Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Мельник Ольга Іванівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Мельник Ольга ІванівнаУ 2001 році вступила до Миколаївського державного аграрного університету (нині – МНАУ) на економічний факультет. У 2006 році здобула кваліфікацію магістра економіста з бухгалтерського обліку і фінансів та отримала диплом з відзнакою.

З вересня 2006 р. працювала на посаді асистента кафедри бухгалтерського обліку, з жовтня 2010 р. – асистента кафедри фінансів і кредиту Миколаївського НАУ.

З грудня 2012 р. по квітень 2015 р. навчалась в аспірантурі Миколаївського НАУ. У 2015 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Розвиток аграрного сектора економіки України на засадах інноваційного підприємництва». З лютого 2017 р. переведена на посаду доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування МНАУ.

Відповідальний секретар приймальної комісії МНАУ – з 2016 по 2018 роки.

Загальний стаж – 12 років, науково-педагогічний – 12 років. Загальна кількість публікацій – 64, наукових праць – 46, навчально-методичних розробок – 18.

 

Напрями наукових досліджень:

Розвиток інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки.

 

Дисципліни, які викладає:
 1. Організація бухгалтерського обліку, І курс освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Облік і оподаткування».
 2. Аудит банківської діяльності, IV курс напряму підготовки «Фінанси і кредит».

 

Основні наукові публікації:

Мельник О.І. – статті у науковому журналі "Вісник аграрної науки Причорномор´я" / "Ukrainian Black Sea region agrarian science" з 2013 року.

 1. Мельник О. І. Запровадження фінансових інновацій у вітчизняній банківській практиці / О. І. Мельник, О. А. Боднар // Modern Economics. - 2018. - № 8. - С. 102-111.
 2. Сіренко Н. М. Креативний клас у формуванні економіки знань / Н. М. Сіренко, О. І. Мельник, І. В. Баришевська // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2018. – Вип.1 (97). - С. 45-54.
 3. Sirenko N. Prospects for implementing participatory budgetingas an effective instrument for implementingbudgetary policy at the local level / N. Sirenko, O. Melnyk, N. Shyshpanova // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. - Vol. 4. - No. 2. - Р. 222-228.
 4. Перков В. В. Фінансовий механізм діяльності аграрних підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Перков, П. А. Добровольський, О. І. Мельник // Modern Economics. – 2018. – № 7. – С. 131-138. – Режим доступу : https://modecon.mnau.edu.ua/financial-mechanizm-of-agricultural-enterprises-activity/
 5. Мельник О. І.Аналіз сучасного стану страхового ринку в Україні [Електронний ресурс] / О. І. Мельник, Л. А. Кульбачна, М. С. Жулім // Modern Economics. – 2018. – № 7. – С. 107-113. – Режим доступу : https://modecon.mnau.edu.ua/analysis-of-the-current-state-of-insurance-market-in-ukraine/
 6. Мельник О. І. Сучасні підходи до оптимізації податків / О. І. Мельник // Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб‘єктів господарювання: освітньо-наукові та виробничі засади : матеріали ІІ міжнарод. наук.-практ. конф., 22-24 листопада 2017 р., Миколаїв. - Миколаїв : МНАУ, 2017. – С.122-125.
 7. Мельник О. І. Оцінка інфраструктури підтримки інноваційного підприємництва [Електронний документ] / О. І. Мельник // Modern Economics. – 2017. – Вип. 1. – С. 31-37. – Електр. текст. дані. – https://modecon.mnau.edu.ua/issue/1-2017/UKR/melnik.pdf.
 8. Syrtseva S. Infrastructure activation of innovative development of Ukrainian agrarian sector / S. Syrtseva, O. Melnyk // Baltic Journal of Economic Studies. – 2017. – Vol.3. – № 5. – P. 400-406.
 9. Melnyk О. Features of influence of innovative entrepreneurship on the development of agricultural sector of economy / О. Melnyk, O. Bodnar, O. Pokrovska // Mechanism of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations: collective monograph / editedby M. Bezpartochnyi / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2017. – Vol. 4. – 119-127 pp.
 10. Стан та перспективи розвитку страхового ринку в Україні / О.І. Мельник, М.С. Жулім, Л.А. Кульбачна // Молодий вчений. – 2017. – № 12 (52). – С. 724–726.
 11. Оцінка інфраструктури підтримки інноваційного підприємництва / О. І. Мельник // Modern economics (Електронне наукове фахове видання). – 2017. – Вип. 1. – С. 31-37.
 12. Роль бизнес-инкубаторов в развитии инновационного предпринимательства / О. И. Мельник // Сборник статей V международного форума молодых ученых «Молодежь для науки и инноваций: разработки и перспективы», Гомель.  2016.  С. 3437.
 13. Мельник О. І. Освітні інновації як один із напрямів модернізації освітнього простору аграрних ВНЗ / О.І. Мельник, І.В. Парфьонова // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – 2016. – Вип. 88. – Ч. 1. – С. 80–83.
 14. Формування ефективного інфраструктурного забезпечення інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки / О. І. Мельник // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін.  Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015.  Том 21.  № 1.  С. 98105.
 15. Мельник О. І. Венчурне фінансування як фактор розвитку інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки / О. І. Мельник // Вісник аграрної науки Причорномор’я.  2015.  Вип. 3 (86).  С. 3340.
 16. Напрями вдосконалення обліку розрахунків з бюджетом сільськогосподарських підприємств / О. І. Мельник, Ю. О. Щербина // Глобальні та національні проблеми економіки (Електронне наукове видання).  2015.  Вип. 8.  С. 721723.
 17. Напрями та методи оптимізації витрат підприємства у ринкових умовах / Ю.Є. Гоцелюк, М.О. Янюк, О. І. Мельник // Глобальні та національні проблеми економіки (Електронне наукове видання).  2015.  Вип. 8.  С. 11291132.
 18. Мельник О. І. Методичні засади побудови та оцінки науково-інноваційного профілю аграрного сектора економіки / О. І. Мельник // Вісник аграрної науки Причорномор’я.  2014.  Вип. 4 (81).  С. 6775.
 19. Оцінка системи інноваційного підприємництва за міжнародними рейтингами / О. І. Мельник // Агросвіт.  2014.  № 24.  С. 6366.
 20. Роль кадрового потенціалу у розвитку інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки / О. І. Мельник // Інвестиції: практика та досвід .  2014.  № 24.  С. 145148.
 21. Мельник О. Тенденції інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України / О. І. Мельник / Instytucjonalne Otoczenie Biznesu : I Międzynarodową Konferencję Innowacyjność-Przedsiębiorczość-Rozwój, Kielce, 29-30 maja 2014 roku.  Kielce, 2014.  С. 216222.
 22. Scientific and educational component as a basis in the system of innovative entrepreneurship in the agrarian sector of economy / O. Melnyk // Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Świat – Polska ; Region Świętokrzyski; Kielce, 2014.  Р. 387395.
 23. Organizational and economic mechanism of innovative entrepreneurship development in the agrarian sector / Inna Baryshevska, Olga Melnyk // Australian Journal of Scientific Research, 2014, No. 1. (5) (January-June). Volume II. "Adelaide University Press". Adelaide, 2014. — P. 482—488.
 24. Сіренко Н. М. Сучасні ідеологічні типи підприємців в аграрному секторі економіки / Н. М. Сіренко, О. І. Мельник // Науковий Вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. — Том 16. — № 1 (58). — Частина 2. — 2014, С. 152—156.
 25. Эффективные подходы к развитию предприятий, отраслей, комплексов : в 3 кн. : монография / [Р. Н. Аксенова, А. В. Бабикова, А. А. Бессонова и др.].  Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2013.  Кн. 3.  172 с. Інноваційне підприємництво як складова стратегії розвитку аграрного сектора економіки / Н. М. Сіренко, О. І. Мельник.  С. 622.
 26. Бюджетно-податкове стимулювання інноваційного розвитку аграрного сектора економіки / Н. Сіренко, О. Мельник // Економіст. — 2013. — №4. — С. 28—32.
 27. Активізація інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки: проблеми і пріоритети / О.І. Мельник // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки. — Мелітополь,  2011.
 28. Инновационное предпринимательство как фактор развития аграрного сектора экономики / О.І. Мельник // Збірник Білоруського державного аграрного технічного університету, 2011.
 29. Фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва в Миколаївській області / О.І. Мельник // Регіональна бізнес-економіка та управління. — Вінниця, 2011.

Участь у конференціях

 1. Сучасні підходи до оптимізації податків / О.І. Мельник // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: освітньо-наукові та виробничі засади», 22-24 листопада 2017 р. – м. Миколаїв. – МНАУ.
 2. Мельник О. І. Розвиток інноваційного підприємництва як явища суспільства знань [Електронний ресурс] / О. І. Мельник // Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: національні, глобалізаційні та євроінтеграційні аспекти : матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Миколаїв, 23-25 листопада 2016 року. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – С. 255–257.
 3. Напрями удосконалення науково-освітнього середовища розвитку аграрного сектора економіки / О.І. Мельник / Тези доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні», 20-22 квітня 2016 р., м. Миколаїв.  Миколаїв: МНАУ, 2016.
 4. Освітні інновації як один із напрямів модернізації освітнього простору навчальних закладів / І.В. Парфьонова, О.І.Мельник // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього простору навчальних закладів», 18 травня 2016 р.  м. Київ.
 5. Складові інституціонального аналізу розвитку інноваційного підприємництва / О.І. Мельник // Матеріали ІІ Міжнародного наукового форуму «New economics», 1-11 листопада 2015 р.  м. Краків.
 6. Проблемні аспекти обліку витрат виробництва у сільськогосподарських підприємствах України / О.І. Мельник, Ю.Є. Гоцелюк // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів і аспірантів «Фінансово-кредитні відносини в Україні: теорія і практика», 22 жовтня, 2015 р.  м. Миколаїв.
 7. Сучасні підходи до формування інноваційних профілів / О. І. Мельник / Тези доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні», 23-25 квітня 2014 р., м. Миколаїв. –– Миколаїв : МНАУ, 2014.
 8. Формування інноваційної інфраструктури як середовища розвитку інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки / О. І. Мельник / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Аграрна наука та вихід на сучасні ринки ЄС”, 28-29 березня 2014 р., м. Львів. –– Львів : ЛНУВМтаБТ, 2014. — С. 48—52.
 9. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств в сучасних умовах / О. І. Мельник / Тези доповідей учасників І Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції студентів і аспірантів «Особливості сучасного функціонування та розвитку фінансової системи: національні та міжнародні аспекти», 14-15 листопада 2013 р., м. Миколаїв. ­— Миколаїв : МНАУ, 2013. — С. 44—46.
 10. Державна підтримка інноваційного розвитку аграрного сектора економіки / О. І. Мельник / Матеріали VІI Міжнародного форуму «Трансфер технологій та інновації: конкурентоспроможна економіка і сталий розвиток», 24-25 жовтня 2013 р., м. Київ. — К. : НТУУ «КПІ», 2013. — С. 204—208.
 11. Теоретические основы развития инновационного предпринимательства / О. И. Мельник / Материалы Международного научного симпозиума «Современное сельское хозяйство: достижения и перспективы», 09-11 октября 2013 г., г. Кишинёв. ­–– Кишинёв : Centruleditorial UASM, 2013. — С. 27—29.
 12. Особливості розвитку інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки / О. І. Мельник / Матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу. ­— Миколаїв, 2013.
 13. Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки : проблеми і пріоритети / Н. М. Сіренко, О. М. Мельник // Трансфер технологій та інновацій : інноваційний розвиток та модернізація економіки : матеріали VI Міжнародного форуму 21-21 грудня 2012 року, Київ. — С. 252—256.
 14. Складові організаційно-економічного механізму розвитку інноваційного підприємництва / О.І. Мельник // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 18-20 квітня, 2012. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — С. 89—91.
 15. Податкове регулювання інноваційної діяльності: вітчизняний та зарубіжний досвід / Н. М. Сіренко, О. І. Мельник // Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів : зб. тез ІІ міжнар. наук.-практ. конференції, 15-16 березня 2012 р., м. Ірпінь.  С. 326327.
 16. Інноваційна діяльність як складова стратегії економічного розвитку Миколаївської області / О. І. Мельник // Інтеграційні процеси в економіці АПК : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Миколаїв, 28-30 вересня 2011 р.  Миколаїв : МДАУ, 2011.  С. 162163.
 17. Інноваційна активність сільськогосподарських підприємств Вознесенського району / О.І. Мельник // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 27-29 квітня 2011 р. — Миколаїв : МДАУ, 2011.
 18. Научно-инновационная деятельность в агропромышленном комплексе / Мельник О.І. // сборник научных статей 5-й Международной научно-практической конференции, Минск : БГАТУ, 21-22 апреля, 2011. — С. 196—198.
 19. Вдосконалення обліку праці та її оплати на сільськогосподарських підприємствах / О.І. Мельник // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, квітень 2010 р.
 20. Формування інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки / О.І. Мельник // Розвиток агробізнесу в Україні: проблеми, пріоритети, перспективи: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., присвячені 10-річчю ф-ту аграр. Менеджменту, 25-27 березня 2010. — Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2010. — 312 с.
 21. Контроль розрахунків за виплатами працівникам на сільськогосподарських підприємствах / О.І. Мельник // матеріали доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, березень 2009 р.
 22. Внутрішньогосподарський облік і контроль запасів на сільськогосподарських підприємствах / О.І. Мельник // Облік і контроль на підприємствах АПК : стан та перспективи розвитку: матеріали доп. міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 жовтня 2007 р. — К. : КНЕУ. — 2007.
 23. Удосконалення контролю виходу і використання продукції молочного скотарства / О.І. Мельник // Тенденції та закономірності розвитку обліково-аналітичного забезпечення в Україні : матеріали доповідей вузівської науково-практичної конференції. — Миколаїв : НУК. — 2007.
 24. Трансформація фінансової звітності підприємств України відповідно до вимог МСФЗ / О.І. Мельник // матеріали доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 11-13 квітня 2006 р. — Миколаїв.
 25. Управлінський облік основних засобів / О.І. Мельник // матеріали доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 11-13 квітня 2006 р. — Миколаїв.
 26. Еволюція аудиту у системі фінансово-господарського контролю / О.І. Мельник // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні : традиції, проблеми, перспективи: Матеріали ІІІ студ. наук. конф., 11-12 березня 2005 р. — К. : Державна академія статистики, обліку та аудиту, 2005.
 27. Роль бухгалтера в економіці ХХІ сторіччя / О.І. Мельник //Лідери АПК ХХІ століття : матеріали VI зльоту іменних стипендіатів і відмінників навчання 26-29 травня 2004 р. / За ред. М.О. Горіна. — Харків : ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2004.
 28. Фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва на Миколаївщині / О.І. Мельник // матеріали студентської науково-практичної конференції. — Херсон : Херсонський державний аграрний університет, 2004.

Патенти:

 1. А. с. Україна. Науковий твір "Методика оцінки рівня інноваційного підприємства в аграрному секторі економіки", №69726; дата реєстр. 16.01.2017 р.

Методичні рекомендації:

 1. Аудит банківської діяльності [Електронний ресурс] : метод. реком. для практичних занять здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальності / уклад. О. І. Мельник. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 24 с.
 2. Аудит банківської діяльності [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної форми навчання / уклад. О. І. Мельник. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 50 с.
 3. Пам'ятка щодо підготовки і оформлення випускних дипломних робіт [Електронний ресурс] : метод. реком. для підготовки і оформлення випускних магістерських дипломних робіт здобувачами вищої освіти денної форми навчання cпеціальності 072 - фінанси,банківська справа та страхування / уклад. Н. М. Сіренко, А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна та ін. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 79 с.
 4. Банківська система : методичні рекомендації [Електронний ресурс] : для виконання курсових робітздобувачами ступеня вищої освіти «бакалавр» 4 курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної форми навчання / уклад. : Н. М. Сіренко, А. В. Бурковська, Г.М. Рябенко, Т.І. Лункіна, І.В. Баришевська, О.І. Мельник, І.В. Парфьонова, А.Ю. Корабахіна, І.М.Нікуліна, Ю.О.Щербина. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 37 с.
 5. Облік і аудит в галузях АПК [Електронний ресурс] : робочий зошит для здобувачів вищої освіти третього курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» / уклад. : О. І. Мельник, О. А. Боднар. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 84 с.
 6. Організація бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : метод. реком. для проведення практ. занять студ. денної форми навч. спец. 7.03050901 (8.03050901) «Облік і аудит» / уклад. Н. М. Сіренко, О. І. Мельник. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 59 с.
 7. Облік і аудит в галузях АПК [Електронний ресурс] : курс лекцій / О. І. Мельник. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 71 с.

Профілі викладача у наукометричних базах:
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8639-7755
Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=mpc8em4AAAAJ
ResearcherID: D-9667-2018

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)