Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Банківські операції, Кредитування і контроль, Кредитування підприємств, Облік у банках

Підручники, навчальні посібники

 1. Литвин Н. Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ) : підручник / Н. Б. Литвин. — К. : Хай-Тек Прес, 2010. — 608 с.
 2. Табачук Г. П. Фінансовий облік у банках : навч. посіб. / Г. П. Табачук, О. М. Сарахман, Т. М. Бречко. — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 424 с.
 3. Банківські операції : підручник ; за ред. О. В. Дзюблюка. — Тернопіль : Економічна думка, 2009. — 696 с.
 4. Бездітко Ю. М. Валютне регулювання : навч. посіб. / Ю. М. Бездітко, О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. — Херсон : ОЛДІ-плюс, 2009. — 272 с.
 5. Бечко П. К. Основи оподаткування : навч. посіб. / П. К. Бечко. — К. : Центр навч. літ-ри, 2009. — 168 с.
 6. Снігурська Л. П. Облік у банках (у схемах і таблицях) : навч. посіб. / Л. П. Снігурська ; за ред. Л. М. Кіндрацької. — К. : КНЕУ, 2009. — 519 с.
 7. Волкова І. А. Бухгалтерський облік у банках : навч. посіб. / І. А. Волкова, О. Ю. Калініна. — К. : ЦУЛ, 2009. — 520 с.
 8. Банківське кредитування : навчальний посібник / У. В. Владичин; За ред. д.е.н., проф. С. К. Реверчука. — К. : Атіка, 2008.
 9. Боришкевич О. В. Валютне регулювання та контроль : навч. посіб. / [О. В. Боришкевич, І. В. Краснова, В. С. Білошапка та ін.]. — К. : КНЕУ, 2008. — 400 с.
 10. Вовчак О. Д. Кредит і банківська справа : підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейків. — К. : Знання, 2008. — 564 с.
 11. Кіндрацька Л. М. Фінансовий та управлінський облік у банках : підручник / Л. М. Кіндрацька. — К. : КНЕУ, 2008. — 816 с.
 12. Облік і аудит у банках : навч. посіб. / О. Б. Васюренко, Л. Б. Сердюк, О. М. Сидоренко та ін.; За ред. О. Б. Васюренка. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2008. — 623 с.
 13. Прасолова С. П. Кредитування і контроль : навч. посіб. / С. П. Прасолова. — К. : Ліра-К, 2008. — 202 c.
 14. Любунь О. С. Система банківського менеджменту : навч. посіб. / О. С. Любунь. — К. : Кондор, 2007. — 356 с.
 15. Мещеряков А. А. Організація діяльності комерційних банків : навч. посіб. / А. А. Мещеряков. — К. : ЦУЛ, 2007. — 608 с.
 16. Міщенко В. І. Банківські операції : підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. / В. І. Міщенко, Н. Г. Слав’янська, О. Г. Коренєва. — К. : Знання, 2007. — 796 с.
 17. Кіндрацька Л. М. Облік у банках : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Л. М. Кіндрацька, Ю. К. Семеніченко, М. Ю. Тюхляєва. — К. : КНЕУ, 2006. — 404 с.
 18. Васюренко О. В. Облік і аудит у банках : навч. посіб. / О. В. Васюренко. — К. : Знання, 2006. — 613 с.
 19. Герасимович А. М. Облік і аудит в банках : підручник / А. М. Герасимович, Л. М. Кіндрацька, Т. В. Кривов’яз. — К.: КНЕУ, 2005. — 536 с.
 20. Аналіз банківської діяльності : підручник / [А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.] ; за ред. А. М. Герасимовича. — К. : КНЕУ, 2004. — 599 с.

Інтернет-ресурси

 1. Асоціація українських банків [Електронний ресурс] / Association of Ukrainian Banks. — К. : Асоціація українських банків, 2002. — Веб-сайт. — Режим доступу : http://aub.org.ua/. — Мова укр., рос., англ. — Дата останнього доступу: 19.09.2013. — Назва з екрану.
 2. Банки України [Електронний ресурс] / Банки Украины. — К. : Банки України, 2004. — Веб-сайт. — Режим доступу : http://www.ukrbanks.іnfo. — Мова рос. — Дата останнього доступу: 19.09.2013. — Назва з екрану.
 3. Довідник банківських установ України [Електронний ресурс] / Національний банк України; ЗАТ «Софтлайн». — К. : Національний банк України, 2002. — Веб-сайт. — Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/bankdict/banks. — Мова укр., англ. — Дата останнього доступу: 19.09.2013. — Назва з екрану.

Закони

 1. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 19.11.1991 р. №1561-ХІІ (зі змінами) // ВВР. — 1991. — № 47. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
 2. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.1994 р. №185/94-ВР (зі змінами) // ВВР. — 1994. — №40. — Ст. 364. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/185/94-%D0%B2%D1%80
 3. Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності: Закон України від 03.03.1998 р. №47/98-ВР (зі змінами) // ВВР. — 1998. — №34. — Ст. 228. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/147/98-%D0%B2%D1%80
 4. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10.12.1997 р. №710/97-ВР (зі змінами) // ВВР. — 1998. — №15. — Ст. 67. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/710/97-%D0%B2%D1%80
 5. Про фінансовий лізинг: Закон України 16.12.1997 р. №723/97-ВР (в новій редакції від 11.12.2003 р. №1381-IV) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80.
 6. Про оренду землі: Закон України від 06.10.1998 р. №61-XIV (зі змінами) // ВВР. — 1998. — №46—47. — Ст. 280. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/161-14
 7. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. №2121-ІІІ (зі змінами) // ВВР. — 2001. — №5—6. — Ст. 30. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
 8. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05.04.2001 р. №2374-ІІІ (зі змінами та доповненнями) // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — Вип. 5. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2374-14
 9. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. №3480-IV (зі змінами) // ВВР. — 2006. — №31. — Ст. 268. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
 10. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резерву під кредитні ризики в банках України: Затв. Постановою Правління НБУ від 27.12.2007 р. №481 // Офіційний вісник України. — 2008. —№ 6. — С. 18. — Ст. 156. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0048-08
 11. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України: Затв. Постановою Правління Національного банку України 20.10.2004 р. № 495 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. 2004. — Вип. 12. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1425-04
 12. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України: Затв. Постановою Правління НБУ 20.08.2003 р. №335 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — Вип. 11. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1265-05
 13. Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів комерційних банків України: Затв. Постановою Правління Національного банку України 20.12.2005 р. №480 // Офіційний вісник України. — 2006. — №3. — С. 95. — Ст. 100. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0040-06
 14. Інструкція з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України: Затв. постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 р. №520 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2004. — Вип. 3. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0181-07
 15. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затв. Постановою Правління Національного банку України 21.01.2004 р. №22 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2004. — Вип. 5. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04
 16. Інструкція про касові операції в банках України: Затв. Постановою Правління НБУ 01.06.2011 р. №174 // Офіційний вісник України. — 2011. — №51. — С. 379. — Ст. 2046. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0790-11
 17. Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті: Затв. Постановою Правління Національного банку України 16.08.2006 р. №320 // Офіційний вісник України. — 2006. — №36. — С. 32. — Ст. 2507. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0790-11
 18. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Затв. Постановою Правління Національного банку України 12.11.2003 р. №492 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2003. — Вип. 1. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03
 19. Інструкція про порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України поточних і відстрочених податкових зобов’язань та податкових активів: Постанова Правління НБУ від 17.03.2009 р. №140 // Офіційний вісник України. — 2009. — № 26. — С. 65. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0291-09
 20. Інструкція про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними операціями: Затв. Постановою Правління Національного банку України 24.03.1999 р. №136 // Офіційний вісник України. — 1999. — №22. — С. 131. — Ст. 131. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0338-99
 21. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України: Затв. Постановою Правління НБУ 12.12.2002 р. №502 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2003. — Вип. 1. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0021-03
 22. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Затв. Постановою Правління НБУ від 28.08.01 № 368 (зі мінами та доповненнями) // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — Вип. 10. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01
 23. План рахунків бухгалтерського обліку банків України: Постанова Правління НБУ від 17.06.2004 р. №280 // Офіційний вісник України. — 2004. — №30. — С. 286. — Ст. 2033. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0918-04
 24. Положення про валютний контроль: Затв. Постановою Правління Національного банку України 08.02.2000 р. №49 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2000. — Вип. 5. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0209-00
 25. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Затв. Постановою Правління НБУ 15.12.2004 р. №637 // Офіційний вісник України. — 2005. — №3. — С. 186. — Ст. 155. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05
 26. Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами: Затв. Постановою Правління Національного банку України 06.08.2003 р. №325 (із змінами) // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2003. — Вип. 11. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0749-03
 27. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: Затв. Постановою Правління НБУ від 16.12.2002 р. №508 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0174-03.
 28. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України: Постанова Правління НБУ від 30.12.1998 р. №566 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — Вип. 9. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0056-99
 29. Положення про організацію операційної діяльності в банках України: Постанова Правління НБУ від 18.06.2003 р. №254 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2003. — Вип. 8. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0559-03
 30. Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу: Затв. Постановою Правління Національного банку України 14.10.2004 р. №483 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2004. — Вип. 12. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1429-04
 31. Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України та внесення змін до нормативно-правового акта Національного банку України: Затв. Постановою Правління Національного банку України 14.10.2004 р. №484 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2004. — Вип. 12. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG10029.html
 32. Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металах: Затв. Постановою Правління Національного банку України 05.03.2003 р. №82 // Офіційний вісник України. — 2008. — №76. — С. 94. — Ст. 2573. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0910-08
 33. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: Затв. Постановою Правління НБУ 16.12.2002 р. №508 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2003. — Вип. 3. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0174-03
 34. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами: Затв. Постановою Правління НБУ 03.12.2003 р. №516 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2004. — Вип. 2. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1256-03
 35. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями: Затв. Постановою Правління НБУ від 25.01.2012 р. №23. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12
 36. Положення про створення державної реєстрації банків: Затв. Постановою Правління НБУ 31.08.2001 р. №375. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0906-01
 37. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України: Затв. Постановою Правління Національного банку України 18.06.2003 р. №255 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2003. — Вип. 10. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0583-03
 38. Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України: Затв. Постановою Правління Національного банку України 08.04.2005 р. №123 // Офіційний вісник України. — 2005. — №17. — С. 50. — Ст. 913. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0441-05
 39. Правила функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами: Затв. Постановою Правління НБУ 10.08.2005 р. №281 // Офіційний вісник України. — 2005. — №35. — С. 141. — Ст. 2133. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0951-05
 40. Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами: Затв. Наказом ДКЦПФР 12.12.2006 р. №1449 // Офіційний вісник України. — 2007. — №6. — С. 139. — Ст. 235. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0052-07
 41. Положення про глобальний сертифікат емісії цінних паперів у бездокументарній формі: Затв. Рішенням ДКЦПФР 13.09.2006 р. №806 // Офіційний вісник України. — 2006. — № 40. — С. 173. — Ст. 2703. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1091-06
 42. Положення про порядок реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства: Рішення ДКЦПФР 31.07.2012 р. №1073. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1431-12
 43. Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку: Затв. Рішенням ДКЦПФР 16.03.2006 р. №160 // Офіційний вісник України. — 2006. — №15. — С. 314. — Ст. 1140. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0409-06
 44. Порядок реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії: Затв. Рішенням ДКЦПФР 16.06.2009 р. №572 // Офіційний вісник України. — 2009. — №80. — С. 53. — Ст. 2722. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0916-09
 45. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: Затв. Наказом Мінфіну 27.04.2000 р. №92 // Все о бухгалтерском учете. — 2001. — 24 квіт. — № 37 (583). — С. 23—27. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00
 46. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: Затв. Наказом Мінфіну 18.10.1999 р. №242 //Все о бухгалтерском учете. — 2001. — 23 квіт. — № 37 (583). — С. 27—30. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99
 47. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 19.11.1991 р. №1561-ХІІ (зі змінами) // ВВР. — 1991. — № 47. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
 48. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.1994 р. №185/94-ВР (зі змінами) // ВВР. — 1994. — №40. — Ст. 364. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/185/94-%D0%B2%D1%80
 49. Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності: Закон України від 03.03.1998 р. №47/98-ВР (зі змінами) // ВВР. — 1998. — №34. — Ст. 228. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/147/98-%D0%B2%D1%80
 50. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10.12.1997 р. №710/97-ВР (зі змінами) // ВВР. — 1998. — №15. — Ст. 67. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/710/97-%D0%B2%D1%80
 51. Про фінансовий лізинг: Закон України 16.12.1997 р. №723/97-ВР (в новій редакції від 11.12.2003 р. №1381-IV) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80.
 52. Про оренду землі: Закон України від 06.10.1998 р. №61-XIV (зі змінами) // ВВР. — 1998. — №46—47. — Ст. 280. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/161-14
 53. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. №2121-ІІІ (зі змінами) // ВВР. — 2001. — №5—6. — Ст. 30. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
 54. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05.04.2001 р. №2374-ІІІ (зі змінами та доповненнями) // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 2001. — Вип. 5. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2374-14
 55. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. №3480-IV (зі змінами) // ВВР. — 2006. — №31. — Ст. 268. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
 56. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резерву під кредитні ризики в банках України: Затв. Постановою Правління НБУ від 27.12.2007 р. №481 // Офіційний вісник України. — 2008. — № 6. — С. 18. — Ст. 156. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0048-08

Організація обліку

Підручники, навчальні посібники

 1. Бухгалтерський облік [навч. посіб.] / [І. Б. Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська]; За ред. І. Б. Садовської. — К., 2013.
 2. Аудит: організація і методика [навч. посіб.] / [М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна]; За ред. проф. М. Ф. Огійчука. — К. : Алерта, 2012.
 3. Островерха Р. Е. Організація обліку : навч. посіб. / Р. Е. Островерха. — К. : ЦУЛ, 2012. — 555 с.
 4. Утенкова К. О. Аудит : навч. посіб. / К. О. Утенкова. — К. : ЦУЛ, 2011.
 5. Ільіна С. Б. Основи аудиту : навч. посіб. / С. Б. Ільіна. — К., 2009.
 6. Сук Л. К. Організація бухгалтерського обліку : підручник / Л. К. Сук, П. Л. Сук. — К. : Каравела, 2009. — 624 с.
 7. Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах [підручник] / [М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова та ін.]; За ред. проф. М. Ф. Огійчука. — [5-те вид., перероб. і допов.]. — К. : Алерта, 2009. — 1056 с.
 8. Сльозко Т. М. Організація обліку : навч. посіб. / Т. М. Сльозко. — К. : Центр навчальної літератури, 2008. — 224 с.

Інтернет-ресурси

 1. Офіційний сайт Верховної ради України: http://rada.gov.ua/.
 2. Офіційний сайт Державної служби статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 3. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України: http://www.minagro.kiev.ua/.
 4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України: http://www.minfin.gov.ua/.
 5. Офіційний сайт ТОВ «Баланс-Клуб»: http://www.balance.ua/.

Основи наукових досліджень

Підручники, навчальні посібники

 1. Колесников О. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / О. В. Колесников. — К. : Центр учбової літератури, 2011. — 144 с.
 2. Ростовський В. С. Основи наукових досліджень і технічної творчості : підручник (для студентів вищих навчальних закладів) / В. С. Ростовський, Н. В. Дібрівська. — К., 2009. — 96 с.
 3. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсєєв. — 5-е вид. — К. : Професіонал, 2008. — 240 с.
 4. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : підручник / Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. — 2-ге видання, переороб. і доп.; затв. МОН України. — К. : Знання, 2007. — 317 с.
 5. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / В. І. Романчиков. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 254 с.
 6. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / Г. С. Цехмістрова. — К. : Слово, 2003. — 240 с.

Закони

 1. Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 13.12.1991р. №1977-ХІІ [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1977-12.
 2. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 10.12.1991р. №155-ХІІ [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.
 3. Закон України «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки» від 11 липня 201 року №2623-ІІІ [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2623-14.

Податки і податкова система

Навчальні посібники

 1. Бечко П. К. Основи оподаткування  : навч. посіб. / П. К. Бечко, О. А. Захарчук. — [для студ. вищ. навч. закл.] . — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 168 с. http://www.twirpx.com/file/606013/
 2. Чернелевський Л. М. Податковий облік і контроль : навч. посіб. / Л. М. Чернелевський, Т. Ю. Редзюк. — [2-ге вид., перероб. і допов]. — К. : Пектораль, 2006. — 316 с. http://ualibrarium.narod.ru/pravo/podatkove/podob_kontr.html

Закони

 1. Міністерство доходів і зборів України http://minrd.gov.ua/
 2. Податковий кодекс України http://minrd.gov.ua/nk/
 3. Верховна Рада України http://rada.gov.ua/ru
 4. Митний кодекс України  http://zakon.rada.gov.ua/go/4495-17
 5. Закон України «Про державну податкову службу  в  Україні» http://zakon.rada.gov.ua/go/509-12
 6. Наказ Міністерства фінансів України «Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість» http://minrd.gov.ua/nk/rozdil-v--podatok-na-dodanu-vartist/
 7. Наказ  Міністерствадоходів і зборів України«Про затвердження Порядку оформлення  результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного  та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено  на органи державної податкової служби, платниками податків - фізичними особами»  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0607-13
 8. Наказ Міністерствадоходів і зборів України«Про затвердження форми Декларації  акцизного податку, порядку заповнення  та подання Декларації акцизного податку»  http://minrd.gov.ua/nk/rozdil-vi--aktsizniy-podatok-/
 9. Наказ Міністерствадоходів і зборів України«Про затвердження форм податкових розрахунків з плати  за користування надрами» http://minrd.gov.ua/nk/rozdil-xi--plata-za-koristuv/
 10. Наказ Міністерствадоходів і зборів України«Про затвердження форми   Податкової декларації зі збору   у вигляді цільової надбавки  до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх  форм власності» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0036-11
 11. Наказ Міністерствадоходів і зборів України«Про затвердження форми Податкового розрахунку збору за спеціальне використання  лісових ресурсів» http://minrd.gov.ua/nk/rozdil-xvii--zbir-za-spetsial/
 12. Наказ Міністерствадоходів і зборів України«Про затвердження форми Податкової декларації  з плати за землю (земельний податок  та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)» http://minrd.gov.ua/nk/rozdil-xiii--plata-za-zemlyu-/
 13. Наказ Міністерствадоходів і зборів України«Про затвердження форми Податкової декларації з фіксованого  сільськогосподарського податку» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/320-14
 14. Наказ Міністерствадоходів і зборів України«Про затвердження форм податкових декларації  збору за місця для паркування  транспортних засобів та туристичного збору» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0127-13
 15. Наказ Міністерствадоходів і зборів України«Про затвердження Порядку направлення  органами державної податкової служби податкових вимог  платникам податків» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1909-12
 16. Наказ Міністерствадоходів і зборів Українипро затвердження Положення   «Про проведення перевірок стану збереження майна платника податків,  яке перебуває у податковій заставі» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2202-12
 17. Наказ Міністерствадоходів і зборів України«Про затвердження Порядку розстрочення (відстрочення грошових зобов'язань (податкового боргу)    платників податків заставі» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2143-12
 18. Наказ Міністерствадоходів і зборів України«Про затвердження Порядку призначення та звільнення, а також функції та повноваження податкового керуючого» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1430-10
 19. Наказ Міністерствадоходів і зборів України«Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних  та Порядку його ведення» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0201-13
 20. Наказ Міністерствадоходів і зборів України«Про затвердження Порядку формування Реєстру великих платників податків» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1860-12

Електронні ресурси

 1. Конституція України http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 2. Бюджетний кодекс України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
 3. Податковий кодекс України http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 4. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
 5. Закон  «Про державний внутрішній борг України»  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2604-12
 6. Закон  «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2940-12
 7. Закон України «Про державну податкову службу»  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/509-12
 8. Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
 9. Закон України «Про   наукову  і   науково-технічну діяльність»  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1977-12
 10. Закон «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/875-12
 11. Закон України «Про загальну середню освіту» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-14
 12. Закон «Про Рахункову палату Верховної Ради України» http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/18/98-%D0%B2%D1%80
 13. Закон України «Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/203/98-%D0%B2%D1%80
 14. Закон України «Про страхування»  http://torgoil.com.ua/zakony/zakon-ukrayini-pro-strahuvannya.html
 15. Закон «Про фінансування дорожнього господарства України» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1562-12
 16. Закон України  «Про державну підтримку малого підприємництва»  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2063-14
 17. Закон України «Про вищу освіту» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2984-14
 18. Білик М. Д., Золотько І. А. «Податкова система України» Навч.-метод, посібник.- К.: КНЕУ,  2006.-  190 с. http://www.twirpx.com/file/103373/
 19. Боринець С. Я. «Міжнародні валютно-фінансові відносини» Підручник.- 2-ге вид. перероб. й доп.- К.: т-во Знання, КОО. 2007.- 305 с. http://www.twirpx.com/file/79707/
 20. Василик О. Д., Павлюк К. В. «Державні фінанси України» Підручник.- К.: НІОС.- 2006.-  608 с http://proeconomic.ru/konspekty_lekcij/bjudzhetna_sistema_kon/1214-derzhavn-fnansi-ukrayini-vasilik-od-pavlyuk-kv-1997.html
 21. Вісник податкової  служби  України.   Журнал Міністерства доходів та зборів http://www.visnuk.com.ua/
 22. Деркач М., Гордєєва Л. Бюджет і бюджетний процес в Україні: Навч. посібник.— Дніпропетровськ, Пороги, 2004.- 256 с.
 23. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д'яконова І. І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник.- К.: Наукова думка, 2006.- 303 с. http://www.twirpx.com/file/65858/
 24. Кравченко   В.   І.   Місцеві   фінанси   України: Навч. посібник.- К.: Т-во «Знання», КОО, 2006. http://ualibrarium.narod.ru/econ/finansi/1x0/miscevi-finansi-ukraini-kravchenko.html
 25. Кравченко В. І. Фінанси місцевих органів влади України, - Основи теорії і практики.- К.: НДФІ.-  2007. http://lib.detut.edu.ua/fem/finansy/1183.pdf
 26. Пасічник Ю.В. Бюджетна система: Навчальний посібник. - Черкаси: Відлуння, 2005.- С. 376. http://pidruchniki.ws/00000000/finansi/byudzhetna_sistema_ukrayini_-_pasichnik_yuv
 27. Соколовська А. М. Податкова система України: теорія та практика становлення.- К.:  НДСІ,  2005.- 372с. http://www.br.com.ua/referats/dysertacii_ta_autoreferaty/36366-1.html
 28. Фінанси України. Науково-теоретичний журнал Міністерства фінансів України. http://ndfi.minfin.gov.ua/index.php?page_id=158
 29. Державні фінанси України. Василик О.Д., Павлюк К.В. 2004 рік http://www.twirpx.com/file/587961/
 30. Державні фінанси. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. 2006
 31. Бюджетна система України. Юрій С.І., Бескид Й.М. 2005 http://www.twirpx.com/file/585080/
 32. Фіскальна політика. Дзюбик С.Д. 2004
 33. Черенько Л. М. Оцінка масштабів та рівня бідності населення України.- К., 2007.- С. 80.
 34. Юрій С.І., Бескид Й.М. Державний бюджет України. Навчальний посібник. - Тернопіль:  ТАНГ, 2007.
 35. http://finance.mnau.edu.ua/ – веб-сайт кафедри фінансів Миколаївського національного аграрного університету.
 36. http://pidruchniki.ws/ – бібліотека українських підручників.
 37. http://rada.gov.ua/ – офіційний веб-сайт Верховної Ради України.
 38. http://www.me.gov.ua/ – офіційний веб-сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
 39. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського.
 40. http://nssmc.gov.ua/ – офіційний веб-сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 41. http://www.ukrbanks.info/ – все про банки в Україні.
 42. http://www.ukrstat.gov.ua/ – офіційний веб-сайт Державної служби статистики.
 43. Офіційний сайт Верховної ради України  http://portal.rada.gov.ua.
 44. Офіційний сайт Міністерства доходів і зборів України http://minrd.gov.ua/
 45. Офіційний сайт Державної податкової служби у Миколаївській області http://mk.minrd.gov.ua/
 46. Офіційний сайт Державної митної служби України  http://minrd.gov.ua/
 47. Віртуальний університет Міністерства фінансів України http://edu.minfin.gov.ua/
 48. Сайт інтернет-проекту «Податки та бізнес» http://tax-ua.it-blogs.com.ua/
 49. Інтернет представництво журналу «Вісник податкової служби України» http://www.visnuk.com.ua

Страхування

Підручники, навчальні посібники, довідники

 1. Базилевич В. Д. Страхова справа : підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. — К. : Знання, 2011. — 203 с.
 2. Плиса В. Й. Страхування : [навч. посіб.] / В. Й. Плиса. — К. : Каравела, 2010. — 464 с.
 3. Яворська Т. В. Страхові послуги : [навч. посіб.] / Т. В. Яворська, С. К. Реверчук. — К. : Знання, 2010. — 350 с.
 4. Вовчак О. Д. Страхування : [навч. посіб.] / О. Д. Вовчак — Л. : Новий Світ – 2000, 2004. — 480 с.
 5. Зеркалов Д. В., Доманський В. А. Транспортне страхування : довідник / За редакцією Д. В. Зеркалова. — К. : Основа, 2004. — 568 с.
 6. Страхування : підручник / Керівник авт. колективу і наук, ред. С. С. Осадець. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2002. — 599 с.

Закони

 1. Правила розміщення страхових резервів із страхування життя: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1626-04.
 2. Правила формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0019-05.
 3. Про встановлення розміру плати за видачу ліцензії на проведення конкретного виду страхування: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/286-2005-%D0%BF.
 4. Про затвердження розміру базового страхового платежу за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1619-04.
 5. Про заходи впливу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0817-03.
 6. Про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/959-96-%D0%BF.
 7. Про обов’язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/953-2003-%D0%BF.
 8. Про обов’язкове страхування цивільної-правової відповідальності власників наземного транспорту : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5090-17.
 9. Про особливі умови діяльності страхових брокерів: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1662-99-%D0%BF.
 10. Про особливості забезпечення правонаступництва за укладеними договорами страхування у разі реорганізації страховиків: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0776-04.
 11. Про порядок і правила обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду що може бути заподіяна третім особам: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/944-2002-%D0%BF.
 12. Про порядок і правила провадження діяльності страховими посередниками: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP961523.html.
 13. Про порядок і правила проведення бов`язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому природньому середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів страхуванням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1219-2002-%D0%BF.
 14. Про порядок і правила проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/733-2002-%D0%BF.
 15. Про порядок і правила проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищенної небезпеки , включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкт, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1788-2002-%D0%BF.
 16. Про порядок і правила проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володіння зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/402-2002-%D0%BF.
 17. Про порядок і правила формування, розміщення та обліку страхових резервів з обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, затвердженні: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/953-2003-%D0%BF.
 18. Про порядок і умови обов’язкового й особистого страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/232-95-%D0%BF.
 19. Про порядок надання страховикам (цедентами, перестрахувальниками) інформації про укладенні договори перестрахування із страховиками (перестраховиками) нерезидентами до Держфінпослуг: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0777-04.
 20. Про порядок та вимоги щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/124-2004-%D0%BF.
 21. Про порядок та правила обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1535-2002-%D0%BF.
 22. Про порядок та умови обов’язкового державного страхування державних виконавців: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1292-98-%D0%BF.
 23. Про порядок та умови обов’язкового страхування державного страхування спортсменів вищих категорій: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/378-95-%D0%BF.
 24. Про порядок, умови видачі та розміри кредитів страхувальниками, які уклали договори страхування життя: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1615-04.
 25. Про реєстрацію страхових та пере страхових брокерів і введення і ведення державного реєстру страхових та пере страхових брокерів: http://forinsurer.com/public/04/07/05/1388.
 26. Про розміри страхових платежів за міжнародними договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5-2005-%D0%BF.
 27. Про товариство взаємного страхування: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/132-97-%D0%BF.

Управлінський облік

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій
 1. Карпенко О. В. Управлінський облік : навч. посіб. [Текст] /  О. В. Карпенко, Д. В. Карпенко. — К. : Центр учбової літератури, 2012. — 296 с.
 2. Огійчук М. Ф. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами : підручник / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова та ін. / За ред. проф. М. Ф. Огійчука. — 6-те вид., перероб. і допов. — К. : Алерта, 2011. — 1042 с.
 3. Атамас П. Й. Управлінський облік : навчальний посібник [текст] / П. Й. Атамас. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 440 с.
 4. Базась М. Ф. Основи бухгалтерського (фінансового) та внутрішньогосподарського(управлінського) обліку : навч. посіб. / М. Ф. Базась, Є. Ф. Базась, М. М. Матюха. — 2-ге вид., стереотип. — К. : МАУП, 2007. — 182 с.
 5. Конспект лекцій з дисципліни «Управлінський облік» / П.Й. Атамас. — Дніпропетровськ : ДУЕП, 2005. —168 с.

Законодавчо-нормативна база

 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України [Електронний ресурс] : від 16.07.1999 № 996-XIV. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14
 2. П(С)БО 7 «Основні засоби» затверджене наказом МФУ від N 92 від 27.04.2000 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00
 3. П(С)БО 9 «Запаси» затверджене наказом МФУ від від 20 жовтня 1999 р. N 246 Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO9.aspx
 4. П(С)БО 16 «Витрати», затверджене наказом МФУ від від 31 грудня 1999 р. N 318 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO16.aspx

Фінанси

Електронні ресурси

 1. Міністерство фінансів України : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.
 2. Президент України : офіційне інтернет-представництво : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://prezident.gov.ua.
 3. Урядовий портал : веб-портал органів виконавчої влади України : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua//control.
 4. Верховна Рада України : офіційний веб-портал : [Електронний ресурс].— Режим доступу : http://rada.gov.ua/control.
 5. Державна фінансова інспекція України : офіційний сайт : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index.
 6. Міністерство доходів і зборів України : офіційний сайт : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://minrd.gov.ua.
 7. Комітет Верховної Ради з питань бюджету : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://budget.rada.gov.ua/kombjudjet/control/uk/index.
 8. Державна Казначейська служба України : офіційний сайт : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://treasury.gov.ua/main/uk/index.
 9. Міністерство економічного розвитку і торгівлі : офіційний сайт : [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.me.gov.ua.
 10. Рахункова Палата України : офіційний сайт: [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/177362?cat_id=38967.
 11. Вестник налоговой службы Украины [Електронный ресурс]. — Режим доступа : www.visnuk.com.ua.
 12. Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.bank.gov.ua.
 13. Деньги : информационно-аналитическая газета [Електронный ресурс]. — Режим доступа : www.dengi-info.com.
 14. Казна України : всеукраїнськийнауково-практичний журнал [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.treasury.gov.ua.
 15. Податкова правда : видання асоціації платників України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.ppravda.com.ua.
 16. Облік і фінанси : науково-виробничий журнал [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.afi.org.ua.
 17. Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.dkrs.gov.ua.

Фінанси підприємств

Електронні ресурси

 1. Податковий Кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст. 112) від 02.12.2010 № 2755-VI // Веб-ресурс : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 2. Про банки і банківську діяльність Верховна Рада України; Закон від 07.12.2000 № 2121-III // Веб-ресурс : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.
 3. Про відпустки Верховна Рада України; Закон від 15.11.1996 № 504/96-ВР // Веб-ресурс : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80.
 4. Про внесення змін до Закону України "Про банкрутство" Верховна Рада України; Закон від 30.06.1999 № 784-XIV // Веб-ресурс : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/784-14.
 5. Про господарські товариства Верховна Рада України; Закон від 19.09.1991 № 1576-XII // Веб-ресурс : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12.
 6. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності Верховна Рада України; Закон від 23.09.1999 № 1105-XIV // Веб-ресурс : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1105-14.
 7. Про заставу Верховна Рада України; Закон від 02.10.1992 № 2654-XII // Веб-ресурс : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2654-12.
 8. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування Верховна Рада України; Закон від 08.07.2010 № 2464-VI // Веб-ресурс : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.
 9. Про іпотеку Верховна Рада України; Закон від 05.06.2003 № 898-IV // Веб-ресурс : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/898-15.
 10. Про Національний банк України Верховна Рада України; Закон від 20.05.1999 № 679-XIV // Веб-ресурс : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/679-14.
 11. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування Верховна Рада України; Закон від 09.07.2003 № 1058-IV // Веб-ресурс : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1058-15.
 12. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття Верховна Рада України; Закон від 02.03.2000 № 1533-III // Веб-ресурс : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1533-14.
 13. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та та витратами,зумовленими похованням Верховна Рада України; Закон від 18.01.2001 № 2240-III // Веб-ресурс : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2240-14.
 14. Про недержавне пенсійне забезпечення Верховна Рада України; Закон від 09.07.2003 № 1057-IV // Веб-ресурс : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1057-15.
 15. Про обіг векселів в Україні Верховна Рада України; Закон від 05.04.2001 № 2374-III // Веб-ресурс : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2374-14.
 16. Про оплату праці Верховна Рада України; Закон від 24.03.1995 № 108/95-ВР // Веб-ресурс : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80.
 17. Про особисте селянське господарство Верховна Рада України; Закон від 15.05.2003 № 742-IV // Веб-ресурс : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/742-15.
 18. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні Верховна Рада України; Закон від 05.04.2001 № 2346-III // Веб-ресурс : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2346-14.
 19. Про прожитковий мінімум Верховна Рада України; Закон від15.07.1999 № 966-XIV // Веб-ресурс : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/966-14.
 20. Про сільськогосподарську кооперацію Верховна Рада України; Закон від 17.07.1997 № 469/97-ВР // Веб-ресурс : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80.
 

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)