — С. 55—68.
 25. Кооперація агротоваровиробників – важливий напрям забезпечення їх ефективного функціонування / І.Д. Бурковський, А.В. Бурковська  //  Ефективність використання ресурсного потенціалу в умовах сталого розвитку сільського господарства. — Харків : Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2007. — №2. — С. 29—34.
 26. Основні напрямки підвищення ефективності експортно-імпортної діяльності в аграрній сфері економіки / І.Д. Бурковський, А.В. Бурковська // Вісник аграрної  науки Причорномор´я. — 2007. — Т.1 — №3(42). — С. 105-111.
 27. Стан та проблеми зовнішньоекономічної діяльності регіону / А.В. Бурковська // Вісник аграрної науки Причорномор´я. — 2007. — №1(39). — С. 56—62.
 28. Методичні аспекти оцінки ефективності маркетингової   діяльності сільськогосподарських підприємств / А.В. Бурковська  // Економіка АПК – 2005. — №11. — С. 117—119.
 29. Ринок аграрної продукції повинен регулюватися державою / А.В. Бурковська // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. — Випуск 13. — Черкаси : ЧДТУ, 2005. — С. 125—127.
 30. Розвиток інфраструктури функціонування ринку аграрної продукції / А.В. Бурковська // Методичні основи сучасного дослідження в аграрній економіці. — Частина 3. Сучасні тенденції еволюції методики економічних досліджень. — м. Житомир. — 2005. — С. 98—101.
 31. Система кредитування аграрного сектору економіки  потребує удосконалення / А.В. Бурковська // Вісник аграрної науки Причорномор´я. — 2005. —  №1(29). — С. 76—81.
 32. Ринку аграрної продукції – належний маркетинг / А.В. Бурковська // Вісник аграрної  науки Причорномор´я. — 2004. — №4(28). — С. 77—84.
 33. Розвиток інтеграційних процесів як важлива умова формування ефективного ринку аграрної продукції / А.В. Бурковська // Економіка АПК. —  2004. — №12. — С.106—109.
 34. Щодо економічної сутності  ринку, проблем  його  розвитку та основних напрямів їх вирішення / А.В. Бурковська // Вісник ХНТУСГ. Економічні науки. Ринкова трансформація економіки АПК. — Випуск 30. — Харків, 2004. — С. 227—231.
 35. Розвивати технічне забезпечення фермерських господарств / І.Д. Бурковський, А.В. Бурковська // Економіка АПК. — 2001. — №10. — С.3—5.
 36. Технічний прогрес – основа ефективної еволюції аграрного виробництва / І.Д. Бурковський, А.В. Бурковська, Е.В. Червен // Вісник аграрної науки Причорномор´я. — 2001. — №13.— С. 95—99.

Участь у конференціях

 1. Застосування овердрафту в Україні / А. В. Бурковська // Матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу МНАУ, 26-28 квітня 2017 р., м. Миколаїв: МНАУ. (подано до друку)
 2. Основні засади розвитку соціальної відповідальності /Н. М. Сіренко, А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, травень 2017 р. — м. Львів.— С.  (подано до друку)
 3. Соціальна відповідальність як інструмент досягнення сталого (збалансованого) розвитку держави / Н. М. Сіренко, А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Цілі сталого розвитку: глобальні  та національні виміри», 5-6 квітня  2017 р. — м. Київ: Академія праці, соціальних відносин і туризму. — С.  (подано до друку)
 4. Основні аспекти корпоративної соціальної відповідальності / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: національні, глобалізацій ні та євро інтеграційні аспекти», 23-25 листопада  2016 р. — м. Миколаїв: МНАУ. — С. (подано до друку)
 5. «Зелена логістика» – невід’ємна складова соціальної відповідальності підприємств» / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Логістичний менеджмент: проблеми та перспективи», 17-18 листопада  2016 р. — м. Умань: УНУС. — С. 26-29.
 6. Про необхідність удосконалення законодавчого регулювання корпоративної соціальної відповідальності в Україні / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах», 22-24 вересня  2016 р. — м. Тернопіль: ТНТУ ім. І. Плюя. — С. 200-202.
 7. Особливості офшорних територій / А. В. Бурковська // Причорноморська регіональна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу МНАУ (м. Миколаїв, Миколаївський національний аграрний університет, 20-22 квітня 2016 р.).
 8. Роль фінансової децентралізації у забезпеченні ефективного розвитку територій / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна, А. Ю. Корабахіна // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Агроекологічні, соціальні та економічні аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій, 26 лютого 2016 р. — Полтава. — С. 99—102.
 9. Розвиток соціально-культурної сфери України за допомогою корпоративної соціальної відповідальності / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації : міжнародна науково-практична конференція, 29 січня 2016 р., Клайпеда (Литва). — С. 96—99.
 10. Закордонний досвід виникнення і розвитку бірж / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів і аспірантів «Фінансово-кредитні відносини в Україні: теорія і практика» (м. Миколаїв, МНАУ, 22 жовтня 2015 р.).
 11. Влияние социальной ответственности на инновационное развитие Украины / А. В. Бурковская, Т. И. Лункина // Формирование инфраструктуры развития регионального АПК : теория и практика : материалы XVI международной научно-практической конференции, Барнаул, 24-25 сентября 2015. — С. 301—303.
 12. Популяризація принципів соціальної відповідальності в суспільстві через освітньо-виховний процес / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Наукові здобутки на шляху до вдосконалення економіки країни : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 серпня 2015. — Частина ІІ. Дніпропетровськ. — С. 26—29.
 13. Розвиток соціальної відповідальності в університетах України / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Науково-економічний розвиток : менеджмент, фінанси та аудит : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 липня, 2015. Ч. 2. — м. Київ. — С. 51—53.
 14. Види та наслідки інфляції / А. В. Бурковська // Матеріали 27-ої студентської науково-теоретичної конференції МНАУ «Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни» 26-28.03.2014 р. м. Миколаїв.
 15. Особливості викладання фінансових дисциплін у вищих навчальних закладах / А. В. Бурковська // Матеріали науково-методичного семінару МНАУ «Формування фінансової обізнаності громадян України: роль системи освіти» 14.03.2014 р. м. Миколаїв.
 16. Членство в ВТО – условие эффективного выхода Украины на мировой рынок / А. В. Бурковская, Т. И. Лункина // Государственное регулирование АПК России в условиях вступления во Всемирную торговую организацию : материалы Международной научно-практической конференции, 5-6 сентября 2013 г., Новосибирск, Россия. — С. 105—110.
 17. Развитие сельского хозяйства Украины при условиях экологизации производства / А. В. Бурковская, Т. И. Лункина // Инновационные подходы в управлении агропромышленным комплексом : материалы XII научно-практической конференции, 2-3 июля 2013 г., Барнаул, Россия. — С. 249—251.
 18. Стан сучасної економіки України / Т. І. Лункіна, А. В. Бурковская // Финансовая система Украины: проблемы и перспективы развития в условиях трансформации соціально-экономических отношений, 16-18 мая 2013 года, Севастополь. — С. 23—24.
 19. Социальная ответственность – одна из основных составляющих экономической безопасности агарного сектора Украины / Т. И. Лункина, А. В. Бурковская // Интеграция науки и бизнеса в агропромышленном комплексе : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию Курганской ГСХА, 24-25 апреля 2014 г.
 20. Банківське кредитування сільськогосподарських підприємств / А. В. Бурковська // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 18-20 квітня, 2012. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — С. 83—85.
 21. Активізація інвестування сільськогосподарських підприємств України / А. В. Бурковська // Актуальні питання сучасної економіки: матеріали ІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції. — Умань, 2011.
 22. Инвестиционная деятельность аграрного сектора экономики Николаевской области / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Научные исследования – основа модернизации сельскохозяйственного производства: международная научно-практическая конференція 9-11 ноября 2011 г. — Тюмень, 2011. — С. 103—106.
 23. Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств Миколаївщини / А. В. Бурковська // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 27-29 квітня. — Миколаїв : МДАУ, 2011.
 24. Лізинг – як один із інструментів підвищення ефективності господарювання аграрного сектору України / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна // Запровадження МСФЗ в Україні: проблеми та перспективи для аграрного сектору : тези доповідей VII міжнародної науково-практичної конференції ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН, 25 листопада 2011 р. — Київ, 2011. — С. 349—351.

Методичні видання

 1. Гроші і кредит : методичні рекомендації для виконання самостійної роботи  здобувачами вищої освіти ступеня «бакалавр» денної форми навчання  спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 2017.
 2. Соціальна відповідальність : методичні рекомендації для виконання практичної роботи здобувачами ступеня вищої освіти «магістр» 5 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання, 2016.
 3. Гроші і кредит : методичні рекомендації для підготовки до тестового вхідного контролю знань для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» 3 курсу напрямів підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання, 2016.
 4. МКРВО : методичні рекомендації для виконання практичної роботи здобувачами ступеня вищої освіти «магістр» 6 курсу спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчаня, 2016.
 5. Фінанси підприємств : методичні рекомендації для проходження виробничої практики студентами 3-го курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» та 6.030509 «Облік і аудит», 2015.
 6. Фінансова думка України : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 2015.
 7. Фінанси підприємств : методичні рекомендації для виконання курсових робіт студентами денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2014.
 8. Фінанси підприємств : робочий зошит студента напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит», 2013.
 9. Гроші та кредит : методичні рекомендації для практичних занять студентів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік», 2013.
 10. Гроші та кредит : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030601 «Менеджмент», 2013.
 11. Гроші та кредит : методичні рекомендації для підготовки до модульних контрольних робіт студентами III курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030601 «Менеджмент», 2012.
 12. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : методичні рекомендації для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 2012.
 13. Фінанси підприємств : методичні рекомендації для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» та 6.030509 «Облік і аудит», 2012.
 14. Гроші і кредит : методичні рекомендації для семінарських та практичних занять для студентів ІІІ курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент», 2011.
 15. Гроші та кредит : методичні рекомендації для тестового контролю знань для студентів економічних спеціальностей за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент», 2011.
 16. Фінанси підприємств : методичні рекомендації для виконання курсових робіт для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509  «Облік і аудит», 2011.
 17. Гроші та кредит : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт для слухачів з перепідготовки заочної форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит», 2010.
 18. Гроші та кредит : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит», 6.050200 «Менеджмент», 2009.
 19. Гроші і кредит : словник термінів для студентів економічного факультету напряму підготовки 6.050100 «Облік і аудит», 6.050200 «Менеджмент організацій», 6.050200 «Менеджмент», 2008.
 20. Гроші і кредит : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.050106 «Облік і аудит», 2007.
 21. Гроші і кредит : методичні вказівки для тестового контролю знань для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит», 7.050201 «Менеджмент організацій», 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 2006.
 22. Гроші та кредит : методичні рекомендації для виконання практичних занять напряму підготовки 6.050106 «Облік і аудит», 6.050201 «Менеджмент організацій» денної та спеціальності 7.050106 «Облік і аудит», 7.050201 «Менеджмент організацій» заочної форми навчання, 2005.

Список рекомендованої літератури з дисциплін:

Гроші та кредит

1. Аранчій В. І. Гроші і кредит : навч. посіб. // В. І. Аранчій. — К. : Ліра-К, 2015. — 364 с.
2. Івасів Б. С. Гроші та кредит : підручник / Б. С. Івасів. — Вид. 3-тє, змін. і доп. — Тернопіль : Карт-бланш; К. : Кондор, 2008 — 528 с.
3. Круш П. В. Гроші та кредит : навч. посібн. / П. В. Круш, В. Б. Алексєєв. — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 216 с.
4. Михайловська І. М. Гроші та кредит : навч. посібн. / І. М. Михайловська, К. Л. Ларіонова. — Львів : Новий Світ-2000, 2006. — 432 с.
5. Вовчак О. Д. Гроші та кредит : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, І. Є. Бучко, З. Р. Костак. — К. : Центр учбової літератури, 2012. — 424 с.
6. Сисоєва К. Ф. Гроші і кредит: у системах і таблицях : навч. посіб. / К. Ф. Сисоєва. — К. : Ліра-К, 2015. — 245 с.
7. Коваленко Д. І. Гроші і кредит: теорія і практика : навч. посіб. / Д. І. Коваленко. — К. : Ліра-К, 2015. — 360 с.

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції

1. Бурковська А. В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в сучасних умовах : навч. посіб. / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна. — К. : ЦУЛ, 2014. — 208 с.
2. Вірван Л. А. Міжнародні розрахунки і валютні операції : навч. посіб. / Л. А. Вірван. – К. : Ліра – К, 2014. – 216 с.
3. Ковальчук К. Ф. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : навч. посіб. / К. Ф. Ковальчук. – К. : Ліра – К, 2013. – 150 с.
4. Божидарнік Н. В. Валютні операції : підруч. / Н. В. Божидарнік. – К. : Ліра – К, 2013. – 698 с.

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)