Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Полторак Анастасія Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент кафедри

 

Полторак Анастасія СергіївнаУ 2007 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» та отримала диплом з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» (кваліфікація спеціаліст з обліку і аудиту). У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування та ефективність використання оборотних активів на підприємствах АПК України» у спеціалізованій вченій раді Д 26.063.01 ПВНЗ «Європейський університет».

З 2005 р. по 2008 р. працювала бухгалтером на приватних підприємствах м. Миколаєва.

З 2009 р. по 2014 р. працювала на посаді старшого викладача кафедри економіки і підприємництва Миколаївської філії ПВНЗ «Європейський університет».

З 2015 р. по 2016 р. – старший викладач кафедри обліку і оподаткування Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.

З вересня 2016 року – доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

 

Дисципліни, які викладає:
 1. «Фінанси» – для здобувачів ступеня вищої освіти III курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».
 2. «Фінансова безпека» – для здобувачів ступеня вищої освіти V курсу спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
 3. «Податкові системи зарубіжних країн» – для здобувачів ступеня вищої освіти IV курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».
 4. «Оподаткування за видами діяльності» – для здобувачів ступеня вищої освіти IV курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».
 5. «Банківське регулювання та нагляд» – для здобувачів ступеня вищої освіти V курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
 6. «Податковий контроль» – для здобувачів ступеня вищої освіти VI курсу спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит».
 7. «Податкова система» – для здобувачів ступеня вищої освіти III курсу напрямів підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит».
 8. «Основи оподаткування» – для здобувачів ступеня вищої освіти III курсу напрямів підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит».
 9. «Фінанси підприємств» – для здобувачів ступеня вищої освіти III курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».
 10. «Податкова політика» – для здобувачів ступеня вищої освіти V курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
 11. «Податкова система та основи оподаткування» - для здобувачів ступеня вищої освіти III курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».

 

Коло наукових інтересів:

Полторак А. С. проводить наукові дослідження щодо проблем трансформації міжбюджетних відносин в умовах фіскальної децентралізації.

Список наукових праць складає 56 найменувань, у тому числі 27 статей у наукових фахових виданнях, 2 статті в іноземних виданнях з економічних наук, 1 навчальний посібник («Облік на підприємствах малого бізнесу»).

 

Список наукових праць:

Навчальні матеріали

 1. Полторак А. С. Обліково-аналітичний механізм формування та ефективного використання оборотних активів на підприємствах АПК України / А. С. Полторак // Організаційно-економічні засади формування системи обліково-аналітичної інформації на підприємствах : колективна монографія; За ред. Т. А. Бурової. — Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. — С. 102—127. (2,0 друк. арк.)
 2. Потапенко О. М. Облік на підприємствах малого бізнесу : навчальний посібник / О. М. Потапенко, А. С. Полторак. — Миколаїв : Іліон, 2013. — 392 с.

Наукові праці

Полторак А.С. – статті у системі Google Академія.

 1. Полторак А. С. Комплексний підхід до кількісного оцінювання податкових ризиків держави / А. С. Полторак, Ю. В. Волосюк // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 2 (188). – С. 269–276. 
 2. Полторак А. С. Трансформація системи оподаткування майна в умовах фіскальної децентралізації в Україні / А. С. Полторак, М. Й. Головко // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 9. 
 3. Полторак А. С. Механізм реформування системи оподаткування прибутку юридичних осіб в Україні в умовах фіскальної децентралізації / А. С. Полторак, М. Й. Головко // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – №10. 
 4. Полторак А. С. Міжнародні тенденції податкових трансформацій в умовах фіскальної децентралізації / А. С. Полторак, М. Й. Головко // Економіка і управління. – 2017. 
 5. Полторак А. С. Оптимізація сплати ПДВ через механізм податкового планування на підприємствах / А. С. Полторак, А. Ю. Мирон // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки. – 2016. – № 2(5). – С. 130–134. 
 6. Ординська В. О. Напрями розвитку обліку доходів від операційної діяльності на підприємствах з санітарно–гігієнічної обробки приміщень [Електронний ресурс] / В. О. Ординська, А. С. Полторак // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 12. – С. 513–516. – Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/ 
 7. Ушакова А. В. Економічна сутність об’єктів промислової власності та їх місце в обліковій системі суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / А. В. Ушакова, А. С. Полторак // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 12. – С. 540–543. – Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/ 
 8. Полторак А. С. Фінансово-економічний механізм регулювання розвитку інтелектуального капіталу / А. С. Полторак // Економіка і управління. – Київ, 2016. – № 2. – С. 51-55. 
 9. Полторак А. С. Оподаткування як елемент фінансового регулювання розвитку інтелектуального капіталу в Україні / А. С. Полторак // Фінансовий простір. – Черкаси, 2016. – № 3 (23). – С. 33-38. 
 10. Полторак А. С. Маркетингова складова забезпечення конкурентоспроможності підприємств-виробників насіння соняшнику / А. С. Полторак // Економіка та суспільство. – Мукачево, 2016. – № 7. – С. 429–432.
 11. Полторак А. С. Оцінка податкових ризиків в системі економічної безпеки підприємств / А. С. Полторак, Ю. В. Волосюк // Економічний часопис–ХХІ. — 2016. — № 158 (3–4(2)). — С. 35—38.
 12. Полторак А. С. Ефективне управління фінансовими ризиками в системі економічної безпеки України / А. С. Полторак, Ю. С. Тимошенко // Агросвіт. — 2015. — № 1. — С. 34—39.
 13. Poltorak A. Assessment of Ukrainian food security state within the system of its economic security / A. Poltorak // Actual problems of economics. — 2015. — № 11 (173) — pp. 120—126.
 14. Полторак А. С. Комплексна оцінка стану продовольчої безпеки України / А. С. Полторак // Економічний часопис–ХХІ. — 2015. — № 7–8(2). — С. 15—18.
 15. Полторак А. С. Стратегія імпортозаміщення товарів легкої промисловості в системі напрямів економічного зростання України / А. С. Полторак // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2015. — № 5. — С. 212—216.
 16. Полторак А. С. Аналіз податкових надходжень у структурі доходів зведеного бюджету України / А. С. Полторак, Є. П. Гнатенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки. — 2015. — № 2 (5). — С. 130—134.
 17. Полторак А. С. Прогнозування розмірів валового прибутку на 1 гектар сільськогосподарських угідь у землекористуванні на підприємствах АПК України із застосуванням методу кореляційно-регресійного аналізу / А. С. Полторак, О. М. Потапенко // Економіка та держава. — 2014. — № 2. — С. 69—72.
 18. Полторак А. С. Гармонізація державного регулювання щодо управління оборотними активами на підприємствах АПК України / А. С. Полторак // Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. — Серія «Економічні науки». — 2014. — № 7. — С. 155—163.
 19. Полторак А. С. Механізм формування та ефективного використання оборотних активів на підприємствах АПК України / А. С. Полторак // Вісник Одеського національного університету. Економіка. — 2014. — Том 19. — Випуск 3/2. — С. 180—184.
 20. Полторак А. С. Гармонізація законодавства щодо оподаткування імпорту продукції легкої промисловості / А. С. Полторак, Ю. С. Бужак // Науковий вісник Херсонського державного університету. — Серія «Економічні науки». — 2014. — № 9. — Ч. 2. — С. 128—132.
 21. Бурдельна Г. О. Ефективність використання оборотних активів на підприємствах АПК Миколаївської області / Г. О. Бурдельна, А. С. Полторак // Агросвіт. — 2013. — № 1. — С. 42—44.
 22. Полторак А. С. Визначення сутності оборотних активів: сучасні науково-методологічні підходи / А. С. Полторак // Ефективна економіка. — 2013. — № 7.
 23. Полторак А. С. Класифікація оборотних активів підприємств АПК: сучасні науково-методологічні підходи / А. С. Полторак // Інвестиції: практика та досвід. — 2013. — № 15. — С. 68—71.
 24. Полторак А. С. Оцінка ефективності використання оборотних активів на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства України / А. С. Полторак // Агросвіт. — 2013. — № 17. — С. 60—64.
 25. Потапенко О. М. Аналіз оборотних активів підприємств Миколаївської області / О. М. Потапенко, А. С. Полторак // Формування ринкових відносин в Україні. — 2013. — № 8 (147). — С. 151—154.
 26. Полторак А. С. Вплив обсягів дебіторської заборгованості на управління та підвищення ефективності використання оборотних активів / А. С. Полторак // Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. — Серія «Економічні науки». — 2013. — № 4. — Том 4. — С. 82—94.
 27. Полторак А. С. Специфічні особливості обліку розрахунків готівковими коштами на сільськогосподарських підприємствах / А. С. Полторак // Економіка і управління. — 2011. — № 4 (52). — С. 82—86.

Статті у виданнях іноземних держав

 1. Полторак А. С. Характеристика факторов влияния на эффективность использования оборотных активов предприятий АПК Украины / А. С. Полторак // Современный научный вестник. — Серия «Экономические науки». — 2013. — № 18 (157). — С. 53—61.
 2. Poltorak A. S. The modern state of the use of circulating assets is on enterprises of agro-industrial complex of Ukraine / A. S. Poltorak, O. M. Potapenko // Nauka i studia. — 2013. — № 25 (93). — С. 121—127.

Участь у конференціях

 1. Scopus Author ID: 57014969100 http://orcid.org/0000-0002-9752-9431
 2. Полторак А. С. Сучасні логістичні тенденції у сфері управління збутовою діяльністю сільськогосподарських підприємств України / А. С. Полторак // Логістичний менеджмент: проблеми та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (17–18 листопада 2016 р.). – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – С. 110–111.
 3. Полторак А. С. Пріоритетні напрями реформування податкової системи України / А. С. Полторак // Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (23–25 листопада 2016 р.). – Миколаїв : МНАУ, 2016. – С. 132–135. 
 4. Полторак А. С. Особливості оцінки рівня фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств / А. С. Полторак, А. Л. Зінкевич // Образованието и Науката на XXI век - 2016 : материали за XII Международна научна практична конференция (15–22 октомври, 2016). – Софія : Бял ГРАД-БГ, 2016. – С. 18–20.
 5. Захиров М. П. Комплексний підхід до кількісної оцінки індикаторів стану фінансової безпеки України / М. П. Захиров, А. С. Полторак // Фінансова та соціальна інфраструктура в забезпеченні інноваційного розвитку економіки України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (22 жовтня 2016 р.). – Миколаїв : МНАУ, 2016. – С. 66–67.
 6. Полторак А. С. Особливості перевірки контрагентів як засобу зменшення податкового ризику підприємства / А. С. Полторак, М. М. Щербак // Fundamental And Applied Science - 2016: Materials of the XII International Scientific and Practical Conference (October 30 – November 7, 2016). – Sheffield: Science and Education Ltd, 2016. – С. 40–42.
 7. Полторак А. С. Податок на нерухоме майно як джерело наповнення місцевих бюджетів / А. С. Полторак, С. А. Прокопенко // Zprávy vědecké ideje-2016 : materiály XII Mezinárodní Vědecko - Praktická Konference (27 října - 05 listopadu 2016 roku). – Praha : Publishing House “Education and Science” s.r.o., 2016. – Díl 1. Ekonomické vědy. – С. 13–15.
 8. Полторак А. С. Особливості оподаткування доходів від продажу виробів handmade / А. С. Полторак, А. М. Нікітін // Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami - 2016 : Materiały XII między narodowej naukowi-praktycznej konferencji (07–15 listopada 2016 roku). – Vol. 1. – Ekonomiczne nauki. – Przemysl : Nauka I studia, 2016. – С. 52–53.
 9. Poltorak A. S. / Application features of unified register of tax invoices in Ukraine / A. S. Poltorak, V. V. Gysarenko, O. G. Voroshulova // Conduct of modern science-2016 : materials of the XII international scientific and practical conference (November, 30 – December, 7, 2016). – Sheffield: Science and education LTD, 2016. – С. 52–54.
 10. Poltorak A. S. / The use of foreign experience in collecting taxes on real estate in Ukraine / A. S. Poltorak, K. E. Gavenko, I. V. Ivanova // Areas of scientific thought – 2016/2017 : materials of the XII International scientific and practical conference (December 30, 2016 – January 7, 2017). – Sheffield: Science and Education Ltd, 2017. – С. 11–13.
 11. Полторак А. С. Місце податкових ризиків у системі економічної безпеки підприємств України / А. С. Полторак // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings (January 29, 2016). — Klaipeda : Baltija Publishing, 2016. — С. 254—257.
 12. Мирон А. Ю. Вартісні та кількісні показники податкової накладної як основного первинного документу для обліку податку на додану вартість / А. Ю. Мирон, А. С. Полторак // Обліково-аналітичні основи функціонування та управління економічними системами в умовах інтеграційних процесів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (15 квітня 2016 р.). — Миколаїв : МНУ, 2016. — С. 103—105.
 13. Poltorak А. Methods of the Reverse Funds Accumulation and Efficient Operation in the Ukrainian Agrarian and Industrial Complex / A. Poltorak, Ya. Drokina // Образованието и науката на XXI век – 2015 : материали за XI Международна научна практична конференция (17–22 октомври 2015 г.). — София : «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2015. — С. 64—66.
 14. Полторак А. С. Реформування податкової системи України / А. С. Полторак, О. В. Ніколайцева // Національне виробництво й економіка в умовах реформування: стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції : збірник наукових праць Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (30 жовтня 2015 р.). — Кам’янець-Подільський : ГО «Науковий клуб «Софус», 2015. — С. 295—296.
 15. Полторак А. С. Вплив транспарентності бухгалтерського обліку на сприятливість ведення бізнесу в Україні / А. С. Полторак, Я. В. Ігнатьєва // Vědecký průmysl evropského kontinentu – 2015 : materiály XI mezinárodní vědecko-praktická konference (27 listopadu – 05 prosinců 2015 roku). — Praha : Publishing House «Education and Science» s.r.o, 2015. — С. 10—11.
 16. Полторак А. С. Облік безнадійної дебіторської заборгованості в контексті законодавчих новацій / А. С. Полторак, І. О. Ткачук // Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін та сталого економічного розвитку : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (25 листопада 2015 р.) — Тернопіль : Крок, 2015. — С. 73—75.
 17. Полторак А. С. Порівняльний аналіз обліку дебіторської заборгованості у вітчизняній і міжнародній практиці / А. С. Полторак, А. В. Бібікова // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія, методологія, організація : збірник тез доповідей учасників IV Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (24-25 листопада 2015 р.). — Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2015. — С. 89—92.
 18. Полторак А. С. Порівняльна характеристика методичних засад обліку запасів у вітчизняній і міжнародній практиці / А. С. Полторак, О. О. Дорогокуп, В. О. Сергієнко // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія, методологія, організація : збірник тез доповідей учасників IV Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (24-25 листопада 2015 р.). — Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2015. — С. 92—94.
 19. Полторак А. С. Управління дебіторською заборгованістю як одне з центральних завдань ефективного управління оборотними активами / А. С. Полторак // Розвиток економік Єврорегіонів: макро- та мікрорівні : збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (29–30 березня 2013 р.) : у 2-х частинах. — К. : ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. — Ч. 1. — С. 40—41.
 20. Полторак А. С. Моделі оптимізації рівня грошових коштів: теоретичний аспект / А. С. Полторак // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи : збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (28–29 червня 2013 р.). — К. : ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. — С. 51—53.
 21. Полторак А. С. Використання факторингу в управлінні оборотними активами підприємств АПК України / А. С. Полторак // Сучасні проблеми економіки: нові погляди науковців : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (24–25 лютого 2012 р.). — Дніпропетровськ : НО «Перспектива», 2012. — Ч. II. — С. 58—60.
 22. Обозна А. О. Стратегические механизмы оздоровления АПК в современных условиях / А. О. Обозна, А. С. Полторак // Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 травня 2012 р.). — Дніпропетровськ : Біла К. О., 2012. — Том II. — С. 90—92.
 23. Полторак А. С. Напрямки і методи управління оборотними активами / А. С. Полторак, Н. В. Луценко // Сучасна економічна наука: теорія та практика : збірник тез наукових робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 жовтня 2012 р.). — Одеса : ЦЕДР, 2012. — С. 82—84.
 24. Полторак А. С. Оборотні активи як одна з важливіших економічних категорій / А. С. Полторак // Стратегії стійкого розвитку економіки : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (27 квітня 2011 р.). — К. : Вид-во ПВНЗ «Європейський університет», 2011. — С. 356—358.
 25. Полторак А. С. Ключові напрями антикризового управління банківською діяльністю / А. С. Полторак, К. О. Матрунчук // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків : матеріали V Міжн. наук.-практ. конф. (14-15 жовтня 2010 р.). — Черкаси : ЧІБС УБС НБУ, 2010. — С. 169—170.
 26. Полторак А. С. Сучасні підходи до оцінки як одного з найважливіших методів бухгалтерського обліку / А. С. Полторак, А. О. Обозна // Дослідження та оптимізація економічних процесів : труди VII Міжнар. наук.-практ. конф. (1-3 грудня 2010 р.). — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — С. 125—127.
 27. Полторак А. С. Проблеми класифікації та оцінки окремих видів оборотних активів / А. С. Полторак, О. Воронкова // Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (9–10 груд. 2010 р.). — Ч. 2. — Тернопіль : Крок, 2010. — С. 137—138.

Методичні видання

 1. Полторак А. С. Податкова система : опорний конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра денної форми навчання спеціальності 071 – облік і оподаткування / А. С. Полторак. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 165 с.
 2. Полторак А. С. Фінансова безпека : методичні рекомендації для виконання практичних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти ступеня магістра денної форми навчання спеціальностей 071 – облік і оподаткування, 072 – фінанси, банківська справа та страхування / А. С. Полторак. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 67 с.
 3. Полторак А. С. Банківське регулювання та нагляд : методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти V курсу денної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / А. С. Полторак. — Миколаїв : МНАУ, 2016. — 77 с.

Список рекомендованої літератури з дисциплін:

Фінанси

 1. Бюджетний кодекс України : закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
 2. Господарський кодекс України : закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 3. Кудряшов В. П. Фінанси : навч. посіб. / В. П. Кудряшов. — Херсон : Олді-плюс, 2006. — 352 с.

Фінансова безпека

 1. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ від 29.10.2013 р. № 1277 / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. — 2013 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-metodichnih-rekomendacii-shodo-rozrahunku-doc168080.html
 2. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19.06.2003 № 964–IV / Верховна рада України. — Офіц. Вид. — К. : Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 39.
 3. Про Стратегію національної безпеки України : Указ від 12.02.2007 р. № 105/2007 / Президент України. — Офіц. Вид. — К. : Офіційний вісник України. — 2007. — № 11. — С. 7.
 4. Про схвалення Концепції забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері : Концепція від 15.08.2012 р. № 569-р / Кабінет Міністрів України. — Офіц. Вид. — К. : Офіційний вісник України. — 2012. — № 62.

Податкові системи зарубіжних країн

 1. Баранова В. Г. Податкова система : навч. посіб. / В. Г. Баранова, О. Ю. Дубовик, В. П. Хомутенко. — Одеса : ВМВ, 2014. — 344 с.
 2. Ватуля І. Д. Податки, збори, платежі : навч. посіб. / І. Д. Ватуля, М. І. Ватуля, Л. В. Рибалко. — 2-е вид., перероб. і доп. — К. : Центр навчальної літератури, 2010. — 351 с.
 3. Сідельникова Л. П. Податкова система : навч. посіб. / Л. П. Сідельникова, Н. М. Костіна. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Київ : Ліра-К, 2013. — 604 с.
 4. Сідельникова Л. П. Оподаткування суб'єктів підприємництва : навч. посіб. / Л. П. Сідельникова, Т. В. Чижова, Я. В. Якуша. — Київ : Видавництво Ліра-К, 2012. — 424 с.

Організація діяльності податкової служби

 1. Податковий кодекс України : закон України від 02 грудня 2010 р. № 2755–VI / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 2. Митний кодекс України : закон України від 13.03.2012 р. № 4495-VI / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
 3. Калінеску Т. В. Адміністрування податків : навч. посіб. / Т. В. Калінеску, В. О. Корецька-Гармаш, В. В. Демидович. — К. : Центр учбової літератури, 2013. — 290 с.
 4. Малишкін О. І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика : навч.-практ. посіб. — К. : Центр учбової літератури, 2013. — 376 с.

Банківське регулювання та нагляд

 1. Про Національний банк України : закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://goo.gl/aPxgu2
 2. Про банки і банківську діяльність : закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://goo.gl/He1A1w
 3. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. — Тернопіль : Астон, 2012. — 358 с.

Податковий контроль

 1. Податковий кодекс України : закон України від 02 грудня 2010 р. № 2755–VI / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 2. Митний кодекс України : закон України від 13.03.2012 р. № 4495-VI / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
 3. Калінеску Т. В. Адміністрування податків : навч. посіб. / Т. В. Калінеску, В. О. Корецька-Гармаш, В. В. Демидович. — К. : Центр учбової літератури, 2013. — 290 с.

Податкова система

 1. Лютий І. О. Податкова система : навч. посіб. / І. О. Лютий, Л. М. Демиденко, М. В. Романюк. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 456 с.
 2. Мединська Т. В. Податкова система : навч. посіб. / Т. В. Мединська, Н. І. Власюк. — 3-тє вид., перер. та допов. — Львів : Магнолія-2006, 2012. — 422 с.
 3. Податковий кодекс України : закон України від 02 грудня 2010 р. № 2755–VI / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Основи оподаткування

 1. Бечко П. К. Основи оподаткування : навч. посіб. / П. К. Бечко, О. А. Захарчук. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 168 с.
 2. Бідюк О. О. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібник / О. О. Бідюк, Є. Ю. Шара. — К. : ЦУЛ, 2012. — 496 с.
 3. Крисоватий А. І. Домінанти гармонізації оподаткування: національні та міжнародні вектори : монографія / А. І. Крисоватий, В. А. Валігура. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. — 248 с.

Фінанси підприємств

 1. Азаренкова Г. М. Фінаси підприємств : навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. — 3-тє вид., випр. і доп. — К. : Знання-Прес, 2015. — 299 с.
 2. Гриньова В. М. Фінанси підприємств : навч. посіб. 3-тє вид., стереот. / В. М. Гриньова. — К. : Знання-Прес, 2006. — 423 с.
 3. Онисько С. М. Фінанси підприємств : підручник / С. М. Онисько, М. П. Марич. — Львів : Магнолія-плюс, 2006. — 367 с.

Податкова політика

 1. Податковий кодекс України : закон України від 02 грудня 2010 р. № 2755–VI / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 2. Слатвінська М. О. Податкова система : навч. посіб. / М. О. Слатвінська, О. Ю. Дубовик. — Одеса: ОНЕУ, 2013. — 202 с.
 3. Калінеску Т. В. Адміністрування податків : навч. посіб. / Т. В. Калінеску, В. О. Корецька-Гармаш, В. В. Демидович. — К. : Центр учбової літератури, 2013. — 290 с.
Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)