Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Управлінський облік

Метою: дисципліни є надання знань з організації та методики управлінського обліку, його вдосконалення з урахуванням передового зарубіжного досвіду.

Завдання: вивчення принципів та методівуправлінського обліку; складових управлінського обліку; основного призначення управлінського обліку на підприємстві, етапи розвитку управлінського обліку; основних відмінних та спільних рис фінансового, управлінського та податкового обліку; застосовування відповідних методів і прийомів в процесі обліку витрат і  калькулювання з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

Змістові модулі: мета, зміст і організація управлінського обліку; класифікація і поведінка витрат; система обліку і калькулювання за повними витратами; система обліку і калькулювання за змінними витратами; система обліку і калькулювання за нормативними витратами; аналіз взаємозв´язку витрат, обсягу і витрат прибутку; аналіз реалізації інформації для прийняття управлінських рішень; бюджетування і контроль; облік і контроль за центрами відповідальності.

 

Методичні видання з дисципліни "Управлінський облік":

1.  Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з дисципліни «Управлінський облік» студентами заочної форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік та аудит», 2009.

Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

 

Список рекомендованої літератури з дисципліни:

1.  Атамас П. Й. Управлінський облік : навч. посіб. / П. Й. Атамас. — К. : ЦУЛ, 2009. — 2-е вид. — 440 с.

2.  Голов С. Ф. Управлінський облік / С. Ф. Голов. — 2003. — 707 с.

3.  Добровський В. М. Управлінський облік : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / С. Ф. Голов, Л. В. Гнилицька, Р. С. Коршикова. — К. : КНЕУ, 2003. — 235 с.

4.  Податковий кодекс України : станом на 10 груд. 2010 року : (відповідає офіц. текстові). — К. : Алтера; Центр учбової літератури, 2011. — 488 с.

5.  Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський управлінський облік : підручник / Т. В. Давидюк, З. Ф. Канурна, Н. М. Малюга, Л. В. Чижевська. — Житомир : Рута, 2005. — 480 с.

6.  Лишиленко О. В. Бухгалтерський управлінський облік : навч. посібн. / О. В Лишиленко. — К. : Центр навч. літер., 2006. — 254 с.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)