Участь у конференціях

Участь викладачів у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських науково-практичних конференціях – публікація тез:

2004-2009 роки:

 

№п/п

Назва роботи

Виконавець

1. Інноваційні передумови підвищення конкурентоспроможності аграрного виробництва / Н.М. Сіренко // Формування конкурентоспроможності підприємств АПК в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 листопада 2007 року. — Полтава : ПДАА, 2007. — С. 185—186.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

2. Інноваційні фактори забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні / Н.М. Сіренко // Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період : матеріали Десятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників, Київ, 10-11 квіт. 2008 р. / Редкол. : П.Т. Саблук та ін. — К. : ННЦ «ІАЕ», 2008. — С. 389—392.
3. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності підприємства / Н.М. Сіренко // Проблеми ринку продукції АПК в умовах глобалізації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25 травня 2007 р. — Миколаїв, 2007. — С. 143—145.
4. Методологічні аспекти управління формуванням інтелектуального капіталу / Н.М. Сіренко // матеріали доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 15-17 квітня 2009 р. — Миколаїв, 2009. — С. 122—124.
5.

Методологія формування результативної системи управління антикризовою діяльністю підприємств / Н.М. Сіренко // Актуальні проблеми сучасного менеджменту : матеріали науково-практичної конференції / За наук. ред. О.Д.&nbps;Гудзинського. — К. : ІПК ДСЗУ, 2005. — С. 66—72.

6. Механізми формування системи інноваційного розвитку аграрних підприємств / Н.М. Сіренко // матеріали доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 9-11 квітня 2008 р. — Миколаїв, 2008. — С. 171—173.
7. Науково-технічний прогрес в моделях економічного зростання / Н.М. Сіренко // Розвиток інноваційної культури суспільства : проблеми та перспективи: матеріали ІV науково-практичної конференції, 26 червня 2009 р. — Сімферополь : Центр розвитку освіти, науки та інновацій, 2009. — С. 39—42.
8. Основні концептуальні положення стратегії інноваційного розвитку аграрної науково-освітньої системи України / Н.М. Сіренко // Аграрна освіта та наука: стан і перспективи розвитку: матеріали науково-практичної конференції, 7-9 грудня 2009 р., Миколаїв. — Миколаїв : МДАУ, 2009. — С. 15—19.
9.

Сутність основних законів управління інноваційною діяльністю / Н.М. Сіренко // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу. — Миколаїв, 2007. — С. 160—161.

10. Трансформація земельних відносин як фактор формування конкурентних переваг АПК / Н.М. Сіренко // Трансформація земельних відносин до ринкових умов господарювання : матеріали Других річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників південного регіону України, 22-23 січня 2009 р., Миколаїв / Ред.кол. : В.С. Шебанін, П.Т. Саблук та ін. — Миколаїв, 2009. — С. 61—63
11.

Фінансове забезпечення інноваційного розвитку АПК / Н.М. Сіренко // Фінансові проблеми формування і розвитку аграрного ринку : матеріали Дев´ятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників, Київ, 26-27 квітня 2007 р. / Ред. колег. П.Т. Саблук та ін. — К. : ННЦ «ІАЕ», 2007. — С. 311—314.

12.

Врегулювання міжбюджетних відносин та теоретичні аспекти впровадження фіскальної децентралізації в Україні / Л.С. Кравчук // Фінансово-правові засади перспектив розвитку економіки України: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. Хмельницький, 4-6 грудня. — Хмельницьк : ТУП, 2005. — С. 67—70.

к.е.н., доцент
Кравчук Л.С.

13.

Еволюція місцевого оподаткування / Л.С. Кравчук // Методичні основи сучасного дослідження в аграрній економіці: матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції. Житомир, 3-5 березня. — Житомир : Державний агроекологічний університет, 2005. — Ч. 3. — С. 200—203.

14.

Застосування класичних методів управління прибутком сільськогосподарських підприємств / Л.С. Кравчук // Реформування економіки України: стан та перспективи : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. — Київ, 26-27 листопада 2009.

15.

Наукові аспекти взаємообумовленості економічного розвитку та механізму оподаткування аграрних підприємств / Л.С. Кравчук // матеріали всеукраїнської наукової конференції. — Умань, 18-19 грудня, 2009.

16.

Податок на прибуток як засіб впливу на ділову активність підприємства / Л.С. Кравчук // Актуальні проблеми сучасної науки : матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 23-25 жовтня. — ТОВ «ТК Меганом», 2006. — С. 32—34.
17.

Забезпечення конкурентоспроможного виробництва овочевої продукції у Миколаївській області / Г.М. Рябенко // Ефективність використання ресурсного потенціалу в умовах сталого розвитку сільського господарства : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 1-2 березня. — Харків : ХНАУ, 2007. — С. 82—87.

к.е.н., доцент
Рябенко Г.М.

18.

Забезпечення овочеконсервного підкомплексу регіону / Г.М. Рябенко // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 20-22 квітня. — Миколаїв : МДАУ, 2005. — С. 74—75.

19.

Поглиблення інтеграційних зв’язків в овочеконсервному під комплексі / Г.М. Рябенко // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 9-11 квітня. — Миколаїв : МДАУ, 2008. — С. 23—24.

20. Формування системи маркетингу в аграрній сфері економіки / Г.М. Рябенко // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 11-13 квітня. — Миколаїв : МДАУ, 2007. — С. 18—19.
21. Економічна стійкість підприємства: сутність, значення / Т.І. Лункіна // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 15-17 квітня 2009 р. — Миколаїв : МДАУ, 2009. — С. 30—31.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

22. Інновації як інструмент економічного розвитку аграрного виробництва / Т.І. Лункіна // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 9-11 квітня 2008 р. — Миколаїв : МДАУ, 2008. — С. 65—68.
23. Інноваційно-інвестиційний розвиток аграрного сектору економіки, державна підтримка / Т.І. Лункіна // Соціально-економічна політика та розвиток регіонів в умовах постіндустріального суспільства : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — Дніпропетровськ, 2008. — Т. I — С. 232—233.
24. Особливості розвитку управлінського обліку у сільськогосподарських підприємствах / Т.І. Лункіна // Бухгалтерський облік в сучасних умовах: стан та напрями розвитку : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. 1 грудня 2008 р. — Миколаїв, 2008.
25. Підвищення рівня інтенсивності аграрних підприємств на основі інноваційно-інвестиційного / Т.І. Лункіна // Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку: матеріали I міжнародної науково-практичної конференції. — Макіївка, 2009. — Т. II. — С. 344—347.
26. Пріоритетність інноваційної діяльності як один із напрямів розвитку аграрної сфери виробництва / Т.І. Лункіна // Аграрний форум – 2008 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — Суми, 2008. — С. 160—162.
27. Внутрішньогосподарський облік і контроль запасів на сільськогосподарських підприємствах / О.І. Мельник // Облік і контроль на підприємствах АПК : стан та перспективи розвитку: матеріали доп. міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 жовтня 2007 р. — К. : КНЕУ. — 2007.

асистент
Мельник О.І.

28. Еволюція аудиту у системі фінансово-господарського контролю / О.І. Мельник // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні : традиції, проблеми, перспективи: Матеріали ІІІ студ. наук. конф., 11-12 березня 2005 р. — К. : Державна академія статистики, обліку та аудиту, 2005.
29. Контроль розрахунків за виплатами працівникам на сільськогосподарських підприємствах / О.І. Мельник // матеріали доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, березень 2009 р.
30.

Роль бухгалтера в економіці ХХІ сторіччя / О.І. Мельник //Лідери АПК ХХІ століття : матеріали VI зльоту іменних стипендіатів і відмінників навчання 26-29 травня 2004 р. / За ред. М.О. Горіна. — Харків : ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2004.

31.

Трансформація фінансової звітності підприємств України відповідно до вимог МСФЗ / О.І. Мельник // матеріали доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 11-13 квітня 2006 р. — Миколаїв.

32.

Удосконалення контролю виходу і використання продукції молочного скотарства / О.І. Мельник // Тенденції та закономірності розвитку обліково-аналітичного забезпечення в Україні : матеріали доповідей вузівської науково-практичної конференції. — Миколаїв : НУК. — 2007.

33. Управлінський облік основних засобів / О.І. Мельник // матеріали доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 11-13 квітня 2006 р. — Миколаїв.
34. Фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва на Миколаївщині / О.І. Мельник // матеріали студентської науково-практичної конференції. — Херсон : Херсонський державний аграрний університет, 2004.

2010 рік:

 

№п/п

Назва роботи

Виконавець

1.

Prospects of Agrarian Education and Academic Science Development in Ukraine / Н.М. Сіренко // Край на научное развитие: материали 5-й международной научной конференции, 7-25 января 2010. — Т. 3. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2010. — С. 3—5.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

2. Світовий досвід кредитування сільськогосподарських товаровиробників / Г.М. Рябенко // Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 жовтня. — Вінниця : Вінницький національний аграрний університет. — 2010.

к.е.н., доцент
Рябенко Г.М.

3.

Наукові аспекти взаємообумовленості економічного розвитку та механізму оподаткування аграрних підприємств / Л.С. Кравчук // Фінансова система України: стан, проблеми, перспективи: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 2-3 червня. — м. Херсон. — Колос. ХДАУ. — 2010. — С. 278.

к.е.н., доцент
Кравчук Л.С.

4. Оцінка взаємозалежності розвитку та ефективності аграрного виробництва із сучасними умовами податкового регулювання / Л.С. Кравчук // Інноваційно-орієнтовані засади максимального використання потенціальних можливостей виробництва в умовах євроінтеграції: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 14-15 жовтня. — 2010 р. — м. Тернопіль.
5.

Оцінка ефективності портфельних інвестицій у ризик-менеджменті / Л.С. Кравчук // Достижения высшей школы – 2010: материалы ІI международной научно-практической конференции. — Бял ГРАД-БГ . — София, Болгария. — 2010.

6.

Формування фінансових результатів сільськогосподарських підприємств / Volume 4 Ekonomiczne nauki. Przemysl. Nauka i studia. // Наука и образование без границ – 2010: материалы ІI международной научно-практической конференции 7-15 грудня.

7.

Шахрайство з фінансовими ресурсами та його вплив на соціально-економічний розвиток держави / Л.С. Кравчук // Сборник научных трудов по материалам международной науч.-практ. конференции. Проект SWorld «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития. — Т. 14. — Юридические и политические науки. — Одесса : Черноморье, 2010. — 87 с.

8.

Інновації визначають подальше майбутнє сільського господарства / Т.І. Лункіна // Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку: матеріали II міжнародної науково-практичної конференції. — м. Макіївка, 2010. — Т. 3. — С. 86—89.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

9.

Інновації – передумова інтенсивного розвитку аграрних підприємств // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 13-15 квітня 2010 р. — Миколаїв: МДАУ, 2010. — С. 6—7.

10. Вдосконалення обліку праці та її оплати на сільськогосподарських підприємствах / О.І. Мельник // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, квітень 2010 р.

асистент
Мельник О.І.

11. Формування інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки / О.І. Мельник // Розвиток агробізнесу в Україні: проблеми, пріоритети, перспективи: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., присвячені 10-річчю ф-ту аграр. Менеджменту, 25-27 березня 2010. — Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2010. — 312 с.
12. Вплив інноваційних факторів на тип розвитку аграрних підприємств / І.В. Баришевська // Управление развитием соцыально-экономических систем: глобализация, предпринимательство, устойчивый экономический рост: Труды одиннадцатой международной научной конференции студентов и молодых учених. — Донецк. — 2010.

к.е.н., асистент
Баришевська І.В.

13.

Напрями розвитку сільськогосподарських підприємств в трансформаційних умовах / І.В. Баришевська // Розвиток агробізнесу в Україні: проблеми, пріоритети, перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 25-27 березня 2010. — м. Житомир.

14.

Особливості стратегічного розвитку аграрних підприємств / І.В. Баришевська // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 13-15 квітня 2010 р. — Миколаїв : МДАУ, 2010.

2011 рік:

 

№п/п

Назва роботи

Виконавець

1.

Фінансовий механізм активізації інноваційної діяльності аграрних підприємств / Н.М. Сіренко // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 27-29 квітня 2011 р. — Миколаїв : МДАУ, 2011. — С.21 — 23.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

2.

Типологія розвитку аграрного сектора економіки / Сіренко Н.М., І.В. Баришевська // Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих науковців: Економіка. Менеджмент і маркетинг невиробничої сфери: теорія, практика, перспективи, 15-16 квітня. — Ялта, 2011.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

к.е.н., асистент
Баришевська І.В.

3.

Активізація інвестування сільськогосподарських підприємств України / А.В. Бурковська // Актуальні питання сучасної економіки: матеріали ІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції. — Умань, 2011.

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.

4.

Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств Миколаївщини / А.В. Бурковська // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 27-29 квітня. — Миколаїв : МДАУ, 2011.

5. Инвестиционная деятельность аграрного сектора экономики Николаевской области / А.В. Бурковська, Т.І. Лункіна // Научные исследования – основа модернизации сельскохозяйственного производства: международная научно-практическая конференція 9-11 ноября 2011 г. — Тюмень, 2011. — С.103—106.

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

6. Лізинг – як один із інструментів підвищення ефективності господарювання аграрного сектору України / А.В. Бурковська, Т.І. Лункіна // Запровадження МСФЗ в Україні: проблеми та перспективи для аграрного сектору: тези доповідей VII міжнародної науково-практичної конференції ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН, 25 листопада 2011 р. — Київ, 2011. — С. 349—351.
7. Особливості оподаткування сільськогосподарських товаровиробників / Г.М. Рябенко // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 27-29 квітня 2011 р. — Миколаїв : МДАУ, 2011.

к.е.н., доцент
Рябенко Г.М.

8. Щодо конкурентоспроможності підприємств та їх продукції / Г.М. Рябенко // Економіка, менеджмент, маркетинг і логістика: теорія, практика, перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих науковців, 15-16 квітня 2011 р. — Ялта. РВНЗ КГУ, 2011. — 408 с.
9. Marketing role in transitional economy of Ukraine / Volume 5 Ekonomiczne nauki. Przemysl. Nauka i studia // kluczowe aspekty nauukowej dziajalnohci – 2011: materiajy VII mikdzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji 07 – 15 stycznia 2011 roku.

к.е.н., доцент
Кравчук Л.С.

10. Аграрні кризи та їх особливості в Україні / Л.С. Кравчук // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 27-29 квітня 2011 р. — Миколаїв : МДАУ, 2011. С. — 25—27.
11.

Международная степень магистра по бизнес-администрированию и агроконсалтингу в Причерноморском регионе / Л.С. Кравчук // Академическая мобильность 2011: проблемы и перспективы развития: материалы международной конференции, 17-18 мая 2011. — Санкт-Петербург. — 2011. — С. 108—113.

12.

Формування прибутку в сільськогосподарських підприємствах України в умовах кризи / Л.С. Кравчук // Економіка, менеджмент, маркетинг і логістика: теорія, практика, перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих науковців, 15-16 квітня 2011. — Ялта. — 2011. — С. 138—141.

13.

Використання фінансового лізингу на сільськогосподарських підприємствах – запорука ефективного господарювання / Т.І. Лункіна // матер. Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 27-29 квітня 2011 р. — Миколаїв : МДАУ, 2011.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

14. Підвищення економічної стійкості сільськогосподарських умов на основі лізингових послуг / Т.І. Лункіна // Матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 27-29 квітня 2011 р., Миколаїв : 2011. — С. 32—34.
15. Інноваційна активність сільськогосподарських підприємств Вознесенського району / О.І. Мельник // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 27-29 квітня 2011 р. — Миколаїв : МДАУ, 2011.

асистент
Мельник О.І.

16. Научно-инновационная деятельность в агропромышленном комплексе / Мельник О.І. // сборник научных статей 5-й Международной научно-практической конференции, Минск : БГАТУ, 21-22 апреля, 2011. — С. 196—198.
17. Стратегічне управління розвитком аграрних підприємств / І. В. Баришевська // Інтеграційні процеси в економіці АПК : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Миколаїв, 28-30 вересня 2011 р. — С. 156—157.

к.е.н., асистент
Баришевська І.В.

18.

Характеристика методів аналізу аграрних підприємств / І.В. Баришевська // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 27-29 квітня 2011 р. — Миколаїв : МДАУ, 2011.

19.

Місце органічної теорії в органічному виробництві / Т.О. Чайка // Теорія та практика розвитку інноваційної економіки : міжнародна науково-практична конференція, 29-30 вересня, 2011. — Одеса, 2011. — С. 71—74.

к.е.н., асистент
Чайка Т.О.

20. Нормативно-правове регулювання органічного виробництва в Україні : Економіко-правові виклики 2012 року : матеріали доповідей науково-практичної конференції, 4 листопада 2011 р.  — Львів. — 2011. — С. 150—-154.
21.

Органічне виробництво в контексті стійкого розвитку аграрного сектора економіки / Т.І. Чайка // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 27-29 квітня 2011 р. — Миколаїв : МДАУ, 2011. С. 45—47.

22. Основы эффективности системы обработки почвы в органическом сельском хозяйстве / Т.А. Чайка // Основы рационального природопользования : материалы IIIмеждународной научно-практической конференции, 26-28 октября 2011 г. — Саратов. — С. 474—480.
23.

Сутність та значення органічної продукції в системі конкурентоспроможного аграрного виробництва / Т.О. Чайка // Формування конкурентоспроможного виробничого потенціалу сільського господарства в умовах глобалізації розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 14-23 вересня 2011 р. — Харків, 2011.

24. Конкурентоспроможність аграрного сектора економіки України в умовах поглиблення інтеграційних процесів / Д.В. Резніченко // Економіка, менеджмент, маркетинг і логістика: теорія, практика, перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих науковців, 27 - квітня 2011 р. — Ялта. РВНЗ КГУ, 2011. — 408 с.

асистент
Резніченко Д.В.

25. Конкурентоспроможність аграрного сектора економіки України в умовах поглиблення інтеграційних процесів / Д.В. Резніченко //матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 27-29 квітня 2011 р. — Миколаїв : МДАУ, 2011. С. — 39—41.

2012 рік:

 

№п/п

Назва роботи

Виконавець

1. Маркетинг в діяльності вищих навчальних закладів / Н.М. Сіренко // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 18-20 квітня, 2012. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — С. 82—83.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

2. Банківське кредитування сільськогосподарських підприємств / А.В. Бурковська // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 18-20 квітня, 2012. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — С. 83—85.

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.

3. Досвід державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників за кордоном / Г.М. Рябенко // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 18-20 квітня, 2012. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — С. 85—87.

к.е.н., доцент
Рябенко Г.М.

4. Особливості функціонування маркетингу в сільському господарстві / Т.І. Лункіна // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 18-20 квітня, 2012. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — С. 87—89.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

5. Складові організаційно-економічного механізму розвитку інноваційного підприємництва / О.І. Мельник // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 18-20 квітня, 2012. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — С. 89—91.

асистент
Мельник О.І.

6. Методика оцінки потенціалу управління сільськогосподарськими підприємствами / І.В. Баришевська // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 18-20 квітня, 2012. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — С. 95—97.

к.е.н., асистент
Баришевська І.В.

7. Обґрунтована митна політика – важлива умова конкурентоспроможності національної економіки / Д.В. Резніченко //  матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 18-20 квітня, 2012. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — С. 91—93.

асистент
Резніченко Д.В.

8. Місце та роль фінансової системи в розвитку органічного агровиробництва в Україні / Т.О. Чайка // Фінансова система України : стан, проблеми, перспективи : Збірник тез II Всеукраїнської науково-практичної конференції¸ 18-19 квітня 2012 р. — Херсон. — Ред. Вид-во. центр «Колос». — ХДАУ. — 2012. — С. 261—263.

к.е.н., асистент
Чайка Т.О.

9. Сучасна концепція розвитку органічного виробництва в аграрному секторі економіки / Т.О. Чайка // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 18-20 квітня, 2012. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — С. 93—95.
10. Державний лізинг як засіб оновлення матеріально-технічної бази аграрних підприємств / Є.О. Павлюк // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 18-20 квітня, 2012. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — С. 98—99.

аспірант
Павлюк Є.О.

11. Взаємовідносини аграрних ВНЗ в процесі здійснення інноваційної діяльності / І.Г. Волкова // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 18-20 квітня, 2012. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — С. 102—104.

асистент
Волкова І.Г.

12. Проблеми впровадження інновацій у сфері сільського господарства України / О.С. Устименко // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 18-20 квітня, 2012. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — С. 100—102.

лаборант
Устименко О.С.

2013 рік:

 

№п/п

Назва роботи

Виконавець

1. Научно-образовательный кластер как основа инновационной деятельности аграрного ВУЗа / Н. Н. Сиренко, И. Г. Волкова // Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию Томского сельскохозяйственного института – филиала ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет», 29-30 октября, г. Томск, 2013.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

асистент
Волкова І.Г.

2. Стан сучасної економіки України / Т. І. Лункіна, А. В. Бурковская // Финансовая система Украины: проблемы и перспективы развития в условиях трансформации социально-экономических отношений, 16-18 мая 2013 года, Севастополь. — С. 23—24.

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

3. Фінансові аспекти господарювання агропідприємств / Т. І. Лункіна // Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та управління : збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції, 16-17 січня, 2013. — Дніпропетровськ. — С. 100—102.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

4. Економіка України: рейтингова оцінка в світі / Т. І. Лункіна // Формування конкурентоспроможної національної економіки:світовий досвід та вітчизняні реалії : міжнародна науково-практична конференція, 19-20 квітня 2013 року. — Херсон. — С. 31—32.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

5. Основні засади зрівноваженого розвитку в аграрному секторі / Т. І. Лункіна // Перспективи розвитку України в умовах глобальної кризи: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 14-15 червня 2013 року. — Дніпропетровськ. — С. 28—29.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

6. Особливості розвитку інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки / О. І. Мельник / Матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу. ­— Миколаїв, 2013.

асистент
Мельник О.І.

7. Теоретические основы развития инновационного предпринимательства / О. И. Мельник / Материалы Международного научного симпозиума «Современное сельское хозяйство: достижения и перспективы», 09-11 октября 2013 г., г. Кишинёв. ­— Кишинёв : Centruleditorial UASM, 2013. — С. 27—29.

асистент
Мельник О.І.

8. Державна підтримка інноваційного розвитку аграрного сектора економіки / О. І. Мельник / Матеріали VІI Міжнародного форуму «Трансфер технологій та інновації: конкурентоспроможна економіка і сталий розвиток», 24-25 жовтня 2013 р., м. Київ. — К. : НТУУ «КПІ», 2013. — С. 204—208.

асистент
Мельник О.І.

9. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств в сучасних умовах / О. І. Мельник / Тези доповідей учасників І Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції студентів і аспірантів «Особливості сучасного функціонування та розвитку фінансової системи: національні та міжнародні аспекти», 14-15 листопада 2013 р., м. Миколаїв. ­— Миколаїв : МНАУ, 2013. — С. 44—46.

асистент
Мельник О.І.

10. Екологізація вищої аграрної освіти на засадах органічного агровиробництва / Т. О. Чайка // Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку регіональної економіки : збірник тез Всеукраїнської інтернет-конференції молодих вчених і студентів 28-29 березня 2013 року, Миколаїв. — С. 124—127.

к.е.н., асистент
Чайка Т.О.

11. Використання інноваційних технологій в органічному землеробстві / Т. О. Чайка // Органічне виробництво і продовольча безпека, Житомир : Полісся, 2013. — С. 245—219.
12. Оценка результативности органического сельского хозяйства / Т. А. Чайка // Основы рационального природопользования : IV междунар. науч.-практ. конф., 16-18 мая 2013 г. — Саратов, Россия, 2013. — С. 431—437.
13. Оценка эффективности органического агропроизводства / Т. А. Чайка // Физико-технические проблемы создания новых технологий в агропромышленном комплексе : материалы международной научно-практической конференции. — Ставрополь : «Параграф», 2013. — С. 238—244.
14. Предпосылки гармоничного эко-социо-экономического развития Украины / Т. А. Чайка // Инновационные подходы в управлении агропромышленным комплексом : материалы XII международной научно-практической конференции / Алтайский отдел ГНУ СибНИИЭСХ Россельхозакадемии ; под науч. ред. Г. М. Гриценко. — Барнаул, 2013. — С. 262—265.
15. Формирование маркетинговой стратегии аграрных ВУЗов / И. Г. Волкова // Материалы XII международной научно-практической конференции "Инновационные подходы в управлении агропромышленным комплексом", 2-3 июля, г. Барнаул, 2013.

асистент
Волкова І.Г.

2014 рік:

 

№п/п

Назва роботи

Виконавець

1.

Сільськогосподарське дорадництво – запорука сталого розвитку сільських територій України / Н. М. Сіренко, А. Ю. Корабахіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 198-річчю ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2 жовтня 2014 р. — Харків. — С. 268—270.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

асистент
Корабахіна А.Ю.

2. Фінансова грамотність в Україні : сучасні тенденції / Т. І. Лункіна // Формування фінансової обізнаності громадян України : роль системи освіти : науково-методичний семінар, березень 2014. — Миколаїв : МНАУ.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

3.

Соціальна відповідальність як одна із складових економічної безпеки держави / Т. І. Лункіна // матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, квітень, 2014. — Миколаїв : МНАУ, 2014.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

4.

Управління трансакційними витратами сільськогосподарських підприємств / А. Ю. Корабахіна // Матеріали VI Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», Умань. — 2014. — С. 66—68.

асистент
Корабахіна А.Ю.

 
 

2015 рік:

 

№п/п

Назва роботи

Виконавець

1.  Особливості використання земель сільськогосподарського призначення: трансакційний аспект / Н. М. Сіренко, А. Ю. Корабахіна // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності», 10–12 грудня, 2015 р. — Кременчук. — С. 394—396.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

асистент
Корабахіна А.Ю.

2. Особливості кредитування підприємств аграрної сфери економіки України / Т. І. Лункіна, А. В. Бурковська // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та фінансів», Київ-Санкт-Петербург-Вена, 29 квітня 2015 р.

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

3.  Перспективи впровадження інфляційного таргетування в Україні / А. Ю. Корабахіна // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та фінансів», Київ-Санкт-Петербург-Вена, 29 квітня 2015 р.

асистент
Корабахіна А.Ю.

4.  Оцінка впливу логістичної діяльності на розміри трансакційних витрат сільськогосподарських підприємств / А. Ю. Корабахіна // Матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 7 травня, 2015 р.

асистент
Корабахіна А.Ю.

5.  Зарубіжний досвід фінансового забезпечення сільськогосподарських товаровиробників / А. Ю. Корабахіна // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю», 26 листопада 2015 р. — Мукачево. — С. 401—404.

асистент
Корабахіна А.Ю.

6.  Формування трансакційних витрат сільськогосподарських підприємств під впливом фінансової інфраструктури / А. Ю. Корабахіна // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «Фінансово-кредитні відносини в Україні: теорія і практика», 2015. — Миколаїв.

асистент
Корабахіна А.Ю.

 
 

2016 рік:

 

№п/п

Назва роботи

Виконавець

1. Формування трансакціних витрат під впливом ризиків діяльності у сільськогосподарських підприємствах / Н. М. Сіренко, А. Ю. Корабахіна // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання», 18–20 лютого 2016. — Кременчуг. — С. 19—21.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

асистент
Корабахіна А.Ю.

2. Кредитування сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах / Н. М. Сіренко, А. Ю. Корабахіна // Матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, 2016 р.

д.е.н., професор
Сіренко Н.М.

асистент
Корабахіна А.Ю.

3. Роль фінансової децентралізації у забезпеченні ефективного розвитку регіону / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна, А. Ю. Корабахіна // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Агроекологічні, соціальні та економічні аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій, 26 лютого 2016 р. — Полтава. — С. 99—102.

к.е.н., доцент
Бурковська А.В.

к.е.н., доцент
Лункіна Т.І.

асистент
Корабахіна А.Ю.

 
 

 

Південь Органік

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)