Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Шишпанова Наталія Олександрівна

асистент

 

Шишпанова Наталія ОлександрівнаУ 2010 році закінчила Миколаївський державний аграрний університет та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію «магістр менеджер-економіст» з відзнакою.

З 2010 р. по 2012 р. працювала асистентом кафедри світового сільського господарства і зовнішньоекономічної діяльності.

З 2012 р. по 2015 р. навчалася в очній аспірантурі МНАУ за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

В липні 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Державне регулювання розвитку трудового потенціалу сільських територій».

З вересня 2016 р. – асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

 

Дисципліни, які викладає:
 1. «Страхування» – для здобувачів ступеня вищої освіти IІІ курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».
 2. «Бюджетний менеджмент» – для здобувачів ступеня вищої освіти VI курсу спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит».
 3. «Страхування» – для здобувачів ступеня вищої освіти III курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».
 4. «Страхові послуги» – для здобувачів ступеня вищої освіти ІV курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».
 5. «Страховий менеджмент» – для здобувачів ступеня вищої освіти V курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківської справи та страхування».
 6. «Фінансовий контролінг» – для здобувачів ступеня вищої освіти V курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківської справи та страхування».
 7. «Бюджетна система» – для здобувачів ступеня вищої освіти ІV курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».
 8. «Бюджетна система» – для здобувачів ступеня вищої освіти ІV курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».
 9. «Страхування майна та відповідальності» – для здобувачів ступеня вищої освіти V курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківської справи та страхування».
 10. «Міжнародні фінансові організації» – для здобувачів ступеня вищої освіти ІI курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».
 11. «Фінансовий ринок» – для здобувачів ступеня вищої освіти VI курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».
 12. «Актуарні розрахунки та андерайтинг у страхових організаціях» – для здобувачів ступеня вищої освіти V курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківської справи та страхування».

 

Коло наукових інтересів:

Фінансовий механізм розвитку трудового потенціалу сільських територій.

Є автором 25 наукових праць, із них: 7 статей у наукових фахових виданнях (1 з яких у виданні, що входить до міжнародної науково-метричної бази Index Copernicus Journals Master List), 3 публікації у виданні іноземних держав (1 з яких у виданні, що включено до міжнародної науково-метричної бази РИНЦ), 1 препринт та 14 публікацій у матеріалах і тезах конференцій.

 

Список наукових праць:

Наукові праці

Шишпанова Н.О. – статті у системі Google Академія.

 1. Комар Н. О. Застосування структурного аналізу системи мотивації трудової діяльності для підвищення ефективності використання трудових ресурсів сільських територій / Н. О. Комар // Бізнес навігатор: науково-виробничий журнал. — Херсон, 2010. — № 21. — С. 61—64.
 2. Шишпанова Н. О. Систематизація підходів до визначення сутності трудового потенціалу сільських територій / Н. О. Шишпанова // Україна: аспекти праці, науково-економічний та суспільно-політичний журнал. — Київ, 2013. — № 5. — С. 8—16.
 3. Шишпанова Н. О. Особливості зайнятості населення сільських територій / Н. О. Шишпанова // Вісник ХНАУ. — Харків, 2013. — № 4. — С. 214—219.
 4. Шишпанова Н. О. Основні фази процесу відтворення трудового потенціалу сільських територій / Н. О. Шишпанова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв : МНАУ, 2013. — Випуск 4 (74). — С. 64—70.
 5. Шишпанова Н. О. Вплив демографічної ситуації на відтворення трудового потенціалу сільських територій / Н. О. Шишпанова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв : МНАУ, 2015. — Випуск 1 (82). — С. 85—92.
 6. Шишпанова Н. О. Актуальні проблеми зайнятості населення сільських територій та стратегічні напрямки їх вирішення / Н. О. Шишпанова // Сталий розвиток економіки: Міжнародний науково-виробничий журнал. — Хмельницький, 2015. — № 2 (27). — С. 214—219. (входить до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus Journals Master List).
 7. Шишпанова Н. О. Державна політика розвитку трудового потенціалу сільських територій / Н. О. Шишпанова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв : МНАУ, 2015. — Випуск 4 (74). — С. 49—58.
 8. Шишпанова Н. А. Современные проблемы устойчивого развития сельский территорий Украины / Н. А. Шишпанова // Сборник научных статей «Интегрированные основы инновационного и устойчивого развития экономики». — Пенза, 2013. — С. 27—29.
 9. Shyshpanova N. A. An education as a determining factor of formation of a rural employment potential in the conditions of transition to a knowledge economy / N. A. Shyshpanova // International Journal of Economics and Society: Provides researchers, policymakers, and institutions with current perspectives on both theory and practice. — Memphis, USA, 2015. — V1I1. — P. 134—137.
 10. Шишпанова Н. О. Напрями державної політики щодо підвищення якості життя у сільській місцевості / Н. О. Шишпанова // Economics, management, law: problems and prospects: Collection of scientific articles. Vol. 1 — Agenda Publishing House, Coventry, United Kindom, 2015. — P. 148—151 (збірник розміщений в міжнародній базі цитування РИНЦ).

Участь у конференціях

 1. Комар Н. О. Роль держави в регулюванні інвестиційних процесів в аграрному секторі економіки Миколаївської області / Н. О. Комар // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізацій них викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених — Хмельницький, 22-25 вер. 2010 р. — С. 149—150.
 2. Комар Н. О. Формування інвестиційного клімату для залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор Миколаївської області / Н. О. Комар // Продуктивні сили та продовольча безпека країни : матеріали Другої міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених (у заочній формі). — Київ, 2010 р. — С. 146—149.
 3. Шишпанова Н. О. Оцінка стану сільськогосподарського виробництва Миколаївської області / Н. О. Шишпанова // Формування конкурентоспроможного виробничого потенціалу сільського господарства в умовах глобалізації розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. — Харків : ХНАУ, 14-23 вер. 2011. — С. 162—164.
 4. Шишпанова Н. О. Організаційно-економічні проблеми зайнятості населення сільських територій / Н. О. Шишпанова // Інтеграційні процеси в економіці АПК : матеріали Всеук. наук.-практ. конф. — Миколаїв : МДАУ, 28-30 вер. 2011. — С. 94—96.
 5. Шишпанова Н. О. Фактори формування трудових ресурсів сільських територій / Н. О. Шишпанова // Актуальні питання теорії та практики менеджменту : матеріали ІІІ-ої Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених — Луганськ : ТОВ «Віртуальна реальність, 21-22 бер. 2012. — С. 219—221.
 6. Шишпанова Н. О. Інвестиційне забезпечення розвитку трудового потенціалу сільських територій / Н. О. Шишпанова // Формування ефективних стратегій розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств України : збірник тез Всеукр. інтернет-конф. молодих вчених і студентів — Миколаїв, 21 січ. 2013. — С. 245—248.
 7. Шишпанова Н. О. Соціально-економічна сутність трудового потенціалу сільських територій / Н. О. Шишпанова // Мateriály IX mezinárodní vědecko-praktické konference «Efektivní nástroje moderních věd – 2013». — Publishing House “Education and Science” s.r.o. 27 duben 05 květen 2013. — С. 69—72.
 8. Шишпанова Н. А. Возпроизводство трудового потенциала сельских территорий как фактор обеспечения их устойчивого развития / Н. А. Шишпанова // Инновационные подходы в управлении агропромышленным комплексом : материалы ХІI Междунар. науч.-практ. конф. — Барнаул : Алтайский отдел ГНУ СибНИИЭСХ Россельхозакадемии, 2-3 июля 2013. — С. 221—223.
 9. Шишпанова Н. О. Принципи дослідження сутності трудового потенціалу сільських територій / Н. О. Шишпанова // Проблеми сучасної економіки : збірник матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. — Донецьк : ГО «СІЕУ», 27-28 вер. 2012. Ч. 1. — С. 96—99.
 10. Шишпанова Н. О. Кількісна та якісна характеристика трудового потенціалу сільських територій / Н. О. Шишпанова // Фінансово-економічна безпека держави в умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. — Львів : ЛЕФ, 25-26 квіт. 2014. — Ч. 3. — С. 53—56.
 11. Шишпанова Н. О. Дослідження компонентної структури трудового потенціалу сільських територій / Н. О. Шишпанова // Транснаціоналізація економічних систем: тенденції та перспективи розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. — Миколаїв : Видавничий дім «Гельветика», 18 квіт. 2014. — С. 117—120.
 12. Шишпанова Н. О. Соціальна інфраструктура сільських територій як фактор розвитку їх трудового потенціалу / Н. О. Шишпанова // Ринкові економічні механізми сталого розвитку: інноваційне та фінансове забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. — Дніпропетровськ : Видавничий дім «Гельветика», 9-10 трав. 2014. — С. 101—103.
 13. Шишпанова Н. О. Актуальні питання соціально-економічного розвитку сільських територій / Н. О. Шишпанова // Аграрна наука – освіта – виробництво: сучасний стан, проблеми та перспективи інтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 30-річчю Миколаївського національного аграрного університету — Миколаїв : МНАУ, 12-14 лист. 2014. — С. 83—85.
 14. Шишпанова Н. О. Роль міграційних процесів у відтворенні трудового потенціалу сільських територій / Н. О. Шишпанова // Інноваційні засади сталого розвитку національного господарства: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. — Кам’янець-Подільський : Видавничий дім «Гельветика», 21-22 лист. 2014. — С. 101—104.

Список рекомендованої літератури з дисциплін:

Страховий менеджмент

 1. Базилевич В. Д. Страхова справа : підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич. — К. : Знання, 2011. — 203 с.
 2. Піратовський Г. Л. Страховий бізнес: управління розвитком : [навч. посіб.] / Г. Л. Піратовський. — К. : НТЕУ, 2010. — 254 с.
 3. Полчанов А. Ю. Теоретичні основи страхового менеджменту / А. Ю. Полчанов // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. — 2014. — № 2. — С. 282—287.
 4. Реверчук С. К. Історія страхування : підручник / С. К. Реверчук, Т. В. Сива, С. І. Кубів [та ін.] — К. : Знання, 2012. — 213 с.
 5. Рябенко Г. М. Страхування : [навч. посіб] / Г. М. Рябенко, Н. М. Сіренко, А. С. Кравченко. — М. : МНАУ, 2014. — 426 с.
 6. Страховий менеджмент : підручник / С. С. Осадець, О. В. Мурашко, В. М. Фурман та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. С. С. Осадця. — К. : КНЕУ, 2011. — 333 с.
 7. Супрун А. А. Страховий менеджмент : навчальний посібник / А. А. Супрун, Н. В. Супрун. — Львів : Магнолія-2006, 2011. — 301 с.
 8. Яворська Т. В. Державне регулювання страхового підприємництва в Україні : монографія / Т. В. Яворська. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. — 420 с.

Страхування

 1. Безугла В. О. Страхування : [навч. посіб] / В. О. Безугла. — К. : МАУП, 2008. — 584 с.
 2. Вовчак О. Д. Страхування : [навч. посіб.] / О. Д. Вовчак — Л. : Новий Світ — 2000, 2004. — 480 с.
 3. Дьячкова Ю. М. Страхування : [навч. посіб.] / Ю. М. Дьячкова. — К. : Знання, 2008. — 240 с.
 4. Мних М. В. Страхування як механізм надання гарантій підприємницької діяльності та соціального захисту населення : [навч. посіб.] / М. В. Мних. — К. : Знання України, 2010. — 360 с.
 5. Плиса В. Й. Страхування : [навч. посіб.] / В. Й. Плиса. — К. : Каравела, 2010. — 464 с.
 6. Фисун І. В. Страхування : [навч. посіб.] / І. В. Фисун. — К. : КНЕУ, 2011. — 240 с.
 7. Реверчук С. К. Історія страхування : підручник / С. К. Реверчук, Т. В. Сива, С. І. Кубів [та ін.] — К. : Знання, 2012. — 213 с.
 8. Ротова Т. А. Страхування : [навч. посіб.] / Т. А. Ротова, Л. С. Руденко. — К. : НТЕУ, 2009. — 400 с.

Страхові послуги

 1. Вовчак О. Д. Страхові послуги : [навч. посіб.] / О. Д. Вовчак, О. І. Завійська — Л. : Компакт – ЛВ, 2010. — 250 с.
 2. Говорушко Г. А. Страхові послуги : [навч. посіб.] / Г. А. Говорушко. — К. : Центр навчальної літератури, 2011. — 400 с.
 3. Долгошея Н. В. Страхування в запитаннях і відповідях : підручник / Н. В. Долгошея. — К. : Знання, 2010. — 543 с.
 4. Заруба О. Д. Страхова справа : підручник / О. Д. Заруба. — К. : Знання, 2006. — 524 с.
 5. Реверчук С. К. Історія страхування : підручник / С. К. Реверчук, Т. В. Сива, С. І. Кубів [та ін.] — К. : Знання, 2012.   213 с.
 6. Ротова Т. А. Страхування : [навч. посіб.] / Т. А. Ротова, Л. С. Руденко. — К. : НТЕУ, 2009. — 400 с.
 7. Яворська Т. В. Страхові послуги : [навч. посіб.] / Т. В. Яворська, С. К. Реверчук. — К. : Знання, 2010. — 350 с.

Фінансовий контролінг

 1. Задорожний З. В. Контролінг : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / З. В. Задорожний, І. Є. Давидович, А. В. Фаїзов. — К. : Економічна думка, 2010. — 224 с.
 2. Контролінг : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. С. С.  Герасименко. — К. : Нац. акад. упр., 2011. — 99 с.
 3. Лубенченко О. Е. Фінансовий контролінг суб’єктів господарювання : [навч.посібн.] / О. Е. Лубенченко, Н. В. Акмаєва, І. Л. Чабаненко. — Алчевськ : ДонДТУ, 2010. — 116 с.
 4. Лук’янова В. В. Бюджетування витрат операційної діяльності : монографія / Лук’янова В. В., Яковенко О. В. — Хмельницький : ХНУ, 2011. — 225 с.
 5. Тарасюк М. В. Контролінг в управлінні торговельними мережами: теорія, методологія, практика : монографія / М. В. Тарасюк. — К. : КНТЕУ, 2010. — 548 с.
 6. Тархов П. В. Контролінг фінансових результатів сільськогоспо-дарських підприємств : монографія / П. В. Тархов, Л. І. Есманова. — Суми : Мрія-1, 2012. — 138 с.
 7. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч. посібн. / О. О. Терещенко. — К. : КНЕУ, 2013. — 554 с.

Фінансовий ринок

 1. Васильєва В. В. Фінансовий ринок : [навч. посіб] / В. В. Васильєва. — К. : ЦУЛ, 2008. — 368 с.
 2. Еш С. М. Фінансовий ринок : [навч. посіб] / С. М. Еш. — К. : Центр учбової літератури, 2011. — 528 с.
 3. Смолянська О. Ю. Фінансовий ринок : [навч. посіб] / О. Ю. Смолянська. — К.: Центр навчальної літератури, 2010. — 384 с.
 4. Ситник Л. С. Ринок фінансових послуг : [навч. посіб] / Л. С. Ситник. — К. : ЦНЛ, 2006. — 352 с.
 5. Сич Є. М. Ринок фінансових послуг : [навч. посіб] / Є. М. Сич, В. П. Ільчук, Н. І. Гавриленко. — К. : Центр учбової літератури, 2012. — 428 с.
 6. Шелудько В. М. Фінансовий ринок : підручник / В. М. Шелудько. — К. : Знання, 2008. — 535 с.
 7. Школьник І. О. Фінансовий ринок України : сучасний стан і стратегія розвитку : [навч. посіб] / І. О. Школьник. — Суми : Мрія, 2010. — 347 с.
 8. Черкасова С. В. Фінансовий ринок : [навч. посіб] / С. В. Черкасова. — Л. : Магнолія, 2012. — 312 с.

Міжнародні фінансові організації

 1. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини [Текст]: підручник для студ. вузів / С. Я. Боринець. — 5-ге вид., перробл. і допов. — К. : Знання, 2008. — 583 с.
 2. Луцишин З. О. Міжнародні валютно-фінансові відносини: практична філософія і реалії української економіки / З. О. Луцишин. — Тернопіль : Збруч, 2010. — 449 с.
 3. Міжнародні розрахунки та валютні операції [Текст] : навч. посіб. / ред. М.І. Савлук. — К. : КНЕУ, 2010. — 392 с.
 4. Оспіщев В. І. Міжнародні фінанси : [навч. посіб.] / В. І. Оспіщев, О. П. Близнюк, В. В. Кривошей. — К. : Знання, 2012. — 335 с.
 5. Шелудько В. М. Фінансовий ринок : підручник / В. М. Шелудько. — [2-ге вид., стер.]. — К. : Знання, 2010. — 535 с.
 6. Школьник І. О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку : [монографія] / І. О. Школьник. — Суми : Мрія, 2011. — 348 с.

Південь Органік

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)