Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Дисципліни, що викладаються на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування МНАУ

Інвестиційне кредитування

 

Мета дисципліни: формування у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок з питань інвестиційного кредитування в процесі ринкової економіки й володіння методикою організації кредитування інвестиційних проектів банками.

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних засад різних форм інвестиційного кредитування: банківського, державного, іноземного, іпотечного та лізингу; набуття вмінь організації кредитування інвестиційних проектів; оволодіння практикою аналізу доцільності кредитування інвестиційних проектів за умов невизначеності.

Змістовні модулі: сутність інвестиційного кредиту; банківське інвестиційне кредитування; організація процесу банківського інвестиційного кредитування; банківська експертиза й оцінка доцільності та ефективності кредитування інвестиційних проектів; державне інвестиційне кредитування; споживче інвестиційне кредитування; інвестиційне кредитування під заставу нерухомості; лізинг як спосіб інвестиційного кредитування; іноземний інвестиційних кредит; управління ризиками інвестиційного кредитування.

Список рекомендованої літератури з дисципліни «Інвестиційне кредитування»:

1. Банківські операції : підручник / А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін. За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. — К. : КНЕУ, 2002. — 384 с.

2. Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: В.С. Стельмах (голова) та ін. —  К.: Молодь, Ін Юре, 2001. —  680 с.

3. Євнух О.Т. Типові ризики іпотечного капіталу та управління ними / О.Т. Євнух  // Вісник НБУ. —  2001. —  № 11. — С. 44.

4. Інвестиційне кредитування : навч. посіб. / О.Д. Вовчак, Н.М. Рущишин, І.П. Андрушків, І.Є. Бучко. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2013. — 227 с.

5. Інвестиційний аналіз : підручник. —  2-ге вид., перероб. та доп. / А.А. Пересада, Т.В. Майорова, С.В. Онікієнко та ін.. —  К. : КНЕУ, 2008. —  544 с.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)