Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Мікуляк Катерина Анатоліївна

асистент

 

У 2018 році закінчила Миколаївський національний аграрний університет та отримала диплом з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» (професійна кваліфікація – магістр з фінансів, банківської справи та страхування).

У 2014 році закінчила курсову підготовку у Миколаївському національному аграрному університеті та здобула робітничу кваліфікацію «Оператор комп’ютерного набору».

У квітні 2018 року прийнята на посаду лаборанта кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

З вересня 2018 року – асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

 

Дисципліни, які викладає:
 1. «Податкова система зарубіжних країн» – для здобувачів ступеня вищої освіти IV курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».
 2. «Оподаткування за видами діяльності» – для здобувачів ступеня вищої освіти IV курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».
 3. «Податковий контроль» – для здобувачів ступеня вищої освіти VI курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
 4. «Фінанси» – для здобувачів ступеня вищої освіти III курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування».
 5. «Фінанси підприємств» – для здобувачів ступеня вищої освіти III курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування».
 6. «Фінансовий контролінг» – для здобувачів ступеня вищої освіти V курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справи та страхування».
 7. «Страхування» – для здобувачів ступеня вищої освіти IІІ курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування».
 8. «Страхові послуги» – для здобувачів ступеня вищої освіти ІV курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».
 9. «Бюджетна система» – для здобувачів ступеня вищої освіти ІV курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит».
 10. «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання» – для здобувачів ступеня вищої освіти IV курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».

 

Список наукових праць:

Наукові праці

 1. Економічна глобалізація як фактор підвищення конкурентоспроможності банків України / К. А. Мікуляк, А. В. Бурковська // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Т. 285. – Вип. 273. Серія : Економіка. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2016. – С. 32-37. (0,8125 друк. арк.)
 2. Прогнозування конкурентоспроможності комерційних банків у сучасних умовах / А. В. Бурковська, К. А. Мікуляк // Електронне наукове видання з економічних наук «Modern Economics». — Випуск №1. — 2017. — С. 9-17.(0,875 друк. арк.)
 3. Застосування кластеризації для визначення конкурентних переваг банківських установ / К. А. Мікуляк // Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics». – 2017. – №6. – С. 153-161. (0,875 друк. арк.)

Участь у конференціях

 1. Конкурентоспроможність банків України в умовах економічної глобалізації / К. А. Мікуляк, А. В. Бурковська // Матеріали Міжнародної наук.–практ. конф. : Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання : національні, глобалізаційні та євроінтеграційні аспекти (м. Миколаїв, 23-25 листопада 2016 р.). – Миколаїв : МНАУ, 2016. – С. 205-208.
 2. Фінансовий контролінг як складова системи управління фінансовою діяльністю підприємства / К. А. Мікуляк, Н. О. Шишпанова // Матеріали Міжнародної наук.–практ. конф. : Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання : національні, глобалізаційні та євроінтеграційні аспекти (м. Миколаїв, 23-25 листопада 2016 р.). – Миколаїв : МНАУ, 2016. – С. 150-153.
 3. Забезпечення конкурентоспроможності банківської установи за допомогою інновацій / К. А. Мікуляк, А. В. Бурковська // Сучасні тенденції розвитку світової економіки : програма ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – м. Харків, 26 травня 2017 р.
 4. Методологія кластеризації бізнес-моделей комерційних банків України / К. А. Мікуляк, А. В. Бурковська // Трансформація фінансової системи України : тенденції та перспективи розвитку : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 20-21 листопада 2017 р.). – Миколаїв : МНАУ, 2017. – С. 21-23.
 5. Критерії оцінки конкурентоспроможності комерційних банків України / К. А. Мікуляк, А. В. Бурковська // Матеріали 29-ї студ. наук.-теор. конф. «Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни», 22-24 березня 2017 р. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – С. 96-98.
 6. Вплив соціальної відповідальності на конкурентоспроможність банківських установ / К. А. Мікуляк, Т. І. Лункіна // Матеріали 29-ї студ. наук.-теор. конф. «Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни», 22-24 березня 2017 р. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – С. 111-113.
 7. Стан та перспективи вирішення екологічних проблем / К. А. Мікуляк, О. В. Довгаль // Матеріали 29-ї студ. наук.-теор. конф. «Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни», 22-24 березня 2017 р. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – С. 222-224.
 8. Групування однорідних кластерів банківських установ за методом карт Кохонена / К. А. Мікуляк // Матеріали І міжнародної студентської наукової конференції «Молодь, наука, бізнес». – МНАУ. – 2017. – С. 168-171.

Список рекомендованої літератури з дисциплін:

Податковий контроль

 1. Іванов Ю. Б. Податковий контроль : підручник / Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк. — К. : Атіка, 2006. — 920 с.
 2. Педь І. В. Податковий контроль: економіко-правова характеристика податків : навч. посіб. / І. В. Педь, ред. Ю. М. Лисенкова. — К.: Знання, 2007. — 192 с.
 3. Податковий контроль : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [І. О. Лютий, Л. М. Демиденко, М. В. Романюк та ін.]; За ред. І. О. Лютого. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 456 с.
 4. Сіренко Н. М. Робочий зошит з дисципліни «Податковий контроль»: для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання підготовки спеціальності 6.050.106 «Облік і аудит» / Н. М. Сіренко. — МНАУ. — 2011. — 23 с.).
 5. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page.
 6. Митний кодекс України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=92–15.

Податкова політика

 1. Податковий кодекс України : закон України від 02 грудня 2010 р. № 2755–VI / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 2. Слатвінська М. О. Податкова система : навч. посіб. / М. О. Слатвінська, О. Ю. Дубовик. — Одеса: ОНЕУ, 2013. — 202 с.
 3. Калінеску Т. В. Адміністрування податків : навч. посіб. / Т. В. Калінеску, В. О. Корецька-Гармаш, В. В. Демидович. — К. : Центр учбової літератури, 2013. — 290 с.

Фінанси

 1. Бюджетний кодекс України : закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
 2. Василик О. Д. Теорія фінансів : підручник / О. Д. Василик. — К. : НІОС, 2003. — 416 с.
 3. Кудряшов В. П. Фінанси : навч. посібн. / В. П. Кудряшов. — Херсон : Олді-плюс, 2006. — 352 с.
 4. Опарін В. М. Фінанси : навч. посібн. / В. М. Опарін. — 3-тє вид., без змін. — К. : КНЕУ, 2006. — 240 с.
 5. Онисько С. М. Фінанси підприємств : підр. / С. М. Онисько, М. П. Марич. — Львів : Магнолія-плюс, 2006. — 367 с.

Фінанси підприємств

 1. Азаренкова Г. М. Фінаси підприємств : навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. — 3-тє вид., випр. і доп. — К. : Знання-Прес, 2015. — 299 с.
 2. Гриньова В. М. Фінанси підприємств : навч. посіб. 3-тє вид., стереот. / В. М. Гриньова. — К. : Знання-Прес, 2006. — 423 с.
 3. Онисько С. М. Фінанси підприємств : підручник / С. М. Онисько, М. П. Марич. — Львів : Магнолія-плюс, 2006. — 367 с.

Страхування

 1. Базилевич В.Д. Страхування : підручник / В. Д. Базилевич. — К. : Знання, 2012. — 1019 с.
 2. Говорушко Г. А. Страхові послуги : [навч. посіб.] / Г. А. Говорушко. — К. : Центр навчальної літератури, 2011. — 400 с.
 3. Говорушко Т. А. Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефективного розвитку : монографія / Т. А. Говорушко, В. М. Стецюк, О. Ю. Толстенко. — К. : Центр учбової літератури, 2012. — 168 с.
 4. Долгошея Н.В. Страхування в запитаннях і відповідях : підручник / Н. В. Долгошея. — К. : Знання, 2010. — 543 с.
 5. Дорошенко С. Л. Зростання капіталізацїі страхових компаній у контексті глобалізаційних законодавчих змін / С. Л. Дорошенко // Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації : зб. мат-в ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10, 11 квітня 2014 р., м. Київ). — К. : Лазурит Поліграф, 2014. — С. 103—105.
 6. Закон України «Про страхування» від 4 жовтня 2001 р. №2745-ІІІ [Електроний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96

Бюджетна система

 1. Бабич Т. С. Макрофінансове бюджетування : навч. посібн. / Т. С. Бабич, Т. В. Жибер ; за наук. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ, 2011. — 311 с.
 2. Базилевич В. Д. Державні фінанси : навч. посібн. В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик ; за заг. ред. В. Д. Базидевича. — 2-ге вид., доп, і перероб. — К. : Атака, 2004. — 368 с.
 3. Василик О. Д. Бюджетна система України : підручник / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 544 с.
 4. Вахненко Т. П. Зовнішні боргові зобов'язання у системі світових фінансово-економічних відносин / Т. П. Вахненко. — К. : Фенікс, 2006. — 536 с.
 5. Зайчикова В. В. Місцеві фінанси України та європейських країнах / В. В. Зайчикова. — К. : НДФІ, 2007. — 300 с.

 

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)