Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Основи наукових досліджень

 

Мета: підготовка студентів до самостійного розв´язання наукових проблем та проведення наукових досліджень в аграрному секторі економіки; формування наукового світогляду та наукової компетенції студентів; залучення студентів до науково-дослідної діяльності університету.

Завдання: ознайомлення студентів із методологією науково-дослідної діяльності; аналіз наукових проблем в аграрному секторі економіки; надання студентам теоретичних та практичних знань, які необхідні для виконання ними науково-дослідних, проектних та винахідницьких робіт.

Змістові модулі: наукознавство як система знань; характеристика особистості вченого; технологія наукового дослідження; методи наукового пізнання; впровадження та ефективність результатів наукового дослідження; види та оформлення наукового тексту.

 

Методичні видання з дисципліни "Основи наукових досліджень":

1.  Основи наукових досліджень : методичні рекомендації для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Н. М. Сіренко, І. В. Баришевська. — 2012.

Авторизуйтеся, щоб побачити посилання.

 

Список рекомендованої літератури з дисципліни:

1.  Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація) : навч. посіб. / [за ред. А. А. Мазаракі]. — 2-ге вид., допов. — К. : Нац. торг.-екон. Ун-т, 2011. — 296 с.

2.  Кузьмінський Ю. Формулювання завдань наукових досліджень / Ю. Кузьмінський // Бухгалтерський облік і аудит. — 2009. — № 7. — С. 8—11.

3.  Гайдучок В. М. Теорія і технологія  наукових досліджень : навч. посібник / В. М. Гайдучок, Б. І. Затхей, М. К. Лінник. — Львів : Афіша, 2006. — 232 с.

4.  Горбатенко І. Ю. Основи наукових досліджень / І. Ю. Горбатенко, Г. О. Івашина. — Х. : ХДПУ. — 2001. — 91 с.

5.  Основы научных исследований : учеб. пособ. / Л. Ф. Бабицький, В. М. Булгаков, Д. Г. Войтюк, В. И. Рябец. — К. : НАУ, 1999. — 228 с.

6.  Білуха М. Т. Основи наукових досліджень : підручник. — К. : Вища школа, 1997. — 271 с.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)