Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Покровська Ольга Вікторівна

асистент

 

У 2013 році закінчила Чорноморський державний університет імені Петра Могили та отримала диплом про вищу освіту за спеціальністю «Соціологія» (кваліфікація – спеціаліст соціології).

У 2013 році прийнята на посаду лаборанта Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету.

З 04.09.2017 р. – асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

 

Дисципліни, які викладає:
 1. «Гроші і кредит» – для здобувачів вищої освіти 3 курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».
 2. «Податковий контроль» – для здобувачів вищої освіти 6 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
 3. «Фінанси підприємств» – для здобувачів вищої освіти 3 курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».
 4. «Страхування» – для здобувачів вищої освіти 3 курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит».
 5. «Бюджетна система» – для здобувачів вищої освіти 4 курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит».
 6. «Фінанси» – для здобувачів вищої освіти 3 курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».
 7. «Податкова система зарубіжних країн» – для здобувачів вищої освіти 4 курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».
 8. «Оподаткування за видами діяльності» – для здобувачів вищої освіти 4 курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».

 

Коло наукових інтересів:

Механізми фінансового забезпечення розвитку сільських територій, досвід іноземних країн.

 

Список наукових праць:

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2920-8190
Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=_YIdlW4AAAAJ

Наукові праці

 1. Features of influence of innovative entrepreneurship on the development of agricultural sector of economy / О. Melnyk, O. Bodnar, O. Pokrovska // Mechanism of interaction between competitiveness and innovation in modern international economic relations: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 4 Vol. / ISMA University. – Riga: «Landmark» SIA, 2017. – Vol. 4. – 119-127 pp. (розділ в колективній монографії)

Участь у конференціях

 1. Роль податків в економічному розвитку країни / О.В. Покровська // Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (22-24 листопада 2017 р.). – Миколаїв : МНАУ, 2017. – С. 128-131.
 2. Фінансове забезпечення розвитку сільських територій : досвід ЄС / О.В. Покровська // Трансформація фінансової системи України: тенденції та перспективи розвитку: матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конф. (20-21 листопада). - Миколаїв : МНАУ, 2017. – С. 62-63.

Список рекомендованої літератури з дисциплін:

Бюджетна система

 1. Бабич Т. С. Макрофінансове бюджетування : навч. посіб. / Т. С. Бабич, Т. В. Жибер ; за наук. ред. В. М. Федосова. — К. : КНЕУ, 2011. — 311 с.
 2. Базилевич В. Д. Державні фінанси : навч. посібн. В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик ; за заг. ред. В. Д. Базидевича. — 2-ге вид., доп, і перероб. — К. : Атака, 2004. — 368 с.
 3. Василик О. Д. Бюджетна система України : підручник / О. Д. Васи- лик, К. В. Павлюк. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 544 с.
 4. Вахненко Т. П. Державний борг України та його економічні наслідки / Т. П. Вахненко. — К. : Альтерпрес, 2000. — 152 с.
 5. Вахненко Т. П. Зовнішні боргові зобов'язання у системі світових фінансово-економічних відносин / Т. П. Вахненко. — К. : Фенікс, 2006. — 536 с.
 6. Зайчикова В. В. Місцеві фінанси України та європейських країнах / В. В. Зайчикова. — К. : НДФІ, 2007. — 300 с.

Гроші та кредит

 1. Алексєєв І. В. Гроші та кредит : навч. посіб. / І. В. Алексєєв, М. К. Колісник. — К. : Знання, 2009. — 253 с.
 2. Бездітко Ю. М. Валютне регулювання: навч. посіб. / Ю. М. Бездітко, О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк — Херсон : ОЛДІ-плюс, 2009. — 272 с.
 3. Гроші та кредит : навч. посібє / О. Д. Вовчак, І. Є. Бучко, З. Р. Костак. — К. : Центр учбової літератури, 2012. — 424 с.
 4. Івасів Б. С. Гроші та кредит : підруч. [3-тє вид., змін. й доп.] / Б. С. Івасів. — Тернопіль : Карт-бланш; К. : Кондор, 2008. — 528 с.
 5. Круш П. В. Гроші та кредит : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації / Круш П. В., Алексєєв В. Б. — К. : Центр учбової літератури, 2010. — 216 с.
 6. Бандурка А. М. Гроші та кредит : навч. посіб. / А. М. Бандурка — К. : Ліра-К, 2015. — 380 с.
 7. Аранчій В. І. Гроші і кредит : навч. посіб. / В. І. Аранчій. — К. : Ліра-К, 2015. — 364 с.
 8. Сисоєва К. Ф. Гроші і кредит: у схемах і таблицях : навч. посіб. / К. Ф. Сисоєва — К. : Ліра-К, 2015. — 245 с.
 9. Коваленко Д. І. Гроші і кредит : теорія і практика : навч. посіб. / Д. І. Коваленко — К. : Ліра-К, 2015. — 360 с.

Податковий контроль

 1. Андрусь О. Податковий кодекс: про всі зміни / [О. Андрусь, Т. Войтенко, Я. Кавторєва та ін.]. — Х. : Фактор, 2011. — 160 с.
 2. Довгалюк В. І. Податковий контроль: навч. посібн. для студ. вузів / В. І. Довгалюк, Ю. Ю. Ярмоленко. — К. : ЦНЛ, 2007. — 360 с.
 3. Захожай В. Б. Система оподаткування та податкова політика : навч. посібник / під заг. ред. В. Б. Захожая та Я. В. Литвиненка. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 468 с.
 4. Іванов Ю. Б. Податковий контроль : підручник / Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк. — К. : Атіка, 2006. — 920 с.
 5. Педь І. В. Податковий контроль: економіко-правова характеристика податків : навч. посіб. / І. В. Педь, ред. Ю. М. Лисенкова. — К.: Знання, 2007. — 192 с.
 6. Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій : навч. посібн. / під ред. Іванова Ю. Б., Майбурова І. А. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2010. — 492 с.
 7. Податковий контроль : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [І. О. Лютий, Л. М. Демиденко, М. В. Романюк та ін.]; За ред. І. О. Лютого. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 456 с.
 8. Пріб К. А. Податковий контроль України: Термінологія і формулювання основних положень : навч. посібник / К. : ЦУЛ, 2007. — 320 с.
 9. Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування : монографія / за заг. ред. Ю. Б. Іванова. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. — 448 с.
 10. Сіренко Н. М. Робочий зошит з дисципліни «Податковий контроль»: для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання підготовки спеціальності 6.050.106 "Облік і аудит" / Н. М. Сіренко. — МНАУ. — 2011. — 23 с.).
 11. Синчак В. П. Система оподаткування у сільському господарстві України: теорія, методологія та практика : монографія / В. П. Синчак — Хмельницький : ХУУП, 2008. — 476 с.
 12. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page.
 13. Митний кодекс України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=92–15.

Фінанси

 1. Азаренкова Г. М. Фінаси підприємств : навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. — 3-тє вид., випр. і доп. — К. : Знання-Прес, 2009. — 299 с.
 2. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств : підр. / В. Г. Андрійчук. — 2-ге вид., доповн. і переробл. — К. : КНЕУ, 2002. — 624 с.
 3. Василик О. Д. Державні фінанси України : навч. посіб. / О. Д. Василик. — К . : Вища школа, 1997. — 383 c.
 4. Василик О. Д. Теорія фінансів : підручник / О. Д. Василик. — К. : НІОС, 2003. — 416 с.
 5. Кудряшов В. П. Фінанси : навч. посіб. / В. П. Кудряшов. — Херсон : Олді-плюс, 2006. — 352 с.
 6. Опарін В. М. Фінанси : навч. посіб. / В. М. Опарін. — 3-тє вид., без змін. — К. : КНЕУ, 2006. — 240 с.
 7. Опарін В. М. Бюджетна система : навч. посіб. / В. М. Опарін. — К. : 2000. — 208 с.
 8. Онисько С. М. Фінанси підприємств : підр. / С. М. Онисько, М. П. Марич. — Львів : Магнолія-плюс, 2006. — 367 с.

Страхування

 1. Базилевич В.Д. Страхування : підручник / В. Д. Базилевич. — К. : Знання, 2012. — 1019 с.
 2. Говорушко Г. А. Страхові послуги : [навч. посіб.] / Г. А. Говорушко. — К. : Центр навчальної літератури, 2011. — 400 с.
 3. Говорушко Т. А. Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефективного розвитку : монографія / Т. А. Говорушко, В. М. Стецюк, О. Ю. Толстенко. — К. : Центр учбової літератури, 2012. — 168 с.
 4. Долгошея Н.В. Страхування в запитаннях і відповідях : підручник / Н. В. Долгошея. — К. : Знання, 2010. — 543 с.
 5. Дорошенко С. Л. Зростання капіталізацїі страхових компаній у контексті глобалізаційних законодавчих змін / С. Л. Дорошенко // Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації : зб. мат-в ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10, 11 квітня 2014 р., м. Київ). — К. : Лазурит Поліграф, 2014. — С. 103—105.
 6. Закон України «Про страхування» від 4 жовтня 2001 р. №2745-ІІІ [Електроний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96
Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)