Кожен, хто згадує своє навчання, пам'ятає вчителів, а не методи і прийоми. Учитель – серце системи освіти.

(Сідні Хук)

Центр екологічного землеробства «Південь Органік»

Сутність органічного землеробства

Поняття "органічне землеробство" має термінологічні відмінності в залежності від країн світу. Так, термін "органічне землеробство" (Organic Farming) офіційно прийнятий в англомовних країнах Європейського Союзу (ЄС), еквівалентом якому у Франції, Італії, Португалії та країнах Бенілюксу є "біологічне землеробство" (Biological Farming), у Данії, Німеччині та іспаномовних країнах – "екологічне землеробство" (Ecological Farming). Проект Закону України "Про виробництво і обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини" (реєстр. №9707 від 13.01.2012 р.) не виділяє окремо органічне сільське господарство, а прирівнює його до виробництва органічної продукції [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=42324].

Тому органічне сільське господарство за своєю суттю можна визначити як багатофункціональну агроекологічну модель виробництва органічної сільськогосподарської продукції з визначеними цілями, принципами і методами, яка базується на науково-обгрунтованому менеджменті агроекосистем. Технологія органічного сільського господарства ґрунтується на використанні біологічних факторів підвищення природної родючості ґрунтів, агроекологічних методах і біологічних засобах боротьби із шкідниками і хворобами, створює умови для збереження біорізноманіття [Чайка Т.О. Розвиток органічного виробництва в аграрному секторі економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економічних наук: 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" / Т. О. Чайка. ― Миколаїв, 2012. ― 20 с]. Дана система може самостійно відновлювати використані речовини та є ефективною лише за збалансованої дії всіх частин. Таким чином, коли мова йде про органічне сільське господарство, мається на увазі не новизна чи модернізація, а повернення до традицій, витоків, але на новому якісному рівні.

Отже, органічне сільськогосподарське виробництво в контексті стійкого розвитку представляє собою цілісну багатофункціональну модель господарювання та виробництва органічної продукції, яка забезпечує збалансовану динамічну рівновагу між компонентами інтегрованої соціо-економіко-екологічної системи протягом визначеного проміжку часуз метою об'єднання економічного зростання та підвищення життєвого рівня з одночасним поліпшенням стану навколишнього середовища. Органічне землеробство належить до природного землеробства, яке включає багато різновидів (систем), між якими не завжди можна провести чітку межу). Однак, всі наведені системи мають схожі цілі та способи їх досягнення (рис. 1, 2).

 

Цілі природного землеробства. Джерело: складено за Кант Г. Земледелие без плуга.

Рис.1. Цілі природного землеробства

Джерело: складено за [Кант Г. Земледелие без плуга / Г. Кант.― М. : Колос, 1980. ― 158 с.]

 

Способи досягнення цілей природного землеробства. Джерело: побудовано за Кант Г. Земледелие без плуга.

Рис.2. Способи досягнення цілей природного землеробства

Джерело: побудовано за [Кант Г. Земледелие без плуга / Г. Кант.― М. : Колос, 1980. ― 158 с.]

 

Технологія органічного сільського господарства забезпечує вирощування екологічно безпеч­ної продукції з оздоровчими властивостями. Органічне виробництво, що здійснюється з використанням природних заходів ґрунтоутво­рення, дозволяє меншими затратами праці, пального, добрив вийти на розширене відтворення родючості ґрунтів і мати більш високий виробничий та екологічний ефект. Система удобрення розрахована на розширене відтворення родючості ґрунтів, щоб виробити не тільки еко­логічно чисту продукцію, а й біологічно повноцінну за показниками: білок, клейко­вина, цукристість, вітаміни, ферменти тощо. В результаті складної взаємопов’язаної моделі виробництва можливе отримання органічної сільськогосподарської продукції (рис. 3).

 

Цілі, принципи та методи ведення органічного виробництва в аграрному секторі економіки. Джерело: дані Чайка Т.О. Розвиток органічного виробництва в аграрному секторі економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економічних наук: 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

Рис. 3. Цілі, принципи та методи ведення органічного виробництва в аграрному секторі економіки

Джерело: дані [Чайка Т.О. Розвиток органічного виробництва в аграрному секторі економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економічних наук: 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" / Т. О. Чайка. ― Миколаїв, 2012. ― 20 с.]

 

Окрім вищезазначених структурно-технологічних особливостей, органічне сільськогосподарське виробництво має й організаційно-правові, зокрема:
1) нормативно-правова база, система сертифікації та контроль за всіма стадіями виробництва, переробки, зберігання та реалізації органічної сільськогосподарської продукції з метою гарантування споживачу її відповідності вимогам законів, стандартів та правил;
2) маркування органічної сільськогосподарської продукції з метою забезпечення інформованості споживачів щодо відповідності цієї продукції вимогам виробництва, переробки, зберігання та реалізації, а також законодавчій і нормативно-правовій базі;
3) необхідність фінансової та політичної підтримки виробників органічної сільськогосподарської продукції у перехідний період;
4) забезпечення наукового та консультативно-дорадчого супроводу виробництва органічної сільськогосподарської продукції;
5) встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері виробництва органічної сільськогосподарської продукції.

Організації, асоціації

Центр екологічного землеробства «Південь Органік» МНАУ. Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Наукові вісники МНАУ

Нові видання МНАУ

Газета "Агросвіт"

 

Flag Counter

Справжнє джерело багатства і капіталу – людські мозок, натхнення, уява та віра в майбутнє! (Стів Форбс)