Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Фінансова інфраструктура

Мета: набуття здобувачами вищої освіти знань щодо сутності фінансової інфраструктури, її місця і ролі в фінансовій системі ринкової економіки, її складових, взаємозв`язку фінансової інфраструктури з іншими секторами фінансової системи держави.

Завдання дисципліни: вивчення сутності, призначення та ролі фінансової інфраструктури, її складових; інструментальної наповненості фінансової інфраструктури; оподаткування в зарубіжних країнах; податкової політики; відносин, що виникають між платниками та державою в процесі оподаткування.

Предмет: відносини, що виникають у процесі здійснення основних фінансових операцій за участі держави, фінансових інститутів та інших суб`єктів економіки.

Змістові модулі: Суть, призначення та роль фінансової інфраструктури. Складові фінансової інфраструктури. Інструментальна наповненість фінансової інфраструктури. Банківська система як інституційна складова фінансової інфраструктури. Фінансові компанії – елементи фінансової інфраструктури. Страхові компанії та недержавні пенсійні фонди. Біржі як суб’єкти обслуговуючої фінансової інфраструктури. Суб`єкти інформаційного забезпечення функціонування фінансової інфраструктури.

Список рекомендованої літератури з дисципліни «Фінансова інфраструктура»:

 1. Федосов В. М. Теорія фінансів : підручник / під заг. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. — К. : Центр навчальної літератури, 2010. — 468 с.
 2. Внукова Н. М. Ринок фінансових послуг : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Н. М. Внукова, В. І. Грачов, Н. В. Кузьминчук. — Х. : ІНЖЕК, 2004. — 318 с.
 3. Гаршина О. К. Цінні папери : навч. посібник / О. К. Гаршина. — К. : Слово, 2004. — 415 с.
 4. Говорушко Т. А. Страхові послуги : навч. посібник / Т. А. Говорушко. — К. : Центр навчальної літератури, 2005. — 229 с.
 5. Говорушко Т. А. Малий бізнес : навч. посібник / Т. А. Говорушко, О. І. Тимченко. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 354 с.
 6. Горбач Л. М. Ринок фінансових послуг : навч. посібник / Л. М. Горбач, О. Б. Каун. — К. : Кондор, 2006. — 298 с.
 7. Еш С. М. Фінансовий ринок : навч. посібник / С. М. Еш — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 318 с.
 8. Зимовець В.В. Фінансове посередництво : навч. посіб. / В. В. Зимовець, С. П. Зубик. — К. : КНЕУ, 2004. — 288 с.
 9. Калина А. В. Фондовий ринок : навч. посібник для дистанційного навчання / А. В. Калина, О. О. Кощеєв. — К. : Університет «Україна», 2006. — 312 с.
 10. Колісник М. К Фінансовий ринок : навч. посібник / М. К. Колісник, О. О. Маслак, Є. М. Романів. — Л. : Львівський політехніка, 2004. — 342 с.
 11. Основи діяльності кредитних спілок : Методологія, нормативна документація, операційні стандарти. — К. : НАКСУ, 2003. — 218 с.
 12. Ринок фінансових послуг : навч. посібник / М. А. Коваленко, Л. М. Радванська, Н. В. Лобанова, Г. М. Швороб. — Херсон : Олді-плюс, 2004. — 311 с.
 13. Смолянська О. Ю. Фінансовий ринок : навч. посібник / О. Ю. Смолянська. — К. : Центр навч. літ., 2005. — 327 с.
 14. Фінансові послуги України : енциклопедійний довідник : у 6 т. / І. О. Мітюков, В. Т. Александров, О. І. Ворона, С. М. Недбаєва. — К. : Укрбланквидав, 2001. — 243 с.
 15. Ходаківська В. П. Ринок фінансових послуг : теорія і практика : навч. посібник / В. П. Ходаківська, В. В. Бєляєв. — К. : ЦУЛ, 2002. — 344 с.
 16. Шелудько В. М. Фінансовий ринок : навч. посібник / В. М. Шелудько. — 2-е вид., випр. і доп. — К. : Знання-Прес, 2008. — 328 с.
 17. Шкварчук Л. О. Фінансовий ринок : навч. посібн. / Л. О. Шкварчук. — К. : Знання, 2013. — 382 с.

 

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)